จังหวัดกาฬสินธุ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์15103.343002.080.1 %5.03195.2998735.2999977.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.53253.8899589.0380281.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์27959.5922317.020.2 %5.04791.05031446.573569.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์20118.029326.098.4 %5.04315.7998430.8249890.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์151760.779142.20347.9 %5.053377.55407.912689.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาฬสินธุ์26855.9616236.076.8 %5.01877.1001258.523586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสมเด็จ24796.03688.085.1 %5.01920.73400.86279.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายางตลาด26056.05199.080.0 %5.01364.96390.6779871.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากมลาไสย23151.4513618.084.4 %5.01204.14334.7872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุฉินารายณ์23176.2812399.089.6 %5.02324.28391.808583.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกุงศรี23537.092702.088.5 %5.02428.1899401.0139883.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำม่วง23628.359265.098.9 %5.02412.54396.24583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยเม็ก21504.5391706.092.1 %5.01490.34270.8259981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาวง23122.2892399.089.6 %5.02262.054.95399997.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสหัสขันธ์23401.852772.088.2 %5.0884.5200251.902594.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยผึ้ง22854.772361.089.7 %5.01762.2001299.1929983.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์29650.55918539.10937.5 %5.07852.62015795.398426.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์26816.5219625.026.8 %5.06407.523831.189940.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 766157.40618302.472.3 %5.07527.56983325.899955.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์20382.7315584.1223.5 %5.04905.733768.552523.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาฬสินธุ์17146.244138.075.9 %5.03288.782160.279534.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์30405.21911098.4463.5 %5.07739.09965245.757332.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์9813.450230380.449-209.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์30837.06115451.0849.9 %5.09449.93952254.481476.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์45783.60916346.064.3 %5.014840.641620.50895.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์38004.78970321.648-85.0 %0.08423.69921027.836587.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์21385.7411788.3644.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากาฬสินธุ์6450.76031755.072.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาฬสินธุ์19056.2097895.360458.6 %5.04391.7002506.38888.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาฬสินธุ์17735.912688.9784.8 %5.03479.541298.460962.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์21620.89117511.019.0 %5.05305.08011242.772576.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์31664.461268900.0-749.2 %0.09390.719710928.42-16.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาฬสินธุ์31171.05124389.021.8 %5.07168.13962210.49869.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์27848.02915574.044.1 %5.05114.33981969.321461.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์36821.3262305.25-69.2 %0.08423.69921046.158987.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์23829.7316050.632.6 %5.05323.54143.899922.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์24046.2714006.041.8 %5.05343.12013173.799140.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06483.59961863.377471.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์33944.53111658.065.7 %5.07621.732834.457862.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาฬสินธุ์24959.31117627.029.4 %5.04205.8799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์199754.7215709.092.1 %5.05030.64014033.082519.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ 605067.06239078.3360.5 %5.07492.14017498.2188-0.1 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์18665.2797250.061.2 %5.02946.5801683.8176.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาฬสินธุ์34149.05114872.156.4 %5.05095.87012695.73947.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์17081.4495019.299870.6 %5.03319.32013.772539.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาฬสินธุ์34533.8229861.31113.5 %5.07645.02053284.336957.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์22794.72111156.3251.1 %5.05285.60011788.52866.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์40415.80130728.12124.0 %5.05703.96971447.36374.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (จังหวัดกาฬสินธุ์)419959.5131286.868.7 %5.012358.744910.049860.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1292236.3189480.00869.4 %5.012442.984308.506365.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2182228.5250154.42272.5 %5.06150.14013727.030339.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3300551.9447293.3484.3 %5.07827.59962343.38470.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธุ์71706.21130646.43857.3 %5.02260.82011364.9639.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์470933.13353268.025.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
วิทยาลัยเทคนิคเขาวง177542.5374900.057.8 %5.06293.75985456.24913.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์182470.9583299.054.3 %5.05332.79984460.867216.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง205696.379168.061.5 %5.05194.79984599.495111.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี348413.1384186.18875.8 %5.04921.43997008.7866-42.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้งไม่ครบ72397.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์106519.07110802.3-4.0 %0.012126.2416857.393-39.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 19281.5216414.614.9 %5.04125.58013013.64727.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาฬสินธุ์16899.4110619.037.2 %5.03212.732064.93935.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์287454.1377882.64172.9 %5.043469.10229607.90231.9 %5.0
รวม 5,166,913 2,423,142 53.10 % 5.0 395,581 184,276 53.42 % 5.0