จังหวัดสกลนคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร14275.084238.070.3 %5.03323.3999682.6984979.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร96438.65633832.064.9 %5.01149.42933.8309318.8 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร96105.14843852.03154.4 %5.0660.47998361.3845.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร17708.7795699.067.8 %5.04540.4199887.1195180.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสกลนคร18397.8112692.085.4 %5.02910.2340.1474988.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สกลนคร74502.15668600.07.9 %3.515854.875463.032265.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูพาน20802.421380.093.4 %5.01508.34391.105574.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำตากล้า27349.8522165.092.1 %5.02406.486.099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสกลนคร29449.7214957.083.2 %5.01902.4199521.7224772.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างแดนดิน22579.185428.076.0 %5.02839.3201738.4669874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพังโคน22024.3112790.087.3 %5.01902.72403.4079978.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรรณานิคม24123.52763.088.5 %5.01703.04436.9279874.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกศรีสุพรรณ23291.4591671.092.8 %5.0918.8999694.27499489.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวานรนิวาส31541.0512878.090.9 %5.02487.6001433.7984982.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนนาแก้ว4301.629954.098.7 %5.0851.8893.82499789.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจิรญศิลป์14724.9711028.093.0 %5.02088.9694.58100195.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุสุมาลย์21407.671854.091.3 %5.01033.2693.95099690.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวาริชภูมิ22399.091907.091.5 %5.01643.3199439.3439973.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านม่วง26589.8811070.096.0 %5.02367.0482.5239979.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาส่องดาว11354.99733.093.5 %5.02370.48342.0354985.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอากาศอำนวย2784.292916.0-4.7 %0.01915.6199399.2090179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเต่างอย31190.5291328.095.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร20197.4216375.5118.9 %5.05586.18025361.77984.0 %2.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสกลนคร22449.412367.044.9 %5.06613.19973584.482945.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร18209.775006.072.5 %5.04597.481882.25459.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร19493.0292805.689985.6 %5.03916.88014535.4219-15.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร19481.35914325.026.5 %5.05700.31017540.8242-32.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสกลนคร20386.336555.067.8 %5.03926.712726.530.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร33161.4822106.033.3 %5.09807.990210068.157-2.7 %0.0
ส.ป.ก. สกลนคร25152.3412736.049.4 %5.07565.96488.6799993.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร46157.4851101.043-10.7 %0.06144.962320.831162.2 %5.0
ท่าอากาศยานสกลนคร226145.36349088.34-54.4 %0.03123.723213.1006-2.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)53724.96185042.344-58.3 %0.021146.13135522.348-68.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร36183.774475.330187.6 %5.03689.09991160.968.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร27112.3339384.0-45.3 %0.0513.51001339.6774933.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสกลนคร(กลุ่มงานอากาศเกษตร)8367.43953350.060.0 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร19054.083054.084.0 %5.03815.22452.6844888.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสกลนคร19013.6194311.077.3 %5.04065.021867.443554.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร19271.47114528.024.6 %5.05244.02704.82148.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสกลนคร57364.58227576.051.9 %5.09585.5412415.672-29.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร30883.14132945.0-6.7 %0.08303.16024226.445349.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร22591.438572.062.1 %5.06496.86041490.22877.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร27070.94155922.0-106.6 %0.05704.7998665.0189888.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร84665.14878535.1097.2 %3.516647.04919193.1-15.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร61840.9929802.084.1 %5.04920.64992367.257651.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร21005.96115539.10126.0 %5.06004.67972041.663966.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร23675.78923786.0-0.5 %0.07106.85991702.53376.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร32906.98812952.1560.6 %5.08438.59961569.80881.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสกลนคร16928.02917993.701-6.3 %0.03321.78438.9079986.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร61720.9310185.083.5 %5.04882.70022773.277843.2 %5.0
รจจ.สกลนคร 433625.5538782.0-24.3 %0.07439.52053884.268847.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสกลนคร15427.574204.072.8 %5.03418.51257.062563.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร27262.4215601.6542.8 %5.05814.41994495.540522.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร60143.7814782.092.0 %5.04065.01822.167555.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสกลนคร32831.62120776.1736.7 %5.05915.043956.265433.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร32234.3311337.064.8 %5.010641.211131.559989.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสกลนคร27599.809113440.85-311.0 %0.06346.37992108.9566.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23278607.8133442.05188.0 %5.014417.4593858.017873.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1151555.4874700.050.7 %5.09180.545341.150441.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2288881.84101644.5864.8 %5.015818.343325.152879.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3160376.2388177.03945.0 %5.02045.643879.23-89.6 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสกลนคร24829.8217332.18930.2 %5.01772.642832.9285-59.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร538349.5448291.016.7 %5.011332.65573.192450.8 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร473255.1389086.081.2 %5.04765.62016923.9473-45.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรรณานิคม88464.00894030.766-6.3 %0.05112.819811901.125-132.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน767928.31191813.075.0 %5.06972.546837.18751.9 %0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร58480.94984955.398-45.3 %0.012864.54114446.177-12.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร 18947.47112525.033.9 %5.05110.90973692.403127.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร5396.03036410.0-18.8 %0.03393.82521.451925.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร253413.4561693.42275.7 %5.034942.14126244.54524.9 %5.0
รวม 5,465,169 3,147,278 42.41 % 5.0 404,617 262,326 35.17 % 5.0