จังหวัดนครพนม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม14956.353765.074.8 %5.02727.24450.4710183.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม1843235.0101922.9894.5 %5.013068.211337.747689.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครพนม18976.47110193.046.3 %5.02239.72662.5175270.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม21250.028746.058.8 %5.03751.5618.1079783.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม106151.2666944.036.9 %5.013221.424993.000562.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าอุเทน40586.911845.095.5 %5.03255.78451.7250186.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธาตุพนม29639.6091854.093.7 %5.01710.72487.57871.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาแก25597.0291317.094.9 %5.03089.22622.2189979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหว้า22412.61033.095.4 %5.01882.2001122.40993.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลาปาก26038.3711188.095.4 %5.01689.72124.3039992.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพง26970.1093161.088.3 %5.02395.0801696.0394970.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเรณูนคร24632.5392467.090.0 %5.01622.8201571.8930164.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสงคราม25402.172224.091.2 %5.02110.4399500.28976.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพนสวรรค์22219.629941.095.8 %5.01568.52132.26391.6 %5.0
ด่านศุลกากรนครพนม74381.898125019.71-68.1 %0.07975.51564.754580.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม 23012.30125884.801-12.5 %0.04797.35014278.106410.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาเมืองนครพนม15977.736.0100.0 %5.02496.241260.6549.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาธาตุพนม15493.677423.552.1 %5.02295.72807.6804864.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม15724.453995.874.6 %5.03265.31981032.6568.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม24553.236970.071.6 %5.06033.35995158.72814.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม37802.2586811.082.0 %5.03827.542246.968541.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม28582.2216588.077.0 %5.02563.67991664.037135.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม41516.3289106.939578.1 %5.011053.626556.633840.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม21177.03915053.028.9 %5.04311.66023513.232918.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม37331.05143343.781-16.1 %0.010197.7298343.574218.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม26946.3119634.064.2 %5.04644.291050.291577.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครพนม43954.9378410.234-78.4 %0.05957.16992464.043558.6 %5.0
ท่าอากาศยานนครพนม410483.09538104.88-31.1 %0.02222.58013836.4949-72.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม19030.8917486.060.7 %5.04759.3198ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดนครพนม9221.70023995.056.7 %5.0325.679991028.549-215.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม(กลุ่มงานอากาศเกษตร)5984.53036.099.9 %5.0149.45999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครพนม18585.853443.081.5 %5.04093.7397298.3380192.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครพนม20143.0296568.067.4 %5.03409.20021807.327547.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครพนม23303.7616131.030.8 %5.04797.35992099.399956.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครพนม75698.766ไม่ครบประเมินไม่ได้0.022158.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนม22350.618638.416.6 %5.05919.23971397.725576.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม27236.88115563.042.9 %5.04959.71971954.425560.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม60925.06360521.50.7 %0.511852.28879.2724692.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม62685.5515490.091.2 %5.05691.29984289.02224.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครพนม22545.96114514.035.6 %5.05120.521973.824561.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม27786.7617254.037.9 %5.05171.16023748.727.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครพนม30135.21910527.5865.1 %5.05691.12011051.906581.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครพนม19195.30118918.8011.4 %0.53295.0801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.นครพนม274774.9147577.9382.7 %5.04538.543586.392821.0 %5.0
รจก.นครพนม 547259.81381898.030.2 %5.08754.757708.452112.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครพนม21266.1617590.4917.3 %5.04778.3398996.1344679.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครพนม23198.9821514.07.3 %3.55253.72025526.9194-5.2 %0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครพนม18621.3597872.057.7 %5.03409.14991660.153451.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครพนม27801.5725235.829.2 %4.54892.464683.8554.3 %2.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม7571.89997341.03.0 %1.54169.8198818.7205280.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม23978.7431145.699-29.9 %0.03966.35993338.433115.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม และมุกดาหาร)36718.5961456.41-67.4 %0.02646.744891.9932-84.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 175068.82883096.484-10.7 %0.06113.70026492.4712-6.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2278090.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09119.5205ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครพนม12093.39930277.689-150.4 %0.01518.01957.418-28.9 %0.0
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม316534.16311921.031.5 %0.56886.08012346.701265.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม445703.22154046.8665.4 %5.04326.78032807.55435.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม49546.60289843.0-81.3 %0.08995.099611444.409-27.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนม 18122.87911075.038.9 %5.03979.51874.207552.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม21715.9618010.063.1 %5.03561.29981614.991554.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม204484.09134669.4734.1 %5.032554.2716291.68750.0 %5.0
รวม 5,558,597 2,707,580 51.29 % 5.0 293,350 154,117 47.46 % 5.0