จังหวัดมุกดาหาร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร15208.937068.053.5 %5.02577.3599469.252581.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร166067.3857504.1665.4 %5.0486.300021586.8135-226.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร18434.759714.047.3 %5.03090.78809.4094873.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร20724.06112650.039.0 %5.03889.4299ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่มุกดาหาร118000.189024.024.6 %5.016325.912622.083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.02369.6401ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมคำสร้อย23378.751651.092.9 %5.01243.08417.12566.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตาล23234.01689.092.7 %5.01396.98397.84171.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคำชะอี23574.081829.092.2 %5.02002.5601332.36783.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองสูง22302.279679.097.0 %5.01599.0304.6174980.9 %5.0
ด่านศุลกากรมุกดาหาร128395.36230411.25-79.5 %0.010519.481684.131584.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร23636.1612954.045.2 %5.06171.41994003.090835.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร15510.68827.043.1 %5.02748.48391.9225285.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดมุกดาหาร23457.30111411.051.4 %5.05829.12012041.5565.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร17808.88112817.028.0 %5.03661.24022004.509545.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร17539.6296070.065.4 %5.03433.08011432.324558.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารไม่ครบ14514.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4069.6099ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร11639.5713554.0-16.4 %0.02937.84013217.9351-9.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร73756.43813229.382.1 %5.08148.88961463.9582.0 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมุกดาหาร 23803.0710871.054.3 %5.05372.70021661.197569.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดมุกดาหาร63652.21944838.99229.6 %5.06855.962496.827963.6 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร18064.416804.062.3 %5.03775.232984.786120.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยามุกดาหาร9025.83986754.025.2 %5.0297.7843.73799985.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร18399.523044.083.5 %5.03927.3499390.041590.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดมุกดาหาร14885.082271.693184.7 %5.02634.37991199.137554.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร21339.422425.0-5.1 %0.05125.51821.173564.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร32890.41142368.77-332.9 %0.07958.879913223.829-66.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร29971.9919175.036.0 %5.07882.80032674.772566.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04574.041261.672.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร33179.12160762.98-83.1 %0.07996.9199446.5379994.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร17858.18910418.041.7 %5.04003.37993649.60558.8 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร21016.7313372.036.4 %5.04992.232227.369955.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร18939.30112021.036.5 %5.04212.73709.9730283.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมุกดาหาร22788.5398671.062.0 %5.05600.76031400.385575.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดมุกดาหาร15619.39115984.53-2.3 %0.02862.4199427.5474985.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร183327.5912565.093.1 %5.03982.982366.772940.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร244294.72158652.335.1 %5.04862.21973247.099933.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร15424.276818.055.8 %5.02634.41991404.97446.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร28806.6722170.023.0 %5.06969.90042720.182661.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร16618.424557.072.6 %5.03204.90011524.939952.4 %5.0
สปส.จ.มุกดาหาร25118.94912478.050.3 %5.04430.542229.165549.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร19853.994702.076.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร57529.46952691.2628.4 %4.018775.0311987.200489.4 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร60812.8411668.080.8 %5.08084.791869.68476.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร332189.6957876.71182.6 %5.010032.3013530.294964.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร9301.169927274.23-193.2 %0.01846.49635.4249965.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร 19169.1318549.799855.4 %5.03927.33981391.14264.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร18795.984912.073.9 %5.02748.54926.6774966.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร114487.372468.036.7 %5.023888.8222976.0373.8 %1.5
รวม 2,249,832 1,328,246 40.96 % 5.0 245,633 106,607 56.60 % 5.0