จังหวัดเชียงใหม่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ18662.60913627.9327.0 %5.012280.86163.4950198.7 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3322034.16239055.4425.8 %5.01293.542231.3535-72.5 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่16394.391ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05369.6602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่346871.91239055.4431.1 %5.01628.221305.788519.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่329408.8839753.99287.9 %5.0915.179991053.4835-15.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอฝาง เชียงใหม่65056.53938708.60240.5 %5.0357.90002138.9269961.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่16142.4994696.797-486.6 %0.0286.20001183.568535.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่110051.2487525.13320.5 %5.012139.381359.013988.8 %5.0
สำนักงานคลังเขต 517322.5718092.65-4.4 %0.09210.5996500.7829994.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่19178.2018119.057.7 %5.06548.6602493.3349992.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 8141385.84100050.629.2 %5.021647.982626.00987.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 197718.7581480.70316.6 %5.030332.0516843.00277.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 251216.6835869.030.0 %5.015847.9714010.263474.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันกำแพง25023.757167.299871.4 %5.01615.6699572.0584764.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันทราย21589.9594899.077.3 %5.01298.52523.8300259.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยสะเก็ด19470.7094971.074.5 %5.01496.16609.9000259.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ริม22762.65212.077.1 %5.01548.72621.3000559.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แตง22089.1893677.083.4 %5.02423.3999610.5935174.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฝาง25210.745918.076.5 %5.03873.78362.5499990.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพร้าว43778.0391948.095.6 %5.03123.96437.086.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงดาว18871.15998.094.7 %5.02629.5601640.2999975.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแหง20570.73518.097.5 %5.03278.9399660.2579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยปราการ21398.01410.093.4 %5.02720.9399804.8494970.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่อาย21610.8791796.091.7 %5.024053.76826.596.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 145457.71119384.057.4 %5.02248.74409.5184981.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงใหม่ 239790.82830420.7523.5 %5.02020.3501485.7900176.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหางดง20964.412479.088.2 %5.01661.76482.13471.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสารภีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสันป่าตอง4679.044612.01.4 %0.51802.1001551.1969.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง21861.5512027.090.7 %5.02105.8801453.860578.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยเต่า20631.012977.085.6 %5.02859.9102740.4699774.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฮอด20913.6192248.089.3 %5.02304.0601601.75573.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอมก๋อย21816.15629.097.1 %5.04073.58011059.0574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอยหล่อ21286.8591286.094.0 %5.01376.16533.7810161.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่แจ่ม20859.821316.093.7 %5.04249.5492.4899988.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเมิง21337.1991523.092.9 %5.02167.8599274.087.4 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 335227.55115485.1256.0 %5.08752.49021131.478587.1 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่18045.0812629.430.0 %5.06322.2598379.4394894.0 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงดาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 537264.75832593.0812.5 %5.09217.87993852.259558.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่46665.17250264.5-7.7 %0.015904.547325.672-197.6 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่21885.1522723.961-3.8 %0.07313.57031652.05477.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่26734.17080.073.5 %5.06719.21973978.590640.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1022940.3313927.039.3 %5.011683.573146.003473.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่19734.598738.055.7 %5.04969.08013199.166535.6 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1191809.13233207.39-21.6 %0.075546.29727309.14863.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่5417.96972193.059.5 %5.05483.74022795.517649.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่27154.64115976.041.2 %5.09938.889622887.0-130.3 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 528983.0215149.4447.7 %5.014345.846403.852155.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 649006.9351954.801-6.0 %0.014658.664251.318871.0 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 225002.94140048.4737.8 %5.014006.884055.999871.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่27756.43921020.44924.3 %5.016212.9592347.079685.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่21409.5228093.199-31.2 %0.04773.12016916.874-44.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่55953.44936743.10234.3 %5.020335.2612321.08239.4 %5.0
ส.ป.ก. เชียงใหม่21707.4394017.081.5 %5.08146.02051565.505580.8 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 125927.6713956.4446.2 %5.013314.8313319.686-0.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่103255.17330779.88-220.4 %0.021723.423305.764284.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1 85075.875144851.98-70.3 %0.034092.78134032.6020.2 %0.5
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)42570.2541450.02.6 %1.014971.2795638.2562.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่19305.744270.077.9 %5.06092.28031077.382.3 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 31649.44919240.039.2 %5.010390.141042.748590.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่)72303.039118792.02-64.3 %0.026246.62105.206192.0 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ133257.8969966.99247.5 %5.02538.41991084.18657.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงใหม่(กลุ่มงานอากาศเกษตร)16212.878780.099645.8 %5.0197.10001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่21396.6295128.076.0 %5.03846.0601370.053590.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่27067.0812329.054.5 %5.06719.77982354.216665.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่20489.681140.094.4 %5.05293.62012572.874551.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่97916.078423973.0-333.0 %0.013546.5514774.056-9.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่37706.71118004.1852.3 %5.07765.68993544.455854.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่103436.0482704.020.0 %5.027597.02387.5999898.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่88339.0319484.089.3 %5.09172.86043345.187563.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่25014.3423672.3115.4 %2.58203.04983629.933155.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่32086.6419818.069.4 %5.012190.023078.541574.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่36389.10919941.1645.2 %5.013019.53257.787675.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่23581.81136190.0-53.5 %0.08165.03031123.099586.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่233048.7896925.10258.4 %5.07339.68993840.973447.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่99078.14161176.0238.3 %5.05079.81012808.270544.7 %5.0
เรือนจำกลางเชียงใหม่ 849450.38791027.06.9 %3.016201.2617052.539-5.3 %0.0
ทัญฑสถานหญิงเชียงใหม่ 307070.16238259.1922.4 %5.09593.21973612.338962.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 586415.59485366.7031.2 %0.520400.58643.407257.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่15479.624390.071.6 %5.04951.31981295.562573.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่28268.3595420.080.8 %5.08146.02054398.024946.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่19528.092470.087.4 %5.06738.81982866.368457.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่47429.9330120.036.5 %5.016646.156868.558.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่21006.486030.060171.3 %5.07352.75981383.095581.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่27773.64189219.078-221.2 %0.010199.6993926.559361.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่23388.68946546.012-99.0 %0.05647.81983189.012943.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน)39352.14821532.045.3 %5.026432.5393023.056488.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6521199.536348.14193.0 %5.010352.44065.712260.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1195672.3423728.93987.9 %5.013717.72000.585985.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2299945.97722.5139899.8 %5.019232.0417200.751562.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 369302.33638316.89844.7 %5.012884.10110855.14115.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4479491.7593582.96180.5 %5.06173.463643.330641.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5351293.5359055.8483.2 %5.017601.8988903.742249.4 %5.0
โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่183693.3166604.09.3 %4.52849.70022571.00399.8 %4.5
โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์64541.85270011.992-8.5 %0.02587.85012457.40315.0 %2.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 822150.45947046.242-112.4 %0.03015.88011184.469560.7 %5.0
โสตศึกษาอนุสารสุนทร96300.102101231.0-5.1 %0.02921.461549.934446.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่345105.34237978.9731.0 %5.08783.939511376.7-29.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่156972.2537.7299899.7 %5.07256.31982485.31465.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง276699.7886812.99268.6 %5.06908.87993579.856948.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคเหนือ16624.3118991.045.9 %5.05070.83981754.066465.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพฝาง500673.2584403.56383.1 %5.09180.4199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่505423.78413520.018.2 %5.012493.84532.658263.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง118324.733280.071.9 %5.06193.86043904.409437.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่691795.94338463.051.1 %5.08378.69923182.585462.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่198044.58131276.033.7 %5.017087.8119715.989343.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่221648.05114518.8848.3 %5.074904.14830877.62558.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่180378.69182656.0-1.3 %0.011452.569796.464814.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 17957.5615922.067.0 %5.09648.6904993.583589.7 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่528626.38288025.9445.5 %5.024752.55112346.50450.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 30188.7531661.0-4.9 %0.08374.18954790.691442.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (จ.เชียงใหม่)37577.121154706.0-311.7 %0.016171.382831.199582.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 3 เชียงใหม่ไม่ครบ28110.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1635.515ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)15531.23937.074.7 %5.010537.92409.6495196.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่18120.685880.067.6 %5.05521.79983683.580133.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 5360654.25113359.2568.6 %5.0126178.4450880.34859.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่489766.66250589.4448.8 %5.0103190.41116094.05-12.5 %0.0
รวม 12,773,697 7,811,415 38.85 % 5.0 1,385,613 669,799 51.66 % 5.0