จังหวัดลำพูน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูนไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01144.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน316558.63296073.06.5 %3.0621.59998607.857482.2 %1.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน17846.929840.044.9 %5.04140.5601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำพูน77496.38360426.022.0 %5.018440.6412998.465883.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำพูน28258.429084.067.9 %5.01820.04365.0375179.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทา17820.961ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01283.1899ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านธิ78398.9841899.097.6 %5.01340.8201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าซาง23609.772887.087.8 %5.01160.76371.1744768.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโฮ่ง21367.8914065.081.0 %5.01661.9399319.2379880.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลี้25989.0292314.091.1 %5.03044.9399166.6964994.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงหนองล่อง25086.11148.095.4 %5.01085.76200.5354981.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหัวช้าง24782.51802.096.8 %5.02367.0601432.9190181.7 %5.0
ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 227941.8221528.80123.0 %5.02466.6201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำพูน27445.022325.0218.7 %5.06175.293858.529337.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน20665.5112321.040.4 %5.05566.60991568.190971.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน22563.256349.071.9 %5.03950.2812888.811-226.3 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน16501.9393271.080.2 %5.02125.06011351.67936.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน21951.429778.055.5 %5.03151.779838.21-212.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน25518.94910877.557.4 %5.07373.16024525.505438.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน25330.777507.070.4 %5.05661.90041417.2675.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน62221.12955261.46111.2 %5.09883.43951190.73388.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน15891.39972.037.2 %5.03284.87011655.8549.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำพูนไม่ครบ18478.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ251.77449ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน17513.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03866.3799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน16251.125318.067.3 %5.03189.772104.582534.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน23635.21115601.034.0 %5.03690.59991884.321448.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำพูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน27553.4718589.068.8 %5.06441.54982935.737554.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน23680.06113895.2941.3 %5.04178.64011020.955475.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน33240.46156930.879-71.3 %0.08114.8999315.295596.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน23502.3918624.063.3 %5.04178.462143.817448.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน8536.299818290.52-114.3 %0.05091.4199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำพูน30080.39116677.044.6 %5.06840.85992557.751562.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน19344.7898264.599657.3 %5.04805.06982079.008356.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน21883.39116476.524.7 %5.03836.3401543.4205385.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน59298.89116899.071.5 %5.02750.221252.154.5 %5.0
รจจ.ลำพูน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูนไม่ครบ784.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1074.3765ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน34264.7719052.044.4 %5.04520.87991372.7569.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน39485.19910085.074.5 %5.02417.39991699.464529.7 %5.0
สปส.จ.ลำพูน32204.87931089.03.5 %1.56916.91992131.852569.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน18015.6319839.070345.4 %5.04178.5801909.6649878.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน19040.10912331.035.2 %5.04635.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1278671.4164749.90276.8 %5.06429.68992443.304962.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2271728.7854704.71979.9 %5.08661.16993964.644554.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน8856.700221133.0-138.6 %0.02744.211703.357437.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน338751.06264745.8121.8 %5.07767.58013678.163652.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน338397.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04654.7998ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง 163865.4851237.068.7 %5.03697.82015062.6577-36.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง92935.28977102.85917.0 %5.03625.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน59764.61769402.0-16.1 %0.08517.5996ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำพูน16531.663230.080.5 %5.02752.261264.725554.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน217454.6459456.072.7 %5.027669.89115181.06445.1 %5.0
รวม 2,784,003 1,481,452 46.79 % 5.0 203,158 100,005 0.00 % 0.0