จังหวัดปทุมธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี20165.494782.076.3 %5.01768.3801511.4039971.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี29842.64135893.031-20.3 %0.05533.41026092.6538-10.1 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดปทุมธานี21250.429213.056.6 %5.03023.46315.2099989.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 188419.35292647.82-4.8 %0.015344.5693365.783478.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปทุมธานี 2215918.28188342.6312.8 %5.031448.06373.730579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 139094.7724299.9837.8 %5.02866.96563.2075280.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหลวง 229573.4211475.061.2 %5.01661.1599479.7571.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธัญบุรี32563.37914267.456.2 %5.02840.72494.082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำลูกกา34612.349969.071.2 %5.03038.3999627.079.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองเสือ29607.2893247.089.0 %5.02012.04304.084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปทุมธานี34113.07812212.064.2 %5.02774.98475.7884882.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดหลุมแก้ว33486.76210724.068.0 %5.02109.8999470.85877.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโคก33431.237106.078.7 %5.01828.14551.70369.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 129050.52938989.148-34.2 %0.05874.58012979.370849.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปทุมธานี 231968.28140081.23-25.4 %0.07792.08013437.49955.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี30713.9812730.058.6 %5.05475.25983666.838433.0 %5.0
สำนักส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 137956.05122111.62941.7 %5.05390.12013369.70737.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี22083.0396447.070.8 %5.02984.82011950.207534.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี21891.3116186.071.7 %5.01995.362607.978-30.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี28121.1616058.042.9 %5.05132.96973896.510524.1 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์92341.8243768.052.6 %5.011419.97340.665535.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 133911.94156049.949-65.3 %0.010528.825851.660644.4 %5.0
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 116956.561053144.0-800.5 %0.039467.7588113.421979.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 132887.94950502.0-53.6 %0.037735.0214129.06162.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี12088.6215061.0-24.6 %0.02239.523339.4685-49.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี30908.20930689.520.7 %0.55852.464256.089827.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี23553.12915376.034.7 %5.04259.47022102.900950.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี55452.063131909.25-137.9 %0.07129.62011706.341176.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี)42314.62124805.041.4 %5.013379.2211363.53589.8 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี28653.8518564.035.2 %5.04847.76032602.961946.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปทุมธานี22786.678581.062.3 %5.04181.899999.7597.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี23020.6610127.056.0 %5.03000.06012100.90630.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี25035.88132633.561-30.3 %0.04391.33981302.782570.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดปทุมธานี36905.508145674.0-294.7 %0.06755.33989227.2051-36.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี24436.28982911.18-239.3 %0.02794.022238.21919.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี24659.4312662.048.7 %5.02679.89991134.64257.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปทุมธานี40990.258101469.58-147.5 %0.09867.96545.0529894.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี77189.03165971.014.5 %5.08720.33985693.149934.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี65947.0632122.096.8 %5.03022.20022102.273930.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี28358.7720551.027.5 %5.04277.21971687.88460.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี32056.03114383.055.1 %5.04923.7998948.7080180.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี29960.911636.161.2 %5.04448.39991964.581155.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี27028.6825451.05.8 %2.53250.3799390.3170288.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี82316.49239172.052.4 %5.03501.08012549.827.2 %5.0
รจจ.ปทุมธานี 330340.03336751.25-1.9 %0.04798.14014310.349110.2 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี 782660.25554235.1929.2 %5.07281.120143090.703-491.8 %0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี156177.59108779.5730.3 %5.02771.33012587.82156.6 %3.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง267734.59172977.6335.4 %5.04834.62011903.560.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง 159121.141821.600198.9 %5.06289.86043158.08549.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 164257.27102996.0-60.3 %0.014484.95914437.4450.3 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี23016.757371.068.0 %5.02110.6799806.0560361.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี43722.99246206.0-5.7 %0.07700.16022827.342563.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี31222.96926218.08216.0 %5.04619.522469.467846.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี118883.98100952.015.1 %5.014888.2214805.318467.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี33702.9314919.055.7 %5.03478.62012109.039.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต207357.5616290.0-197.2 %0.012002.9394093.145565.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปทุมธานี25304.77921800.5113.8 %5.03668.711055.409471.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1227949.380884.064.5 %5.06007.481658.436572.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2132166.4866447.90649.7 %5.06441.83983883.315939.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (จังหวัดปทุมธานี และสระบุรี)200582.8979608.33660.3 %5.010584.374298.133359.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี14442.6731232.0-116.2 %0.01052.953005.781-185.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี870480.31127224.085.4 %5.07726.91994133.35546.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี 473731.41483564.0-2.1 %0.08516.28033726.628956.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี114594.56190646.16-66.4 %0.02635.56012154.600118.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี339774.53117120.065.5 %5.0134866.286972.094.8 %5.0
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี2206833.0974360.055.8 %5.054688.3096950.638787.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 (นนทบุุรี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02858.4099819.5175271.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี 26041.81120023.2323.1 %5.04011.044223.7759-5.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี19577.5513707.081.1 %5.01824.17991190.50234.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี127353.0151456.96159.6 %5.036309.89822374.20938.4 %5.0
รวม 8,850,654 6,917,587 21.84 % 5.0 680,021 278,369 59.06 % 5.0