จังหวัดลำปาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง14660.3913661.075.0 %5.03549.6001445.6734987.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง108725.8593165.014.3 %5.0430.5908.92297-111.1 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง29506.06122391.31124.1 %5.0388.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง16695.1215444.067.4 %5.04443.35991172.803573.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลำปาง17598.927927.055.0 %5.04956.8101100.823598.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง72173.52343388.039.9 %5.020340.746248.64469.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลำปาง27526.87113567.050.7 %5.02401.6199427.582.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่เมาะ27111.424339.084.0 %5.01819.85131.06292.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะคา26896.8812279.091.5 %5.01638.36323.70380.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้างฉัตร21813.762500.088.5 %5.01338.84426.9014968.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ทะ20986.591741.091.7 %5.01562.76314.4689979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเถิน21224.993318.084.4 %5.02906.7002461.0824984.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบปราบ20415.5391163.094.3 %5.01437.318.17999898.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขางาว20870.663149.084.9 %5.02643.0248.46390.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแจ้ห่ม20829.41851.091.1 %5.01444.38324.72977.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่พริก20885.41754.091.6 %5.02700.0263.65297.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังเหนือ21121.762401.088.6 %5.02872.5399.8169986.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลำปาง39857.60232850.55117.6 %5.09805.860412045.107-22.8 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำปาง23561.4811328.051.9 %5.07523.96974531.110439.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง17525.46249.064.3 %5.04956.81982400.678551.6 %5.0
สำนักชลประทานที่ 271789.57891963.992-28.1 %0.030806.78922491.79927.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง15779.414156.073.7 %5.04101.06013194.194322.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง32487.5519663.070.3 %5.09406.43959096.76273.3 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง13921.5215549.0-11.7 %0.03418.027056.5996-106.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง30592.1315887.080.8 %5.010661.614071.016161.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง20210.3310101.050.0 %5.06078.751591.829573.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง64113.60254424.015.1 %5.011403.241594.99886.0 %5.0
ท่าอากาศยานลำปาง248338.34406485.69-63.7 %0.01243.6799666.2000146.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง25876.19914953.042.2 %5.08474.77932868.0566.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง22022.7326351.58-19.7 %0.08679.5703649.2592.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ลำปาง89584.96955371.038.2 %5.039957.62123728.79940.6 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1 ลำปาง24903.55118256.126.7 %5.012779.17121.4764999.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาลำปาง16872.9910169.039.7 %5.0529.5617.09999896.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง19666.2893395.082.7 %5.05660.3901440.7999992.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง15529.45954.5461.7 %5.04082.06012557.45737.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง18748.4317219.08.2 %4.05584.31982123.02262.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดลำปาง34215.02208130.48-508.3 %0.010034.19843.43261.9 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง34070.0228097.017.5 %5.012025.4393209.68973.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง19074.0215387.019.3 %5.05470.2603857.8689684.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง32219.97147147.219-46.3 %0.07973.7598958.6639488.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง117103.3348784.058.3 %5.013886.491113.092.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง22819.4111577.049.3 %5.07105.62012629.66863.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง22477.2512982.042.2 %5.07029.55032229.450468.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง21963.47113235.039.7 %5.06497.09961634.779174.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง32342.5811986.6762.9 %5.08512.792701.752468.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำปาง20551.9319739.04.0 %2.05736.4502335.7300194.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง206535.8137558.96981.8 %5.04201.51392.966.8 %5.0
รจก.ลำปาง 334747.47214834.4835.8 %5.07652.79983227.780557.8 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง 182113.19159350.7212.5 %5.05746.271686.503570.7 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง39979.14125611.035.9 %5.03109.32012478.06320.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลำปาง15019.025194.065.4 %5.01970.641158.50641.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง20834.6299596.053.9 %5.03745.89992567.346431.5 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง118273.58106396.4810.0 %5.09497.94044569.651951.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง20191.686970.065.5 %5.04709.51590.936566.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง28880.06127689.04.1 %2.08912.05963212.31164.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง22355.0911718.047.6 %5.06154.80031505.122975.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง20879.10916542.020.8 %5.06249.89993609.836942.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ23638.2332718.0-38.4 %0.04951.7998739.085.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง202702.1128583.97185.9 %5.09139.72071099.0588.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1196253.2572435.98463.1 %5.010222.8014720.20853.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2365414.8137936.089.6 %5.04077.68994267.02-4.6 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 366666.63369870.789-4.8 %0.09271.08013131.910466.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง1512.4724136.359-1,495.8 %0.02077.43991917.29947.7 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง482510.44444597.197.9 %3.511628.910284.611.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง283705.38252076.011.1 %5.06300.24023550.349943.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง112970.4370716.037.4 %5.05471.93993812.131330.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเกาะคา348866.9484248.075.9 %5.05473.95023919.910628.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเถิน193975.8111010.8542.8 %5.06236.58014128.588933.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง34206.14877955.203-127.9 %0.013723.177828.899943.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 24241.2720522.015.3 %5.06535.12993915.028340.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง15519.847113.054.2 %5.04025.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง143767.0963321.7356.0 %5.042738.12144465.527-4.0 %0.0
รวม 5,183,022 3,450,132 33.43 % 5.0 525,711 263,555 49.87 % 5.0