จังหวัดอุตรดิตถ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์14862.084609.069.0 %5.02959.02885.6660270.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุตรดิตถ์62205.28941402.50833.4 %5.0421.62159.9560162.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์24949.0219802.020.6 %5.04177.58981069.35974.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์18646.4517817.058.1 %5.04328.2197616.9299985.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์164171.0379461.7551.6 %5.025169.734033.111184.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิชัย22469.03018.086.6 %5.01834.9897.91649694.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตรอน30220.252741.090.9 %5.01308.66226.0999982.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลับแล22370.484300.080.8 %5.01094.8201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองแสนขัน22079.092746.087.6 %5.01762.98491.596572.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำปาด22098.241393.093.7 %5.01586.3999386.70775.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าปลา27128.9392692.090.1 %5.01952.76563.7774771.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า22670.1092103.090.7 %5.02709.0601599.4309777.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโคก22830.8011709.092.5 %5.03574.5601598.7374983.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์78011.71928815.03963.1 %5.08987.240211661.26-29.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ สาขาน้ำปาด25292.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03704.4001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุตรดิตถ์24707.35913205.046.6 %5.06286.93023269.82448.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 21062.9499635.054.3 %5.07205.39991806.774.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์18720.8018365.055.3 %5.04366.21972092.754952.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์15064.5311410.68924.3 %5.02616.84013248.3823-24.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์35421.2713416.062.1 %5.04792.56015256.5586-9.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์19259.78114593.024.2 %5.03302.65991746.195147.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์42685.71922926.046.3 %5.014482.8017500.156348.2 %5.0
ส.ป.ก. อุตรดิตถ์48400.13313543.7272.0 %5.06874.92972203.943867.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์75826.71170265.9927.3 %3.59356.4004830.2504991.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)72691.60942641.3241.3 %5.012911.58800.799831.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์19993.1710742.046.3 %5.04784.58011782.262.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ์10100.5612272.077.5 %5.0373.32001196.2379947.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ์18352.9615742.068.7 %5.04854.8999419.02691.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุตรดิตถ์64744.915651.200291.3 %5.022488.6211300.179494.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์67847.49214992.677.9 %5.05165.042841.757845.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุตรดิตถ์76433.4319864.074.0 %5.011404.1995679.538150.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุตรดิตถ์40356.53931566.021.8 %5.06724.31982897.243456.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์65719.51620832.068.3 %5.05260.10012207.45858.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์77808.60247557.24238.9 %5.09443.6396455.3634995.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์22891.7895204.077.3 %5.06818.233161.12653.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์21942.37913731.037.4 %5.05716.482929.419948.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์37966.25815834.058.3 %5.08093.45021599.258480.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์21693.164830.077.7 %5.05545.211367.67775.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์33542.89824297.027.6 %5.01622.46252.20384.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์64853.4111710.881.9 %5.04860.77982877.654540.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 247020.39190813.722.8 %5.05416.58982325.024957.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์15958.575596.064.9 %5.03130.2002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์20523.05111890.042.1 %5.04423.39012437.114544.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์16829.736799.059.6 %5.03643.73971341.960463.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์25307.7322158.9912.4 %5.05819.40042726.101153.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์23917.496323.073.6 %5.04849.17971274.98473.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์37941.71130063.20920.8 %5.05925.66022343.475860.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์61468.19917718.071.2 %5.02153.41992096.14792.7 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1389596.3195067.46975.6 %5.08376.28032465.899970.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2158608.741582.28973.8 %5.011275.723674.504967.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุตรดิตถ์33041.78925633.46122.4 %5.01827.9099924.1884849.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์391019.75378522.03.2 %1.58555.28034785.862344.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์577674.63201850.065.1 %5.05365.293760.328629.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์2465999.5117221.4495.2 %5.04434.14014074.72638.1 %4.0
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย196390.7259040.069.9 %5.04325.16023075.894528.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์1121149.5102521.9390.9 %5.016722.47110413.12137.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ 27199.9915337.043.6 %5.04613.56983613.771521.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์19100.9615410.071.7 %5.03817.01856.3955177.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์239120.8466937.072.0 %5.032787.7718864.38142.5 %5.0
รวม 7,640,670 2,057,921 73.07 % 5.0 370,456 159,166 57.04 % 5.0