จังหวัดแพร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่15439.012068.086.6 %5.02809.8901351.6519887.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่902359.9417669.698.0 %5.0485.76001744.58002-53.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่51086.2759385.879-16.2 %0.0560.699955.699999899.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แพร่16386.587428.054.7 %5.02572.25414.0544783.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแพร่17389.95641.067.6 %5.04064.9399160.1796.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่93566.89158373.037.6 %5.011899.5612690.190977.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองแพร่25150.9495647.077.5 %5.01728.1799144.5939991.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเม่น21661.913077.085.8 %5.01196.64116.8590.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเด่นชัย21897.9712322.089.4 %5.01524.1899171.088.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอง29065.0393972.086.3 %5.02171.7002155.892.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง21685.412327.089.3 %5.02013.4765.55000396.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร้องกวาง22596.682208.090.2 %5.01511.649952.2596.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังชิ้น21701.251759.091.9 %5.01940.58228.088.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วงไข่ไม่ครบ1549.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ135.85001ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แพร่65656.97726103.64160.2 %5.05795.450213410.713-131.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแพร่22072.70912932.041.4 %5.05966.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ไม่ครบ3968.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1744.4089ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดแพร่14952.313894.827.1 %3.53114.06011784.850542.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่45867.28113151.3571.3 %5.07906.080112352.33-56.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่11946.7813231.0-10.7 %0.03028.774032.3604-33.1 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่637471.6314682.597.7 %5.027688.164283.64484.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่73459.35249731.14132.3 %5.08172.30965496.144532.7 %5.0
ท่าอากาศยานแพร่287194.28119091.8158.5 %5.02944.14012601.099911.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)61221.949102378.88-67.2 %0.025168.79941101.75-63.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่19513.6899847.589849.5 %5.04768.53032293.172451.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)ไม่ครบ88583.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4776.02ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่17849.071347.092.5 %5.0425.9471.68699683.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่16952.773037.082.1 %5.04075.8799355.9744991.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแพร่15553.112173.939986.0 %5.03266.241993.783939.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่36018.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012660.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดแพร่73862.742112366.35-52.1 %0.08704.86049818.4326-12.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่26907.9219948.025.9 %5.07677.9004ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่42344.237160.083.1 %5.05167.85991613.612968.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแพร่45076.89838503.10214.6 %5.014980.02365.1325197.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่64308.7114908.092.4 %5.05167.85993014.61641.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแพร่23689.3213060.5244.9 %5.05167.79984733.37848.4 %4.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่32992.6487722.076.6 %5.04856.09962784.506842.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่23280.93918280.021.5 %5.06080.64011608.031573.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแพร่16934.415528.08.3 %4.02069.5801495.6694976.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่61911.7511346.081.7 %5.04939.73972011.992459.3 %5.0
รจจ.แพร่ 205670.98113665.8344.7 %5.05234.462437.635553.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่12691.592994.076.4 %5.01788.3199371.3899879.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่18099.2795019.072.3 %5.04445.25981475.340566.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่19363.6914561.076.4 %5.03494.45986.1374571.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่34692.01231804.6198.3 %4.07050.462809.96760.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่18479.115262.6217.4 %5.04439.4297826.9074781.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่52700.31389695.695-70.2 %0.019087.521673.415491.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1 391317.7566523.59483.0 %5.08747.87993009.714165.6 %5.0
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2248976.746525.2781.3 %5.09459.07035340.362843.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37 (จังหวัดแพร่ และน่าน)49206.37957142.5-16.1 %0.019523.1892597.659986.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่13178.4217360.77-31.7 %0.01864.712005.704-7.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคแพร่584029.25376924.035.5 %5.09485.93953457.483463.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่536812.06191177.064.4 %5.05186.64014208.759318.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่153767.9734554.5277.5 %5.05351.21974029.223124.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่160233.1668778.48457.1 %5.04742.21973809.847419.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพลอง170484.3463123.9863.0 %5.04349.37993147.799827.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสองไม่ครบ69859.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3734.7168ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่83907.56321639.074.2 %5.011253.997297.070835.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ 19848.0217061.9314.0 %5.05053.85011506.737970.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่41303.8013611.091.3 %5.03418.39011080.37168.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่253404.7577790.70369.3 %5.025222.55918596.0126.3 %5.0
รวม 6,029,177 2,107,518 65.04 % 5.0 347,167 192,191 44.64 % 5.0