จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน50660.418ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน17315.078786.049.3 %5.04781.46735.7844884.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน78888.35960318.99223.5 %5.011623.283660.445168.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน23274.674770.079.5 %5.01856.8501460.0229875.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา88744.9223649.095.9 %5.02013.8401400.415580.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อยไม่ครบ1145.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ501.73752ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่นไม่ครบ1852.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ522.89648ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม19124.5612399.087.5 %5.01730.22353.2094779.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง22517.1411480.093.4 %5.01174.8382.1239967.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา20556.482983.085.5 %5.01976.9399374.3284981.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว21407.841376.093.6 %5.02345.8799501.1820178.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง20914.852059.090.2 %5.01982.8201595.2744870.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง34137.4612225.093.5 %5.02709.0601590.9614978.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือไม่ครบ1054.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ594.00049ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง30939.961ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04203.1201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน10625.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04501.7598ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2130.0444ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน15849.915430.065.7 %5.04166.12013029.160427.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านไม่ครบ10435.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ10504.965ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6565.9536ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบ14413.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่าน19361.131ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010230.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนคร471186.19485698.0-3.1 %0.05770.487302.5752-26.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน26982.68910420.061.4 %5.07462.733628.14551.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน8408.12014857.042.2 %5.0430.89001646.95001-50.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่านไม่ครบ5738.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ287.2135ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน15831.196146.061.2 %5.04115.93022351.192942.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6233.623ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน19649.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05808.3599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่านไม่ครบ37397.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ584.32599ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน58359.8917372.9687.4 %5.01782.551988.8826-11.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน26693.3414046.647.4 %5.04911.78033694.424124.8 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน29245.70911493.060.7 %5.05808.18022072.880964.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน21246.4499979.053.0 %5.06321.740210281.36-62.6 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน15833.957114.055.1 %5.03982.8599421.9605189.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน60144.4388289.086.2 %5.06372.29982319.12363.6 %5.0
รจจ.น่าน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน18395.1998160.100155.6 %5.02769.961584.258542.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน14725.333356.077.2 %5.03849.67021093.153671.6 %5.0
สปส.จ.น่านไม่ครบ24751.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1169.469ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน15167.283146.079.3 %5.07080.3003ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน26771.64126030.8812.8 %1.06607.0205873.1605286.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน434103.63338788.022.0 %5.010109.526874.332532.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน138938.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06253.8003ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8652.9004ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านไม่ครบ9502.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1366.828ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 117901.0571572.039.3 %5.028276.08226110.2757.7 %3.5
รวม 1,723,727 1,111,945 0.00 % 0.0 134,933 82,326 0.00 % 0.0