จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา13025.882058.084.2 %5.02672.58011089.926559.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา40438.89830932.023.5 %5.0256.86002803.12952-212.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยาไม่ครบ5765.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ661.16199ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา16569.2795967.564.0 %5.04155.7803ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา51446.2746278.99210.0 %5.011001.543085.020572.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา23400.177205.069.2 %5.02276.3999575.0919874.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ20511.5393963.080.7 %5.02564.55494.3039980.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้20529.6992639.087.1 %5.01499.22301.1214979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน19887.351851.090.7 %5.01714.26454.679573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง20065.52733.086.4 %5.02691.1799555.721579.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ19796.331843.090.7 %5.01245.66439.2324864.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน19928.07778.096.1 %5.02918.1599459.8094884.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง19574.0391562.092.0 %5.02874.2998475.3040283.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�26649.1710638.3860.1 %5.06437.73977772.8999-20.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา21008.016400.069.5 %5.06250.63963032.851151.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา15689.965068.067.7 %5.03927.59991562.341460.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา14381.536736.053.2 %5.03338.10011745.406547.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา18678.5518600.054.0 %5.05410.85997506.0732-38.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา10663.4717571.221-64.8 %0.03110.522639.232915.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา47100.50822456.2752.3 %5.08624.54982918.390466.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา21993.9313163.040.2 %5.05372.83011848.27165.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา50200.46938799.71122.7 %5.08377.36041821.13578.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา22422.0119251.414.1 %5.06301.14012358.013962.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา8336.21974005.052.0 %5.0346.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา16794.993463.079.4 %5.04479.0898ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา15587.493853.075.3 %5.03813.522150.201443.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา18394.668982.860451.2 %5.04878.41021171.51676.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยาไม่ครบ18824.699ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1897.9099ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา32515.636701.648-12.9 %0.07256.9502626.8200191.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา15556.665033.067.6 %5.02197.771979.89899.9 %4.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา19341.64123871.84-23.4 %0.05753.13962397.739558.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา19196.769987.048.0 %5.04593.18021516.42867.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา20389.8799258.054.6 %5.05277.7197713.1840286.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา15139.339859.034.9 %5.03294.54324.264590.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา63721.4389785.084.6 %5.06401.25982765.231456.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา175661.23155898.7711.3 %5.05212.06012672.299848.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา17234.6711013.2136.1 %5.04250.87991521.206464.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา14641.712244.084.7 %5.03585.2998945.6134673.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา24341.917535.3328.0 %5.07122.30035065.409228.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาไม่ครบ7287.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1032.4625ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา17937.7711878.033.8 %5.04612.20021062.66177.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1400619.4741689.44189.6 %5.07166.36963908.128945.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2292001.9749435.5283.1 %5.012522.425068.620659.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา18562.020380.0-9.8 %0.01917.2464.55000396.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา717712.8153315.4192.6 %5.07581.544172.64645.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา251818.52233085.697.4 %3.55447.93991816.066.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้131500.7367794.3248.4 %5.03849.37992482.068835.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ21002.285ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 16342.546708.059.0 %5.04212.83984290.2285-1.8 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา13644.833195.076.6 %5.02900.761499.814548.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา83194.03944158.7546.9 %5.025780.4120963.4118.7 %5.0
รวม 2,954,150 1,099,625 62.78 % 5.0 228,494 111,116 51.37 % 5.0