จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย14435.753022.079.1 %5.03911.0898708.6334881.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย110913.2680494.01627.4 %5.0486.599981242.0964-155.3 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย38466.39870845.859-84.2 %0.0624.8399765.53099889.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย2002314.515528.099.2 %5.06059.93991770.277570.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย16406.7799187.044.0 %5.04881.1001394.0499991.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย120948.3656066.35953.6 %5.017469.5415258.012269.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย24334.2410513.256.8 %5.02334.1799807.9749865.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน22767.913169.086.1 %5.02010.6599452.1377.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย23393.55319.077.3 %5.02342.28678.5960171.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน21401.9714113.080.8 %5.02489.6399410.8429983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า21367.522417.088.7 %5.03265.5361.3069888.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ20213.082020.090.0 %5.03426.1201421.5205187.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย19908.512020.089.9 %5.02069.8801260.8454987.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน21376.011947.090.9 %5.02515.98422.463583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง20825.183353.083.9 %5.02359.5415.5509982.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด19913.773316.7283.3 %5.01580.58392.3500175.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย21374.263033.840185.8 %5.01602.36436.1434972.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย20252.682896.7285.7 %5.01643.6599398.3534975.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น20929.3013077.7285.3 %5.02907.0601393.6229986.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล20050.591619.0291.9 %5.01516.26390.24174.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง21367.52741.5700196.5 %5.02635.859991.79999596.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว20903.41742.091.7 %5.01062.66404.1129862.0 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย340891.63241900.4129.0 %5.015082.383215.213978.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน72310.117ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08400.1699ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรเชียงของ24725.43144955.8-486.3 %0.07138.02052206.05269.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย47732.07830437.036.2 %5.012582.4214494.035-15.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย25309.8411647.554.0 %5.04462.56012161.753451.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย25252.2512123.252.0 %5.07866.43026578.417516.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย18655.5397552.059.5 %5.05489.41023237.816441.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย17301.7310552.839.0 %5.05147.16022513.025451.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย54793.3017978.085.4 %5.022832.04112356.43945.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย30774.1510381.6666.3 %5.011509.58595.730525.3 %5.0
ส.ป.ก. เชียงราย26036.3214155.5645.6 %5.08912.28033147.836964.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ไม่ครบ69093.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย19604.44915109.022.9 %5.06231.025214.989316.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)55859.08250409.0599.8 %4.523698.265356.100177.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย20302.43936140.0-78.0 %0.0542.69995ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)51864.0592186.095.8 %5.02922.26305.0279889.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย16904.3112667.084.2 %5.05147.1602534.726589.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย15624.964381.939972.0 %5.04253.39992108.097450.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย21453.5717756.017.2 %5.06611.39991958.69170.4 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย27784.46126870.3113.3 %1.59596.87994224.716356.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย94871.051312.91845.9 %5.018287.3691012.75794.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย55696.344322227.0-478.5 %0.04690.79981290.582572.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย23003.10910339.755.1 %5.07086.74022849.7259.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย20206.049ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06402.2402ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย18830.61915244.219.0 %5.05185.1699789.7444584.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย73845.85942624.042.3 %5.03294.81908.342.1 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย1.5860092E+7561533.096.5 %5.0163790.236640.766195.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย18078.039315.3200198.3 %5.03625.89011220.899466.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย44879.87925200.02943.9 %5.08341.8604ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย18346.597142.061.1 %5.04937.99023007.865539.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย38128.28141662.43-9.3 %0.010034.265574.227144.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย48262.5728784.38140.4 %5.07657.25983528.389953.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย47524.71113894.170.8 %5.09404.16021692.082.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)443758.419028.598.0 %5.019598.1025752.781370.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1270941.2269774.53974.2 %5.010773.216699.219737.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2151506.2864976.03957.1 %5.016119.246117.458562.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3109855.2747586.30156.7 %5.016293.485739.174364.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4244698.8145308.09881.5 %5.09348.280312522.018-33.9 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย89865.09424168.60973.1 %5.02430.746350.6152-161.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย84030.234267451.0-218.3 %0.04853.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย152043.67125400.017.5 %5.05706.90044431.151922.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย681887.63278520.059.2 %5.06603.18027675.0479-16.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย119755.64187328.0-56.4 %0.05889.780311964.5-103.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย186497.879970.057.1 %5.04980.20026117.5088-22.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง119781.0873367.038.7 %5.05107.08013738.791526.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง501822.1952281.089.6 %5.04671.71974184.726610.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย97308.56384752.46112.9 %5.014254.43914965.218-5.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 17881.3512201.031.8 %5.05622.543506.809837.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย15125.785873.7561.2 %5.04462.56011577.78764.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 305447.6340443.07886.8 %5.027807.8423983.71913.8 %5.0
รวม 23,418,500 3,522,354 84.96 % 5.0 626,342 249,227 60.21 % 5.0