จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน13972.412668.080.9 %5.03888.9001658.4829783.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน69576.79740378.042.0 %5.0445.44704.159-58.1 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน73329.54716087.078.1 %5.0554.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน36901.76288159.547-138.9 %0.0757.80005ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน11074.5515427.0-39.3 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน14509.395019.065.4 %5.01627.6199579.8609664.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน18181.3917286.059.9 %5.02827.669971.22149797.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน42663.92238552.8019.6 %4.56687.90043394.354549.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง20399.62549.087.5 %5.04293.0601365.683591.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย19822.921209.093.9 %5.01897.5699304.8169983.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม20160.6891324.093.4 %5.02445.4399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย19447.7111220.093.7 %5.03316.5601355.5375189.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย18427.1211090.094.1 %5.04186.6802588.67785.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียง26602.71115276.042.6 %5.06832.60013508.658448.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน24295.44915977.034.2 %5.03269.72157.4534.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน58355.3218838.9967.7 %5.06037.68993719.174138.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง13590.997379.100145.7 %5.05310.77981080.254579.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ4215.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ560.11047ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน17661.9716211.064.8 %5.05372.16021066.069580.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน15676.662468.084.3 %5.04687.58011520.085667.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน24417.5210206.058.2 %5.08737.93956075.088430.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน9273.900411921.0-28.5 %0.02268.8501361.1424984.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ6168.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน22958.3718660.889662.3 %5.05143.96492.2519890.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน18228.2426814.539-47.1 %0.05600.3398458.0805191.8 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 376892.41213283.9843.4 %5.02774.282223.219.9 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 72809.47735489.00851.3 %5.03851.37011379.264.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน16450.986577.200260.0 %5.0352.08002330.5056.1 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน16834.0612867.083.0 %5.05239.04332.593.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน14411.393191.277.9 %5.02124.08011203.792543.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน18334.64112406.032.3 %5.03487.51127.341167.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.07256.63963129.683856.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน24049.1514848.0338.3 %5.06094.75665.9754689.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน6421.60017304.4302-13.7 %0.02984.472812.6275.8 %2.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน18378.4313086.028.8 %5.05866.54982348.608960.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน18884.856273.066.8 %5.05486.2197571.3679889.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน17222.326236.063.8 %5.05200.981511.993470.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน13620.784456.067.3 %5.03215.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.แม่ฮ่องสอน22374.597082.068.3 %5.02047.17991861.7549.1 %4.5
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 122633.5595156.09422.4 %5.05126.24023098.785439.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน16953.7115955.064.9 %5.05124.961816.656564.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอนไม่ครบ3190.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ507.31049ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน30203.43917748.43941.2 %5.05866.56982160.454663.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน16407.5414435.073.0 %5.05010.8501537.3294789.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน17085.6997859.009854.0 %5.03264.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 196064.22749903.0748.1 %5.012613.771304.368589.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2187523.0960882.07867.5 %5.013448.012806.851179.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน5564.859910966.32-97.1 %0.01275.61988.464-55.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน206569.274580.16463.9 %5.04904.3398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง173537.246621.96973.1 %5.07141.37992987.146558.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน25100.4ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07194.71979125.541-26.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 16932.3117172.057.6 %5.05258.03031005.19380.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน14140.1412647.081.3 %5.01893.4399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน219006.036790.083.2 %5.022177.54117609.05920.6 %5.0
รวม 2,368,835 1,098,538 53.63 % 5.0 225,436 91,399 0.00 % 0.0