จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์14261.7793642.074.5 %5.01336.74853.812536.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์61320.69120719.466.2 %5.0454.29001767.828-69.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์67593.71972091.773-6.7 %0.0384.84384.9115-0.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์31316.44971036.992-126.8 %0.07418.56011914.992974.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์19730.7310383.047.4 %5.04661.2197304.6269893.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์357591.56215958.6639.6 %5.027347.30116489.46339.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์19506.2513260.632.0 %5.03327.543882.73-16.7 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์17908.37112954.827.7 %5.01965.6799674.565.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว17511.423061.082.5 %5.02974.79981140.061.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี15544.113515.077.4 %5.02594.15991480.142.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก15512.5612767.082.2 %5.02159.16991225.543.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์27980.8212306.056.0 %5.07475.60014802.7735.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์18683.9496753.063.9 %5.02185.1299162.2745192.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์19184.777100.063.0 %5.04699.251522.64167.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์34779.6622846.12134.3 %5.011107.6216805.035-51.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 932240.36923975.7625.6 %5.012348.3611551.2596.5 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์16712.31127459.0-64.3 %0.04006.2603ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์29853.62124594.60917.6 %5.08957.58014805.052246.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์23307.77928329.0-21.5 %0.04802.24021953.10159.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์62437.031125101.0-100.4 %0.010651.262575.0275.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)43661.37142441.8282.8 %1.019016.263977.0579.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�22947.8210710.053.3 %5.05573.97021844.852566.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)502324.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.027700.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)84727.056436.4833.4 %5.031807.71111187.81464.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์22040.246950.068.5 %5.05764.1602241.8224995.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์21695.587677.129964.6 %5.04730.291605.32966.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์22690.21121400.7815.7 %2.56049.37992846.593552.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์55425.789200861.88-262.4 %0.011449.9215816.199-38.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์70362.28138922.044.7 %5.023196.842230.390990.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์47424.53149808.289-5.0 %0.014929.8516230.727158.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์43821.0280558.523-83.8 %0.09586.2598910.37590.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์24790.237326.070.4 %5.06125.39012495.868459.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์22904.93912004.7947.6 %5.05973.23972988.538650.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์31472.6518032.042.7 %5.07342.37992607.664664.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์29181.3522130.024.2 %5.07836.93024312.838445.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์22848.71125716.0-12.5 %0.05802.21886.4639984.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์2377631.0131342.5694.5 %5.05315.03439.49935.3 %5.0
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์428470.1672189.083.2 %5.05045.99021450.37771.3 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 499167.91410077.017.8 %5.08969.70025202.981442.0 %5.0
ทสป.หนองน้ำขุ่น 71419.85976357.0-6.9 %0.03684.56983683.10010.0 %0.5
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์15482.60126512.209-71.2 %0.02113.817.09999899.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์16187.776507.059.8 %5.02263.0901963.2144857.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์21612.56116780.022.4 %5.05478.89991744.608568.2 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์154956.09122589.020.9 %5.010537.931659.348984.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์19373.20912537.035.3 %5.06767.60992657.101360.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์16912.2345107.461-166.7 %0.06914.16023999.459742.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์22925.03923758.0-3.6 %0.05649.962196.143661.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์218606.0634017.084.4 %5.07228.56012274.575468.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)148410.0978207.7547.3 %5.023260.411106.262995.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 1150842.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07272.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2185901.3371634.28161.5 %5.07443.83984578.781338.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3606744.4488996.21185.3 %5.010214.044635.078654.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์41083.5730466.28125.8 %5.01669.871912.0861-14.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์477515.56632704.0-32.5 %0.011095.0215928.074246.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์134753.28101114.0125.0 %5.06304.02056106.05223.1 %1.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์660381.25417999.036.7 %5.06547.10014057.612138.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์455904.91130001.5571.5 %5.05192.70025170.87840.4 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย325683.7596756.070.3 %5.04903.73974678.02494.6 %2.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์69421.109139410.48-100.8 %0.013334.69914785.442-10.9 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์63544.0132032.94-107.8 %0.024107.1293785.648284.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 169678.63138960.018.1 %5.07434.30033381.173354.5 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 19615.0297976.059.3 %5.06821.65041813.13673.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์917901.5520073.043.3 %5.012659.769424.741225.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 22767.3216823.426.1 %5.05878.253984.679732.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์17414.9310162.041.6 %5.03729.36993693.1441.0 %0.5
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์226587.61232655.0-2.7 %0.028153.3210808.161.6 %5.0
รวม 9,875,024 5,132,576 48.02 % 5.0 530,755 252,615 52.40 % 5.0