จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี15314.966219.059.4 %5.02716.98658.38875.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี24400.97124729.25-1.3 %0.03953.0840.9304878.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี18480.678400.054.5 %5.03972.0601116.50897.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี96335.25874534.99222.6 %5.014141.9395525.339860.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง23448.423194.086.4 %5.01356.6001193.885.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต22544.912028.091.0 %5.01416.84320.8909977.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี36743.3714021.089.1 %5.01481.21328.1774977.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน30950.241936.093.7 %5.0956.8895.12349790.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์27502.1022267.091.8 %5.01182.14104.75291.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง24298.6312158.091.1 %5.0850.549995.399999699.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่23280.573465.085.1 %5.03144.54551.3609682.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก23429.593474.085.2 %5.02081.5801432.7059979.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี27771.6533375.809-20.2 %0.06025.83985200.983913.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี40176.2197448.081.5 %5.06253.88965562.696311.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี19041.994264.077.6 %5.05900.233909.857933.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี26334.775637.078.6 %5.03876.773249.570116.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี50651.5710370.479.5 %5.012928.526532.228549.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี115904.6424500.578.9 %5.04139.16025169.3633-24.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี26758.619347.27927.7 %5.07166.63965011.608930.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี43480.05919236.22155.8 %5.05957.96832.5659886.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี50909.35958378.871-14.7 %0.07868.21971023.235587.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี33950.7711515.066.1 %5.04640.53980.651914.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี29270.9497976.072.8 %5.04656.54442.7949890.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี23929.1094315.082.0 %5.03477.60992006.43842.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี20655.39118600.8019.9 %4.54770.481277.8573.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี55470.07820440.063.2 %5.07653.599612926.897-68.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี31440.31121600.031.3 %5.06596.21974205.070336.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี23705.1610930.053.9 %5.04770.66021091.07577.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี54273.5753456.271.5 %0.510640.229561.6400194.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี20907.2413682.034.6 %5.04924.01032816.635742.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี20806.6810077.051.6 %5.04979.82031982.668960.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี20651.510271.250.3 %5.04894.31982455.318649.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี15189.4210293.032.2 %5.03211.3201272.9064991.5 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี65918.70310699.083.8 %5.06104.58011694.072.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี166995.16133506.6320.1 %5.04318.68023960.72248.3 %4.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี20578.234085.080.1 %5.04422.0182.124595.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี19264.3916314.067.2 %5.03804.65991373.757163.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี73367.0397562.089.7 %5.025859.3911099.254595.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี41787.71159568.039-42.5 %0.07889.29657.5999891.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1222687.1675263.36766.2 %5.05628.67975014.779810.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 265351.46984416.0-29.2 %0.010351.445711.568444.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี31128.02924500.46121.3 %5.01778.27639.61264.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี370847.03374080.0-0.9 %0.07486.73974152.156344.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี211917.23180610.9114.8 %5.04992.469960.9531-99.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี124189.2569009.77344.4 %5.04006.93993245.646519.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี67317.2598131.344-45.8 %0.011029.148919.381819.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 26577.0599155.065.6 %5.05089.85992090.009558.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี22779.766910.069.7 %5.03059.221326.950456.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี103296.5776040.026.4 %5.026266.0210005.061.9 %5.0
รวม 2,752,011 1,731,992 37.06 % 5.0 294,674 139,719 52.59 % 5.0