จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร15356.363591.076.6 %5.03062.52872.6699871.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร52851.69125468.7351.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร17778.72110886.038.8 %5.03253.13011364.152558.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร22154.86913623.038.5 %5.04545.8398630.9500186.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร69282.07858708.015.3 %5.011163.425409.299851.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร30453.6997765.074.5 %5.02440.9199271.7949888.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี29135.9716063.079.2 %5.02690.9399276.1554989.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง24938.8693389.086.4 %5.02050.98689.5004966.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย23171.772655.088.5 %5.01519.86251.2749983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ23887.8814655.080.5 %5.01818.2999291.32784.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน23190.5512265.2190.2 %5.02276.8801589.7600174.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม22754.1893369.085.2 %5.01613.7001224.551586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี22452.272582.088.5 %5.02298.1399457.02680.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร25985.2437575.68-44.6 %0.07398.19046440.249512.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร25542.06112025.052.9 %5.07303.16024172.599642.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร19420.579835.049.4 %5.04735.67971254.351473.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 4187472.27173012.887.7 %3.536427.80130581.44916.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร15936.378858.044.4 %5.01354.263824.7-182.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร31853.03118789.041.0 %5.07890.964922.899937.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร13935.8522685.0-62.8 %0.03604.14014136.3379-14.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร30630.778510.072.2 %5.09394.87017629.450218.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร27845.89118956.4831.9 %5.07930.68994206.14747.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร64838.727145868.0-125.0 %0.034848.6021413.695.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร21945.8413269.439.5 %5.05881.0298955.0159983.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร12184.4392609.078.6 %5.0413.51999241.76941.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร19918.6894773.076.0 %5.05230.4399464.407591.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร17272.434614.073.3 %5.03918.33012177.171944.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร20327.31119854.1092.3 %1.03152.40012521.737120.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร30857.7337030.0-20.0 %0.07626.41994481.100141.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร23335.94936980.0-58.5 %0.06257.28034337.700230.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร21254.425950.072.0 %5.05002.26033469.399930.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร97073.109114672.35-18.1 %0.012532.5612723.991978.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร82329.39877035.9926.4 %3.013202.3421002.0-59.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร66221.64110113.084.7 %5.04583.87993845.44816.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร19694.43918081.08.2 %4.04831.14992719.308343.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร27493.60915750.042.7 %5.06865.80963267.743452.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร25382.0812663.1550.1 %5.06257.232960.988552.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร43586.9116059.063.2 %5.04222.5601704.054583.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร64881.5915817.075.6 %5.04545.83983111.002931.6 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 320030.59242023.024.4 %5.06534.66023807.041.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร15850.035288.066.6 %5.03290.7998340.014589.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร20843.419008.056.8 %5.05002.2603585.5230188.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร17464.65526.068.4 %5.03557.031690.515552.5 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร28795.5224809.3213.8 %5.06941.81982660.835961.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร19524.5299469.051.5 %5.04754.97021893.967560.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร22648.86925390.699-12.1 %0.05706.3599989.1964782.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1149247.0969115.02353.7 %5.09812.62993595.637963.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 276005.29772779.04.2 %2.09989.966538.137734.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)277539.0657607.35279.2 %5.016773.4597114.619157.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร4901.490229536.0-502.6 %0.01651.12863.604-73.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร429964.59261144.539.3 %5.09063.66024549.299849.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร137352.759607.093.0 %5.05436.542042.562.4 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร196913.1483046.057.8 %5.05009.81982294.012554.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี155616.25488.096.5 %5.05013.35991882.962.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร109367.6692332.85915.6 %5.011258.19682.826214.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 19175.0215547.6318.9 %5.04678.96971773.621562.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 295864.54727339.12971.5 %5.013822.2118632.099637.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร16278.675674.065.1 %5.03518.991703.492451.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร115715.8744533.78161.5 %5.034858.6299618.7572.4 %5.0
รวม 3,643,728 2,101,670 42.32 % 5.0 420,821 213,152 49.35 % 5.0