จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา15639.623591.077.0 %5.02199.97836.7609962.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา27983.87932490.061-16.1 %0.05090.6499815.9644884.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 171981.10214065.3880.5 %5.027166.27961.854599.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18442.31110790.041.5 %5.03397.7402182.1149994.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา193048.6862520.032.8 %5.016418.3984863.933670.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา2132172.98106381.6619.5 %5.017856.773389.885781.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย37283.19118982.049.1 %5.01646.1330.7520179.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา27987.10912820.054.2 %5.01206.84242.2879979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา24210.8595870.075.8 %5.02014.26191.4535190.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ26792.0613650.086.4 %5.01850.34369.6069980.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย27658.0811416.058.7 %5.01339.38647.0830151.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี22961.412828.087.7 %5.01277.46425.7235166.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่22774.171205.094.7 %5.01119.8999325.7000170.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง29380.823709.087.4 %5.01295.64456.8929764.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง23504.8012332.090.1 %5.01570.54491.4444968.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช22991.2792533.089.0 %5.0876.8399712.098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก23026.4492800.087.8 %5.01188.600136.097.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล24995.43986.084.1 %5.0892.67999406.7804954.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร23940.3913258.086.4 %5.01618.26301.2924881.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย25177.7993314.086.8 %5.01218.8199394.4969867.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน24604.62789.088.7 %5.01037.1001304.4370170.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน34329.257904.077.0 %5.05359.98449.67391.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 126189.8538829.84-48.3 %0.05840.08983391.119941.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 222242.02917973.019.2 %5.03894.545469.1001-40.4 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18956.339083.052.1 %5.03302.8799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา26331.46110092.061.7 %5.06714.06012848.38557.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา19568.7615512.93920.7 %5.03530.87991812.077548.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 122966.68910603.053.8 %5.05036.34033542.578429.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18715.168337.055.5 %5.02846.521582.006544.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา30801.5918003.041.6 %5.07965.83983243.442459.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา13722.8122022.699-60.5 %0.02895.41996531.1201-125.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา26999.62119300.7728.5 %5.08094.71975625.738330.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา22547.1610502.053.4 %5.04805.16021190.435475.2 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒25092.41119.0699.5 %5.05584.72021018.481.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา42181.672134091.0-217.9 %0.010061.761354.693586.5 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา24136.617709.026.6 %5.05337.522331.851156.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20845.1297506.064.0 %5.04037.9399359.1759991.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18137.1611934.034.2 %5.02915.88012082.979528.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22158.60918097.018.3 %5.04899.68021186.3675.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา30917.1615884.048.6 %5.07980.83981917.80376.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา34937.2734287.01.9 %0.56535.63964697.464828.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา38757.44920315.047.6 %5.05563.179710661.47-91.6 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา51597.60963101.281-22.3 %0.010811.58608.0379694.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา68083.89118444.072.9 %5.04291.64992519.637541.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา24478.6727561.0-12.6 %0.04786.08012201.017154.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา41683.69129063.030.3 %5.06953.87991151.770583.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา29440.6620064.8331.8 %5.06858.65973351.096751.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา28188.1727719.01.7 %0.54330.0335.2074992.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา47294.64135643.024.6 %5.02207.261683.903423.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา79702.90660168.024.5 %5.03309.08011248.556562.3 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 622962.19318675.8148.8 %5.03636.243108.200414.5 %5.0
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 494494.72492152.00.5 %0.57353.93996870.736.6 %3.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 255061.13193826.1324.0 %5.03531.21688.625552.2 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 188194.47741892.38-294.2 %0.03521.4399444.7999987.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา18155.7915242.071.1 %5.01656.971313.745520.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา26190.9395953.077.3 %5.05695.129956.30649999.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา26286.28117212.034.5 %5.04443.59962075.97853.3 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา35684.80146493.0-30.3 %0.09445.08013878.932458.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา22694.8797393.067.4 %5.04881.93021139.92476.7 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา151444.8339280.19974.1 %5.08003.52054925.012738.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา175502.6715006.4591.4 %5.04515.29981051.613476.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา119081.71118530.170.5 %0.539357.2421131.478597.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑69793.03985521.711-22.5 %0.011573.854523.719260.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2234676.2100059.9857.4 %5.015826.7214463.052271.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา35230.69117968.049.0 %5.01933.364179.5151-116.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา424139.41111425.073.7 %5.08506.80082589.585969.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์146953.73154504.48-5.1 %0.03699.65994070.9133-10.0 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา114216.2596003.15615.9 %5.02685.11992660.550.9 %0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 546767.5310595.8443.2 %5.03887.40014161.5322-7.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 107405.52111626.31-3.9 %0.03938.91995689.2935-44.4 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา865031.38135402.0284.3 %5.03143.09992404.592523.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 147193.844813.569.6 %5.02831.58011066.605562.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 390366.91121458.8468.9 %5.03180.014915.521-369.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา275636.561603.01277.7 %5.058500.1214601.494692.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 24389.5399490.061.1 %5.05014.31986219.6499-24.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา28345.423553.087.5 %5.02561.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา141003.31137487.092.5 %1.018379.94924984.988-35.9 %0.0
รวม 7,344,465 4,544,368 38.13 % 5.0 484,874 203,698 57.99 % 5.0