จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก14600.352508.082.8 %5.03810.1201756.3044480.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก118975.4859467.73850.0 %5.0412.88998628.33948-52.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด118260.59149538.67-26.4 %0.0506.79001631.82599-24.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก60235.53167059.594-11.3 %0.0310.78998265.420514.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก19618.37121709.551-10.7 %0.05654.733189.94643.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก18734.37910376.044.6 %5.05521.62015.699999899.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก103227.550762.050.8 %5.016817.1029021.865246.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด81679.188102881.6-26.0 %0.012390.556192.967350.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก31279.6710912.065.1 %5.07118.93999430.6504-32.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก24523.64116488.032.8 %5.07461.24023991.833546.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก18337.4697839.057.3 %5.05312.4199783.23785.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก18368.2216373.065.3 %5.05293.38963091.910241.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก21366.35916686.021.9 %5.07251.839810258.1-41.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก12109.0213467.82-11.2 %0.03521.76032253.266836.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก30371.1520881.031.2 %5.09857.28032475.680974.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)21927.72116714.77923.8 %5.06795.711736.80974.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก72070.82849728.07831.0 %5.06404.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานตาก120806.7325883.078.6 %5.01057.85.449999899.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด396664.09335467.4115.4 %5.07104.66022421.565.9 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก21642.2216528.069.8 %5.06662.58015093.605523.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)86688.45350299.93842.0 %5.031885.742401.539192.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก18107.732824.084.4 %5.0583.38455.8121.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)6946.24022020.070.9 %5.0202.92217.07501-7.0 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)6946.24021016.085.4 %5.0495.3000232.2793.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก17895.496304.064.8 %5.05863.98519.0894891.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก16699.7892486.085.1 %5.04684.91021224.046473.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก21963.14117633.7319.7 %5.06776.69972478.74163.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก53389.422128556.0-140.8 %0.010770.06116886.02-56.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก84276.8236879.056.2 %5.013869.6193006.341678.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก19009.20920249.0-6.5 %0.05559.61041470.986973.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก629744.6344000.44193.0 %5.027850.741077.52896.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก20150.6810992.045.5 %5.05806.79983329.569342.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก29158.19119002.68934.8 %5.04620.43992839.30338.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก19678.3719692.050.7 %5.05863.87992031.158965.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก19053.777604.099660.1 %5.04294.16992149.564949.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก18703.10911733.337.3 %5.04513.7402224.1694995.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก36690.4111344.069.1 %5.02443.764046.5723-65.6 %0.0
เรือนจำกลางตาก ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก16347.074755.070.9 %5.04152.4199916.9500177.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก35996.521743.19939.6 %5.011340.363633.322568.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก17814.764333.075.7 %5.03329.89992486.898425.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก30047.4322876.56123.9 %5.06127.21973038.603550.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก19760.2616297.5717.5 %5.05863.85991166.894580.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก136066.4820247.085.1 %5.052567.253684.49993.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1223615.6662984.30171.8 %5.034072.3795665.942983.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 149986.1648159.62967.9 %5.016549.015942.031364.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก38495.60222008.95942.8 %5.02602.17994692.6074-80.3 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตากไม่ครบ85224.461ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3461.2205ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากไม่ครบ193742.44ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ12870.42ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดไม่ครบ133681.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก93405.56396664.117-3.5 %0.07808.370113386.091-71.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 24164.9315487.3635.9 %5.07623.83985140.488332.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก15450.893011.080.5 %5.04152.481266.3569.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก244407.8176696.068.6 %5.038602.37923069.67240.2 %5.0
รวม 3,475,459 1,789,171 48.52 % 5.0 443,740 180,715 59.27 % 5.0