จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย16491.654956.069.9 %5.02903.481227.7857.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย47317.0726445.87944.1 %5.0313.38643.73895-105.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย17919.769225.048.5 %5.03921.48697.0150182.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย17456.5911883.031.9 %5.04054.6099281.18193.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย91242.0765583.028.1 %5.011546.94027.287465.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย27060.3410210.062.3 %5.01501.2429.1245171.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก29209.076905.076.4 %5.01968.8401368.5904881.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง25422.3013974.084.4 %5.01569.8999821.7547.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย24495.14758.080.6 %5.02811.0601560.9370180.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย27349.524618.083.1 %5.01776.0356.2579.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ23574.3695016.078.7 %5.01437.6001323.077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ22721.9392691.088.2 %5.01463.34728.6500250.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร22965.823416.085.1 %5.01738.74584.2566.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม23035.253650.084.2 %5.02075.6401543.2099673.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย32230.2338286.762-18.8 %0.08331.830114973.7-79.7 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย19563.93915210.522.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย23924.05137702.0-57.6 %0.06408.523498.401945.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย19272.6997977.058.6 %5.04491.962681.307640.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย18636.3694011.078.5 %5.04054.60011986.032151.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย40958.10223096.043.6 %5.014190.1418243.235441.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย12335.9917117.25-38.8 %0.03129.65993472.041-10.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย23459.5214272.039.2 %5.06773.87992491.118463.2 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย14215.2715496.0-9.0 %0.02324.13991671.4628.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย35099.0280229.0-128.6 %0.07686.6602819.6884889.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย19238.7897796.689959.5 %5.04263.0601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย22110.02223.089.9 %5.0447.31443.729490.8 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย19233.1995541.071.2 %5.02510.1001431.73782.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย16712.022395.085.7 %5.03710.271705.582554.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย21529.87114124.734.4 %5.05024.41021790.111664.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัย56761.34187879.0-231.0 %0.08713.512197.337-40.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย16812.933812.0-101.1 %0.06600.43992460.110862.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย32003.2611614.063.7 %5.04834.26032440.7449.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย29387.44985508.563-191.0 %0.06659.79583.6325191.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย19650.5292631.086.6 %5.04682.08013576.639923.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย20720.69929098.689-40.4 %0.05062.43993398.549132.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย26535.3223034.013.2 %5.07477.463308.659955.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย30712.7710963.064.3 %5.03674.12992025.219544.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย17491.5713291.024.0 %5.03712.3101453.9574987.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย64056.989989.084.4 %5.04339.82032364.540545.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย189156.94138960.826.5 %5.04295.97023851.679910.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย15483.886906.055.4 %5.02951.6799698.2249876.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย23499.117460.6625.7 %5.04491.962448.888445.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย16981.526743.100160.3 %5.03579.18021975.244.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย25743.54923801.1997.5 %3.55496.12013656.084533.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย19852.8523620.0-19.0 %0.04663.12011736.9662.8 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย30757.12128762.06.5 %3.010009.745871.255941.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย19133.30126705.199-39.6 %0.04358.83981079.631575.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)99159.95382651.71916.6 %5.021964.4595369.363375.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1110587.5697840.02311.5 %5.012014.8914102.931665.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2254899.0369650.49272.7 %5.012635.2793571.382371.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย10529.3715000.0-42.5 %0.01552.672332.0149-50.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย347935.75335240.03.6 %1.57333.80035103.7530.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย358646.88221920.038.1 %5.04714.41022761.871641.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย99107.031120851.32-21.9 %0.04569.21975337.8169-16.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย103149.39120661.0-17.0 %0.03733.63994720.5059-26.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย233292.9481256.72765.2 %5.05007.06014937.36821.4 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง381167.31114324.070.0 %5.04447.56016062.9351-36.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย50025.89187585.227-75.1 %0.08535.799920.0332-16.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 20234.2718488.528.6 %4.04510.97022726.053539.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย18624.4395706.069.4 %5.03008.70021708.73543.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย167562.378119.39853.4 %5.026557.6527566.221-3.8 %0.0
รวม 3,664,443 2,578,883 29.62 % 5.0 324,355 196,149 39.53 % 5.0