จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก21416.184297.079.9 %5.0850.44006684.8549819.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4ไม่ครบ35455.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1632.078ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก1241421.6105653.2791.5 %5.01291.98949.7055126.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก21726.9131652.701-45.7 %0.05637.33983971.311329.6 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖14612.81114988.32-2.6 %0.01534.23292.666580.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก19418.14112275.036.8 %5.02947.6201757.4919474.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 775955.031124960.0-64.5 %0.021473.3712234.922489.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก271609.06160451.3640.9 %5.021496.766541.386769.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก33666.14138439.281-14.2 %0.010201.228043.810121.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก30186.6513881.054.0 %5.02586.1899806.122568.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก25647.089699.062.2 %5.07253.66024009.744.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก19356.52912078.037.6 %5.03169.032404.79224.1 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 3115240.41493847.44-328.5 %0.044751.30130933.630.9 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 627415.678120.070.4 %5.011014.23197.434171.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก18653.335607.069.9 %5.04876.66022337.408452.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก29881.56125567.014.4 %5.09573.7111737.678-22.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 629776.2625184.69915.4 %5.012996.54110608.24118.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 827753.61918858.032.1 %5.08451.66991094.10587.1 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 206372.02154246.0225.3 %5.012926.8912137.3326.1 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก10376.14366.057.9 %5.02272.38013641.3501-60.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก30510.52928596.06.3 %3.09383.52055029.841346.4 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลกไม่ครบ10691.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3237.7075ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 226383.4317910.032.1 %5.011323.1815455.767-36.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก90429.688133874.89-48.0 %0.011536.623183.273472.4 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก2201426.81331721.639.5 %5.06096.44976401.7559-5.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 72118.89898804.0-37.0 %0.027391.73825183.18.1 %4.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก19996.79122587.721-13.0 %0.05390.09962886.100146.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)38321.71139526.0-3.1 %0.08814.24021044.049988.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)92570.0113318.0-22.4 %0.035980.3799809.471772.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 962842.68867740.0-7.8 %0.021167.652768.98886.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก28471.675045.082.3 %5.0555.17999239.6964956.8 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก4154542.521298.099.5 %5.01495.217.09999898.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก18973.4614791.074.7 %5.04933.7202210.396595.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก17986.1893981.077.9 %5.04116.0098879.9849978.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก23808.5124371.0-2.4 %0.04713.78031932.687959.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก45385.039200689.0-342.2 %0.011537.7618284.594-58.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลก24484.927410.0-11.9 %0.04906.260317.09999899.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก27436.939468.065.5 %5.03130.20022675.162114.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก39378.609100082.77-154.2 %0.09934.9902884.3929491.1 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก77349.48447057.28139.2 %5.013477.16327.950253.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก21004.3310236.051.3 %5.05789.53034145.296928.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก22540.914454.035.9 %5.06397.92974428.472730.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก24127.96116824.030.3 %5.07044.56981528.017978.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก26715.6098004.740270.0 %5.06569.212377.327663.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.พิษณุโลก151123.6936024.076.2 %5.03290.97023145.45024.4 %2.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 503728.81592221.0-17.6 %0.09960.90047111.528.6 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 444324.25383235.013.7 %5.08803.00985667.774935.6 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก164749.86130967.7320.5 %5.05353.293625.713432.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 688596.93882351.9927.0 %3.519083.0615423.7371.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก16443.822600.084.2 %5.03906.90011540.86460.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก21596.39113760.036.3 %5.05732.40042640.98153.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก119893.3396285.019.7 %5.012330.696524.425847.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก19633.686383.060167.5 %5.04477.31981743.734561.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก38524.53138035.01.3 %0.58927.042709.333569.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก19498.998978.054.0 %5.06013.5601952.4794984.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก23196.015712.032.3 %5.05390.09961381.888974.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1338837.2266208.080.5 %5.07024.74022802.5160.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2525763.3179709.67284.8 %5.015597.215687.619663.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3239435.5266920.072.1 %5.012128.222211.400481.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)103510.7457553.544.4 %5.019955.583583.735682.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7451644.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02139.08015848.749-173.4 %0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล177679.89115800.4334.8 %5.03037.959933.2324-227.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก442257.97454821.72-2.8 %0.010660.261363.40687.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแควไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก719529.19404263.3143.8 %5.06149.73971147.970581.3 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก2435343.8197012.091.9 %5.034055.3794415.899487.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก194120.4246936.85975.8 %5.05732.66024628.426319.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย322901.9783906.46174.0 %5.06263.93995112.649918.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก106776.08207994.0-94.8 %0.014715.3119525.820335.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก54244.258119520.0-120.3 %0.018815.51106.41194.1 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก101825.44111425.14-9.4 %0.014566.83019.989379.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)18817.826.0100.0 %5.08114.57032118.528373.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก173430.773885.82857.4 %5.012122.282144.549682.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 20005.81117270.013.7 %5.05276.09963173.753439.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)27611.39148470.0-75.5 %0.07275.1802541.9940292.6 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)14514.1092892.080.1 %5.07634.0996123.47198.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก17633.6294321.075.5 %5.02654.231019.207561.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 6311323.69248328.8820.2 %5.068956.74249593.72728.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก330087.2258761.082.2 %5.073328.51619814.39573.0 %5.0
รวม 17,714,252 7,484,520 57.75 % 5.0 856,464 403,480 52.89 % 5.0