จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร22114.4717272.067.1 %5.02798.76720.1549774.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร17439.4311772.032.5 %5.03262.37991325.591959.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร18322.0299777.046.6 %5.02648.8301120.9064995.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร136589.3685275.037.6 %5.016262.1014180.074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.51319.88156.7588.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน22931.9595820.074.6 %5.01639.54587.8085364.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก23509.736016.074.4 %5.02212.6199597.5214873.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ22726.993644.084.0 %5.01334.28505.9984762.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล22577.924573.079.7 %5.01999.5601607.0405369.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก21941.8092593.088.2 %5.01489.97503.8039966.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน22039.255219.076.3 %5.01208.04503.4619858.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง22895.0393185.086.1 %5.01071.96501.1060253.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม24992.663077.087.7 %5.01327.02318.0100176.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร24626.71116918.031.3 %5.06335.75985690.995610.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร21643.93915233.029.6 %5.03798.65994124.4248-8.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร19496.02910686.045.2 %5.04205.961604.445461.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร17823.519249.048.1 %5.01993.983417.1594-71.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร29711.2311730.060.5 %5.08361.757083.199715.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร13446.8721027.0-56.4 %0.03091.37994015.366-29.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร25926.22110730.058.6 %5.06906.24024441.582535.7 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร20491.80114278.030.3 %5.03845.1599710.627581.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร43190.80154370.0-25.9 %0.08045.21971541.103580.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร19526.926961.064.4 %5.02650.3801257.4404990.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร10177.762970.070.8 %5.0303.59998334.229-10.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร20114.7196967.065.4 %5.04396.1201188.8979995.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร17090.346274.063.3 %5.03236.15012052.085436.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร21701.8516513.023.9 %5.05061.66991492.34970.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร80225.10912135.084.9 %5.07704.90048836.5244-14.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร36656.2531301.014.6 %5.07476.71974270.962442.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร20106.72112883.035.9 %5.04396.14012137.139251.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร36927.4858154.0-57.5 %0.08598.6396546.8715293.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร65637.61717106.35973.9 %5.05422.981792.1567.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร25892.62921830.015.7 %5.06678.04983030.404854.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร25455.2612904.049.3 %5.05080.68021680.445666.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร18386.02921340.0-16.1 %0.03483.3599556.8614584.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร64272.012505.080.5 %5.04167.91022889.899930.7 %5.0
รจจ.พิจิตร 723865.75192098.8873.5 %5.09127.86043474.80261.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร15855.5616691.057.8 %5.02684.7002692.9680274.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร20693.49027.599656.4 %5.04243.981676.04660.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร62648.3794283.700293.2 %5.02961.01448.972451.1 %5.0
สปส.จ.พิจิตร33307.75827641.5917.0 %5.05346.89992214.003458.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร21604.72116308.024.5 %5.05004.81981276.34574.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร23504.87126436.301-12.5 %0.04833.48586.9954887.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1255718.4189542.89865.0 %5.07187.75981022.189985.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2193579.6675886.57860.8 %5.07852.45023288.690958.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร4685.689921281.621-354.2 %0.01890.33476.915-83.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร760452.06336402.555.8 %5.05326.56017394.9614-38.8 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร128633.59107777.9916.2 %5.04321.43998602.4219-99.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร205601.8497400.21152.6 %5.03610.20026377.02-76.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร32341.92111148.44-243.7 %0.04530.010462.299-131.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 17455.0215771.09.6 %4.53711.721705.2554.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)29583.9136371.031-22.9 %0.08967.12013679.026959.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร16037.622544.084.1 %5.02954.521174.48560.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร106087.7398938.0946.7 %3.020996.10222171.459-5.6 %0.0
รวม 3,727,072 1,839,608 50.64 % 5.0 263,158 156,250 40.63 % 5.0