จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์18938.834524.076.1 %5.03202.9199875.4249972.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์121137.3679188.76634.6 %5.0491.69998693.5-41.0 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์25825.4929537.988-14.4 %0.0500.03998159.31568.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์32304.87122494.2430.4 %5.05370.78031501.655572.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์18128.02910648.841.3 %5.04745.3398283.32894.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์87036.71948004.044.8 %5.017685.3017137.340359.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02686.72595.9824877.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก23449.6894941.078.9 %5.02311.4399535.5244876.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า29852.3014429.085.2 %5.01715.52424.8874875.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี24463.5294156.083.0 %5.02498.1001422.2179983.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน26034.5293231.087.6 %5.02071.98256.78587.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่23279.9713028.087.0 %5.02114.99331.6260184.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ22833.13788.083.4 %5.03140.22520.476583.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน25977.834060.084.4 %5.01960.92437.028577.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว23076.49806.096.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ26314.449712.097.3 %5.02064.2998627.0570169.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง22564.8012969.086.8 %5.01978.1436.47000198.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์32435.28926472.018.4 %5.08565.41995150.976139.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์29504.70916143.0345.3 %5.07310.40046325.542513.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์18686.1297882.057.8 %5.05028.482092.308358.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์21449.7114603.078.5 %5.04229.81982627.357937.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์53521.10917328.067.6 %5.012786.976390.536150.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์13609.2116321.0-19.9 %0.03103.56015947.4087-91.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์33058.44114887.455.0 %5.09021.83984682.35448.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์37175.89820764.044.1 %5.06517.30964073.133537.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์77783.35266073.015.1 %5.08239.37991278.440684.5 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์445190.38136183.5969.4 %5.04197.9004973.0499976.8 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 76442.56370114.08.3 %4.027811.62129272.049-5.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์17818.5616985.799860.8 %5.04572.08981334.69370.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์10062.864863.051.7 %5.0453.53998404.68110.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์20218.756236.069.2 %5.05636.9702331.7875194.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์22247.9395012.077.5 %5.04572.06012575.497643.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์26565.2421744.2418.1 %5.06169.37994789.015622.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์56849.89127555.30151.5 %5.010619.1610334.2042.7 %1.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์32410.4221443.88133.8 %5.06374.462511.9960.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์37864.8410314.6772.8 %5.05224.26032939.974643.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์76957.82867258.71912.6 %5.06927.34031100.184.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์62457.94910958.082.5 %5.04438.981879.68957.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์30473.518121.040.5 %5.05941.26033498.954341.1 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์38938.0925804.033.7 %5.011417.822994.732473.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์37627.5710674.371.6 %5.05998.232010.845966.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์34570.58217089.050.6 %5.03589.5611.6859783.0 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์46131.0916862.063.4 %5.013329.053225.401975.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์332089.63215436.2535.1 %5.07747.37997897.939-1.9 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์22222.7197214.067.5 %5.03659.34011583.763956.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์25171.0111683.0753.6 %5.05363.28033932.67726.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์19781.849519.051.9 %5.04916.522587.724147.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์28504.10216160.3843.3 %5.05982.02962.232950.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์21041.157570.064.0 %5.05446.83982369.290556.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์89625.07849900.5244.3 %5.032183.343147.673190.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)167369.8947652.80171.5 %5.016340.763898.317976.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1149347.3980298.046.2 %5.09577.97953144.567.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2156041.6675032.051.9 %5.010725.63847.642664.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3152687.0619533.45187.2 %5.011032.095970.788145.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์25897.19922948.911.4 %5.02312.08983217.6216-39.2 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์201704.6470840.64864.9 %5.02277.533157.4326-38.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์1198351.3422452.9764.7 %5.010948.0216940.055236.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์148942.38110282.026.0 %5.06695.09965524.517.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์236537.48114033.051.8 %5.05033.70022760.096445.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน283703.63108756.061.7 %5.05668.024870.4614.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี132996.52101975.223.3 %5.06603.07506.5771-13.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์69493.72795528.0-37.5 %0.015714.015917.963-1.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 24765.43914792.040.3 %5.05715.18029262.1387-62.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์16780.2796022.064.1 %5.04115.68992344.761543.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์151211.7312163.092.0 %5.036072.8427838.30522.8 %5.0
รวม 5,595,536 2,514,004 55.07 % 5.0 460,746 254,877 44.68 % 5.0