จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี17143.751842.089.3 %5.02462.6399482.5999880.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี84611.22740504.552.1 %5.0338.76001396.245-17.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี54709.32834945.51236.1 %5.04364.16991153.473.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี19546.513952.028.6 %5.04155.0601381.0734990.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี148456.91122809.017.3 %5.017783.825289.599670.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี28070.517498.073.3 %5.01780.26488.31972.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง26329.6397913.069.9 %5.02020.3101623.817569.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม31516.4594621.085.3 %5.02149.74342.084.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก24891.43725.085.0 %5.02028.96313.889584.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ25051.8593734.085.1 %5.01957.98332.583.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ32690.672493.092.4 %5.01340.58338.82774.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง23140.732820.087.8 %5.02859.6001647.0734977.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง26989.0312818.089.6 %5.01591.7999294.581.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง24573.3912510.089.8 %5.05359.0801211.29996.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี47603.028833.4939.4 %5.08718.83015313.378439.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี28062.21110985.060.9 %5.05828.43993339.600142.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี19496.7213653.081.3 %5.03920.56011883.266552.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี39448.0924703.037.4 %5.011837.4395833.415550.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1040452.25840752.992-0.7 %0.012626.443568.518671.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี27209.121ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08107.9795ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี18095.87120534.0-13.5 %0.03152.66992926.07.2 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี31206.7513428.7657.0 %5.08680.87012710.340368.8 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 57699.53989609.875-55.3 %0.08702.08981076.3587.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี23783.18915135.68936.4 %5.05790.43992152.433862.8 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 833580.44938179.352-13.7 %0.09244.11045744.212437.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)88438.28183496.3675.6 %2.529178.1811288.02361.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 769777.10266065.1025.3 %2.526004.1218907.200265.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี26135.747040.073.1 %5.04535.3301935.9479.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี19577.416591.600166.3 %5.03717.712348.789636.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี42476.8425865.21139.1 %5.05945.272146.35463.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี34617.672166603.0-381.3 %0.09897.900413207.774-33.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี26424.71131944.15-20.9 %0.05571.60011512.086472.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี63748.3276963.352-20.7 %0.011288.25600.333594.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี22217.06116810.39124.3 %5.05067.83981831.663.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี30121.94913015.3456.8 %5.05505.20022970.013446.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี37900.55925802.031.9 %5.09517.56052817.585970.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี23867.30127232.949-14.1 %0.04269.0601193.895.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี177797.9136111.079.7 %5.06294.66023314.693447.3 %5.0
สพ.ราชบุรี300777.56166338.7344.7 %5.06308.62991478.297576.6 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 745252.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08336.5801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี16215.655176.068.1 %5.02900.041099.77262.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี30075.2419495.035.2 %5.06665.16022894.342556.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี145372.77367525.09-152.8 %0.011027.462295.879.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี49192.9815594.968.3 %5.04155.06012316.0244.3 %5.0
สปส.จ.ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี20491.8797785.799862.0 %5.04649.5918.71680.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี23843.20920432.014.3 %5.06196.37993116.899949.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี223256.05107139.3652.0 %5.028777.8523614.374587.4 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง26267.18927700.0-5.5 %0.07152.57031616.689577.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1429098.6361968.60985.6 %5.09617.83014755.956550.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2128098.2554541.057.4 %5.05900.12994453.837424.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)65339.05947770.026.9 %5.022807.413933.097482.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี31710.22127789.012.4 %5.01993.8101ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม241006.78280514.0-16.4 %0.06080.64015516.64999.3 %4.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี372576.9456915.46984.7 %5.0149646.13297.6319999.8 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 519363.8818375.056.7 %5.07539.5601634.476591.6 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี2198175.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09032.01951781.57380.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 25436.0819910.021.7 %5.06858.56984073.913340.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี18368.8013995.078.3 %5.02995.1099844.8349671.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี145256.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.026899.559ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 3,736,742 2,420,506 0.00 % 0.0 553,797 143,560 0.00 % 0.0