จังหวัดสุพรรณบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี17372.853261.081.2 %5.02714.22627.3876.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุพรรณบุรี116832.8874407.17236.3 %5.0526.859991265.4-140.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี19502.7611911.038.9 %5.04121.3799426.6439889.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุพรรณบุรี21160.9618905.057.9 %5.04083.3599186.6370195.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุพรรณบุรี60587.85227526.3354.6 %5.014919.125241.377964.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาเมืองสุพรรณบุรี31446.3919153.070.9 %5.01837.7999374.54779.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเดิมบางนางบวช24044.1092929.087.8 %5.01967.1001460.7576.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาด่านช้าง24043.3094886.079.7 %5.02132.3999346.5505183.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาบางปลาม้า25414.3697695.069.7 %5.01258.14570.054.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาศรีประจันต์23856.434399.081.6 %5.01202.76516.6480157.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาดอนเจดีย์25011.4495154.079.4 %5.01386.84234.2034983.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่ี่ีสาขาสองพี่น้อง24290.658136.066.5 %5.02420.1001293.087.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีี่่สาขาสามชุก24909.995206.079.1 %5.01854.2999185.17490.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอู่ทอง34651.4614473.087.1 %5.01690.01399.076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าไซ22929.3694236.081.5 %5.01938.36288.95285.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี50350.7724549.35951.2 %5.07049.81986971.9171.1 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี20021.6996.0100.0 %5.03741.06011077.062571.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุพรรณบุรี25021.81113132.047.5 %5.05908.85993544.05140.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี24944.46532.073.8 %5.03774.72212.5541.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี18822.9110468.044.4 %5.03398.76032628.655822.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี25669.62919127.025.5 %5.06289.219343.0781-48.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี18115.87120930.0-15.5 %0.03615.12014181.5942-15.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี27042.118122.533.0 %5.07506.24026502.401913.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี (ส.ป.ก.สุพรรณบุรี)24498.3219225.37921.5 %5.05965.91992114.920964.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี82948.96934535.60258.4 %5.09464.8701858.1539990.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) กรมทางหลวง83626.46962493.025.3 %5.025257.60233065.801-30.9 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.สุพรรณบุรี23115.599747.057.8 %5.05452.54258.79321.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี56728.82835319.57837.7 %5.018573.5513854.079.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุพรรณบุรี69589.256287.091.0 %5.023460.67167.2189999.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุพรรณบุรี19888.433003.084.9 %5.03626.93992232.575938.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี22389.19923664.42-5.7 %0.04767.90042996.58537.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี61633.051296250.09-380.7 %0.010130.4626271.898-159.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี77136.8233223.056.9 %5.07734.419910108.21-30.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี26905.589763.063.7 %5.05547.60011597.073571.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี39430.26256778.059-44.0 %0.08837.3398690.9000292.2 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี86145.07864702.35924.9 %5.013921.443436.775.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุพรรณบุรี43215.9698648.080.0 %5.04693.37012401.600148.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี28787.4820033.430.4 %5.05034.14993983.74920.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรี33366.3226627.020.2 %5.06935.75982627.39662.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี30266.35915600.048.5 %5.08000.63963138.638460.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี22829.53116597.027.3 %5.03626.9399462.7924887.2 %5.0
สพ.สุพรรณบุรี118471.2650123.057.7 %5.03057.782995.35012.0 %1.0
รจ.จ.สุพรรณบุรี 515128.38356017.9430.9 %5.08064.10994594.088443.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี16270.753103.080.9 %5.02828.28280.2590.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี23966.6614305.040.3 %5.04142.18992324.4643.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี187568.59120864.035.6 %5.012110.35264.955156.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี21653.5615774.073.3 %5.03550.88991971.439944.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี28063.9323275.017.1 %5.05566.62013829.648931.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี24407.3699222.062.2 %5.03622.24021463.059.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี20561.5222322.311-8.6 %0.05224.31984994.04.4 %2.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี27323.19924773.09.3 %4.53221.042207.98831.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดสุพรรณบุรี และนครปฐม)51100.44940470.020.8 %5.012811.683261.4574.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 12839207.388163.1896.9 %5.05581.56012372.358957.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2163401.8455842.2565.8 %5.06676.76033326.301550.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3161416.8455641.03965.5 %5.08427.86045271.396537.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี44306.5948858.0-10.3 %0.02562.43994457.147-73.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี480779.53545283.0-13.4 %0.08048.81988740.4824-8.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี724817.25246309.7866.0 %5.04882.68027535.0581-54.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี171498.84277080.97-61.6 %0.05679.41995386.05.2 %2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส145718.06128379.9911.9 %5.04482.66025028.3301-12.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง242452.561502.80174.6 %5.04596.962698.98841.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง442026.5996693.83678.1 %5.04120.294595.21-11.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี125261.46130839.0-4.5 %0.011315.111353.26-0.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี 26892.30120235.72124.8 %5.05323.16995296.0410.5 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 (จ.สุพรรณบุรี)36632.211135561.0-270.1 %0.09870.9707603.9185293.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุพรรณบุรี20370.5415912.071.0 %5.03741.06011179.225568.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี227980.2571659.068.6 %5.022586.13123935.801-6.0 %0.0
รวม 8,425,823 3,675,852 56.37 % 5.0 428,464 277,111 35.32 % 5.0