จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม23455.334757.079.7 %5.02172.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม19024.2418539.02.6 %1.03828.991308.22665.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม20315.2512357.039.2 %5.03220.5407.75987.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 6172298.95145406.8815.6 %5.033412.5822229.398493.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2144960.83140160.03.3 %1.513607.684013.657770.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม1142995.3485655.50840.1 %5.015809.0613595.455377.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม111648.8311848.089.4 %5.02777.02327.7588.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี103743.556337.093.9 %5.01651.5601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน24925.3595651.077.3 %5.02122.6199459.5719978.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน34072.847490.078.0 %5.01686.2999429.3999974.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม24151.334157.082.8 %5.02179.3801275.528587.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 128887.2797879.072.7 %5.01183.5599409.65965.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน234294.87916599.051.6 %5.02305.5650.2750271.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑลไม่ครบ2854.3601ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 783255.26642249.6849.3 %5.014320.767539.580147.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 121837.859672.055.7 %5.04896.95021399.539971.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 222919.93925461.0-11.1 %0.04699.43993136.833533.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม33105.78910011.069.8 %5.05236.18024001.257623.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 428247.05120607.30927.0 %5.03757.63991428.210962.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม19201.4598709.054.6 %5.03448.68021095.739568.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม17264.8596813.060.5 %5.03220.41991933.962439.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม72027.03142014.2541.7 %5.09990.20028623.717813.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 734745.44920295.041.6 %5.013541.096391.600152.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม18854.31121455.061-13.8 %0.02820.761328.05252.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม29807.4319723.033.8 %5.06852.462995.919956.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม23361.3510361.055.6 %5.03882.5098195.989595.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม97842.945102598.56-4.9 %0.010902.872151.041580.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม21171.3116365.069.9 %5.04209.24023862.96618.2 %4.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)75748.84433721.0755.5 %5.04030.68023331.326917.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม20406.666595.067.7 %5.03962.1399459.1729788.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม17969.156959.061.3 %5.02840.1802689.7000175.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม11350.2519638.0-73.0 %0.04218.24021322.002468.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม34342.2322593.18934.2 %5.08053.25982688.360466.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม40865.039ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09800.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม34423.2199607.072.1 %5.06719.4399862.666587.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม87747.87570862.53919.2 %5.019973.59400.2445198.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม67491.38310741.884.1 %5.04171.29981983.82852.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม21822.014252.8134.7 %5.04494.58982147.133152.2 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม23270.39114878.036.1 %5.04950.8701620.4830387.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม42573.89125719.039.6 %5.08823.62012926.978566.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐมไม่ครบ37509.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ692.59045ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา176213.3992160.047.7 %5.05826.79982195.4562.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา126391.5594551.00825.2 %5.06098.273041.74850.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร244773.16191494.2321.8 %5.011900.754171.145565.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี238485.6689047.46162.7 %5.013836.262606.487381.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม167425.9542078.30174.9 %5.07261.93993356.600153.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก134976.02273392.0-102.5 %0.04587.23973732.285418.6 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐม1035358.7ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010996.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม3792.09996048.0-59.5 %0.01190.46772.6539935.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม57043.4929024.084.2 %5.07404.0098812.1359989.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม22328.9912398.044.5 %5.03905.08012557.43834.5 %5.0
สปส.จ.นครปฐม80762.13378703.9922.5 %1.012424.256823.298845.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม20427.1814955.026.8 %5.03886.06011454.880562.6 %5.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)20777.39119480.06.2 %3.04795.1499929.049580.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม83649.84447953.87142.7 %5.03709.22114.852543.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1158288.7582015.35948.2 %5.07090.91993676.877948.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2154802.2755993.9163.8 %5.05621.043762.888933.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1ไม่ครบ48366.602ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1791.8804ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม391988.2581470.20379.2 %5.02776.043677.0034-32.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม963101.88291619.069.7 %5.05547.06012638.862552.4 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม219462.6759342.07873.0 %5.02782.32014345.8892-56.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม208814.5195137.026.6 %3.03458.522430.58429.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)326409.2595383.20370.8 %5.02814.89992465.07312.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล203042.8103912.048.8 %5.02845.761192.848558.1 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง324357.94ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03891.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม51850.828121895.66-135.1 %0.07137.450210807.022-51.4 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)1533217.42143965.0-39.8 %0.09859.189511282.407-14.4 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 25644.36918592.027.5 %5.04418.54413.99460.1 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม16343.786791.058.4 %5.02307.65991174.948549.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7465083.19309393.5333.5 %5.0143820.7767362.83653.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม258259.98141221.9145.3 %5.027860.88128675.0-2.9 %0.0
รวม 8,198,919 5,726,757 30.15 % 5.0 561,317 260,097 53.66 % 5.0