จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร18795.9396385.066.0 %5.0998.16003781.1090121.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร17180.939909.042.3 %5.02455.5601532.4749878.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร18861.37111384.039.6 %5.02812.47127.75695.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1146352.6190812.14137.9 %5.018036.02488.0586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2183903.73145572.020.8 %5.019857.423326.395583.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 152703.6634556.89834.4 %5.01675.86308.7581.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร27285.5844201.621-62.0 %0.06083.09964486.432126.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร21526.8416132.025.1 %5.04447.86042826.2536.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร17600.428061.054.2 %5.02318.04844.8634663.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร18435.6898073.056.2 %5.02660.34011455.9745.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร19669.0213022.033.8 %5.02922.64992091.918928.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร10450.0413452.0-28.7 %0.01980.17991095.74944.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร27719.64120018.8527.8 %5.06330.294154.444834.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร60329.05992811.367-53.8 %0.06995.87991909.772.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร21128.9212361.041.5 %5.03687.18021668.351954.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร21192.3595559.073.8 %5.03820.3301ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร17403.918076.053.6 %5.02203.981705.563522.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร23132.60918523.1519.9 %5.04371.78032171.2550.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร59030.789217229.0-268.0 %0.09400.37997514.839820.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร22625.81131351.0-38.6 %0.04181.62991208.22971.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร19402.6998556.055.9 %5.02728.49512.4774881.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร31963.03980243.938-151.1 %0.06816.54291.6025195.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร16872.236234.063.1 %5.01975.79992381.3459-20.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร21481.9913608.036.7 %5.03915.41991617.0958.7 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร22879.96116742.026.8 %5.04447.83981826.916458.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร23900.04119556.80118.2 %5.03706.231932.64247.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร23482.5127787.0-18.3 %0.03116.7002473.3564884.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร67231.75816006.076.2 %5.03370.43021508.78855.2 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 396134.56405517.25-2.4 %0.05932.464447.29125.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร16570.837784.053.0 %5.01880.7690.583563.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร58067.76285025.297-46.4 %0.013271.2793222.935175.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร24722.37126009.0-5.2 %0.04828.14012218.648954.0 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร56090.059135064.0-140.8 %0.010658.753398.15668.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร17214.516749.060.8 %5.02375.0901237.832590.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร49906.30146741.3016.3 %3.012891.85674.4049794.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร147767.1943985.4870.2 %5.01808.031407.738522.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร102661.1657014.17244.5 %5.06005.463188.836446.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร97424.6820314.5279.1 %5.01578.80991772.3199-12.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร443943.44444264.0-0.1 %0.06875.87994780.686530.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว212718.0294812.055.4 %5.02301.11991976.893114.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร65128.64147052.87127.8 %5.06465.19043986.808138.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 28665.44122157.46922.7 %5.04485.90044596.7461-2.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร16946.523719.078.1 %5.01213.02513.3299657.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร424614.03105781.075.1 %5.091444.528645.11368.7 %5.0
รวม 3,191,119 2,548,214 20.15 % 5.0 307,512 117,001 61.95 % 5.0