จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง19065.025485.071.2 %5.01594.3601484.2055169.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง19180.437254.062.2 %5.02698.98920.5615265.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง16621.998370.049.6 %5.02375.0999583.06575.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง79391.18891259.906-14.9 %0.09772.91994428.899954.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง26929.4399077.066.3 %5.01161.84335.3300271.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ23836.244327.081.8 %5.01248.78425.6000165.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง23170.6311616.093.0 %5.0890.46002692.85422.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย20112.252444.087.8 %5.0766.19995456.040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก20523.7211501.092.7 %5.0829.85999235.6000171.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา10917.11289.088.2 %5.0728.885.699999899.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้10248.97861.091.6 %5.0870.780035.699999899.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง19101.359350.051.1 %5.03060.31886.918538.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง26194.6899832.062.5 %5.04752.71973910.588917.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง19887.751850.090.7 %5.03041.28988.067.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง18604.915528.070.3 %5.02908.22195.430924.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง19203.3019346.051.3 %5.03630.64996501.0874-79.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง9999.629925212.0-152.1 %0.01996.741851.35057.3 %3.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง25277.99013.064.3 %5.04980.90046956.4795-39.7 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง72848.3286725.188-19.0 %0.05209.0801951.72981.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง23491.7797090.069.8 %5.03307.51066.422567.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง20211.3915778.071.4 %5.03497.7002321.4419990.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง16972.7113208.9681.1 %5.01805.24443.3649975.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง20711.06117115.017.4 %5.03516.6799970.4085172.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง35375.87188086.0-149.0 %0.06235.97956124.99271.8 %0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง28587.44118378.035.7 %5.04182.23974091.86842.2 %1.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง19951.54114072.729.5 %5.03383.58011485.30656.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง37507.89156985.711-51.9 %0.06349.9297591.5935190.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง27204.81110897.059.9 %5.02756.041407.538948.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง29455.0912134.058.8 %5.03063.56011568.383448.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง22890.6099528.058.4 %5.03421.62012736.816920.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง25482.97110536.058.7 %5.03839.93991542.809459.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง25728.3512521.051.3 %5.02584.9199312.6734987.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง19800.6199506.052.0 %5.03652.37011221.471966.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 234118.41212140.199.4 %4.53960.59993106.262521.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง16203.414300.073.5 %5.01672.14724.3179956.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง17959.7214733.073.6 %5.01731.11991147.7933.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง22492.30177317.531-243.8 %0.03725.87992209.329640.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง19701.7316282.017.4 %5.02698.98765.7860171.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง32399.87925793.920.4 %5.03399.13991240.94763.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง214399.19101131.9852.8 %5.06109.62992846.0153.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง11811.3813080.82-10.7 %0.01029.48997.329043.1 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง104087.74102660.01.4 %0.52570.52572.8499877.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง102551.446.0100.0 %5.01763.10015.699999899.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ191274.8187429.054.3 %5.02212.20022551.7-15.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง35844.64891917.633-156.4 %0.05864.70029666.9854-64.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 21077.64111097.047.4 %5.03079.32012426.394521.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง18405.662735.085.1 %5.01995.41991239.090937.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง105771.9640687.92261.5 %5.014568.1810842.53525.6 %5.0
รวม 1,982,587 1,357,489 31.53 % 5.0 160,496 98,043 38.91 % 5.0