จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม15964.834788.070.0 %5.01296.78607.67753.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม17215.61912161.22929.4 %5.02136.0601488.7940177.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม19631.2899619.051.0 %5.02323.6799347.3579785.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม174535.19109197.0137.4 %5.013988.6992387.160282.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01496.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา24711.354895.080.2 %5.01113.36337.6869869.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที23398.513498.085.1 %5.0969.78003330.6000165.9 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง23218.631233.58-34.5 %0.05616.23971568.364472.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม20108.56124184.42-20.3 %0.03122.34011535.250.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม19265.6218098.058.0 %5.02209.56012059.5436.8 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม18540.924247.077.1 %5.02532.84011810.24428.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม18312.685745.068.6 %5.01905.31379.28627.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม25441.094091.080183.9 %5.02323.67992048.789111.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม17853.4816159.6999.5 %4.53622.024542.0688-25.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม23111.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04035.1201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม78773.6862837.05120.2 %5.06462.8701503.8419892.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม20187.2799179.054.5 %5.02881.751194.368558.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม19713.3815534.071.9 %5.02913.1699311.4289989.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม18203.986135.566.3 %5.01303.391479.9575-13.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม20478.8417405.415.0 %5.03160.3601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม27685.89813517.051.2 %5.06202.91993124.559649.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม24417.178403.065.6 %5.03008.221063.39264.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม29670.925670.89113.5 %5.06202.9199433.437593.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม65622.6727779.990288.1 %5.02761.022428.570612.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม21264.9913086.038.5 %5.03578.70021212.731966.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม22264.21116008.028.1 %5.03692.81988253.8848-123.5 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม27183.30112095.5155.5 %5.03103.32011320.898957.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม66240.14119747.070.2 %5.02799.0601936.7285266.5 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 250601.3494158.54762.4 %5.03859.232334.02239.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม20722.1094870.076.5 %5.01467.95814.0645144.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม24729.72118146.4226.6 %5.04453.43992484.36444.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม18866.686613.564.9 %5.02551.85991498.98641.3 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม23581.44917633.025.2 %5.04073.1201775.817581.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม73220.49272401.6411.1 %0.53379.752726.732419.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม31453.4816229.048.4 %5.01684.93991181.080929.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม87091.563127072.55-45.9 %0.02078.43991857.126510.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม108877.1986254.520.8 %5.05620.79983967.292529.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม189382.63157592.016.8 %5.07890.99023396.971957.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 19745.510564.046.5 %5.02818.08012018.14228.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม16733.745438.067.5 %5.01639.081049.075436.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,724,910 1,072,289 37.84 % 5.0 129,588 65,810 0.00 % 0.0