จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี15468.8595295.065.8 %5.02724.1099638.5784976.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี63194.37128123.93955.5 %5.0411.09003280.8865131.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี24345.46124771.52-1.8 %0.02983.531398.960453.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 27923.6316627.076.3 %5.04036.0901202.1410195.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี98030.21979112.019.3 %5.013582.243493.026474.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี27229.338064.070.4 %5.01704.24363.75578.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย26743.65445.450279.6 %5.01218.42614.6024849.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง23109.2792900.087.5 %5.02379.48498.7579.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม23235.484250.081.7 %5.01013.64182.5614982.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด24443.6992260.090.8 %5.0999.71997307.0114769.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง24341.244099.083.2 %5.01834.3801213.7588.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน22634.7892953.087.0 %5.02412.3599448.17281.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ35716.0398137.077.2 %5.02358.97527.8009677.6 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม15811.1893282.590179.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี72602.46930913.4957.4 %5.06850.45026038.399911.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05040.04981220.40875.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี24824.5814229.042.7 %5.06298.97021666.373.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี30489.89120574.032.5 %5.05360.16022840.457547.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี19648.178197.759858.3 %5.04341.02982110.899951.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี61598.28916976.072.4 %5.020485.0519452.227553.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี15808.5816315.24-3.2 %0.03137.87992225.204129.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี27830.6718575.033.3 %5.07782.21045966.199223.3 %5.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี31714.53111220.10964.6 %5.04590.43991397.4569.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี87288.6881290.06.9 %3.09341.52051161.5987.6 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)42387.28163209.008-49.1 %0.016373.6995832.049864.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี32391.35915174.053.2 %5.05119.982199.80157.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี20022.855810.071.0 %5.04549.5268.66698.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี88879.1416126.093.1 %5.031875.481403.653695.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี21370.77917928.55116.1 %5.04891.78031075.950978.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี58430.56347121.60219.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี27468.0120327.3226.0 %5.07402.042127.487171.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี21072.610076.052.2 %5.04777.68021685.242964.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี97212.21961790.83236.4 %5.020751.121791.39696.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี47623.3527997.083.2 %5.05234.042774.9547.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี23622.05925684.42-8.7 %0.05671.44973192.351843.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี32427.10914578.055.0 %5.05386.23962.3214782.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี24469.88115837.035.3 %5.05956.70022722.345554.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี22560.6715354.031.9 %5.05476.0898912.4464783.3 %5.0
สพ.เพชรบุรี66397.31313122.080.2 %5.04386.66022381.431445.7 %5.0
รจก.เพชรบุรี 330483.53290864.7212.0 %5.06949.33015084.058126.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี16781.985825.065.3 %5.02952.17991304.351955.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี28852.13117005.6641.1 %5.05975.85992312.224161.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี29648.62911115.062.5 %5.04207.20021153.065672.6 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี29753.0826407.18911.2 %5.06609.771889.597571.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี21362.2312131.3643.2 %5.04513.0303921.2649579.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี85789.79766916.81322.0 %5.021572.581326.993.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1454042.8896889.10278.7 %5.05321.58015491.6499-3.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2276761.5963932.62176.9 %5.09921.20022453.574575.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)558194.2551190.4890.8 %5.017200.2114944.950771.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี35516.10920012.043.7 %5.02389.18992377.84990.5 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี305533.5259250.8415.1 %5.06859.62018838.8477-28.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี494189.06235394.9852.4 %5.04984.330115132.178-203.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี2050978.6176254.2591.4 %5.05739.299812942.454-125.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี254714.5691599.064.0 %5.05051.14015921.7002-17.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย115982.8772890.70337.2 %5.03607.84013619.3291-0.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด476080.5117381.9875.3 %5.04953.485695.7441-15.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี63771.16110009.76-72.5 %0.010940.6412013.152-9.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 22574.1614480.035.9 %5.04283.27983392.420420.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี23741.48508.064.2 %5.03408.541345.816560.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี132248.95103391.021.8 %5.039436.58232980.19916.4 %5.0
รวม 7,257,369 2,595,197 64.24 % 5.0 415,615 202,521 51.27 % 5.0