จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์21357.1294021.081.2 %5.02745.78994.1295263.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์271911.0951218.7381.2 %5.01946.8199929.3374652.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์19855.9924696.24-24.4 %0.04324.12011101.7774.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17826.5397734.056.6 %5.03753.73348.3744890.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์90759.03961710.032.0 %5.013756.1096114.180755.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด26220.9412883.089.0 %5.02083.3201581.87572.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์26832.757022.099673.8 %5.02072.1599436.3064978.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี22452.246168.072.5 %5.01584.04411.682574.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก22567.572418.089.3 %5.01616.8620.3499861.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน23062.174046.082.5 %5.02615.8201684.073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย21711.072832.087.0 %5.02788.2002798.071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี26063.7199049.065.3 %5.02898.52380.086.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน29791.3819545.068.0 %5.03562.2002641.2582.0 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์30787.932486.0-5.5 %0.04550.8799796.0999882.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์24586.55127872.471-13.4 %0.06447.793322.638448.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน16032.758410.047.5 %5.03319.43991139.268465.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน15485.265092.067.1 %5.03288.25295.8300291.0 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17898.27910601.5340.8 %5.04000.982268.77143.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์26693.739540.064.3 %5.05883.41993421.120841.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์18034.07841.056.5 %5.04114.91991532.591162.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์19227.3221452.68-11.6 %0.04571.33983717.048318.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์91995.85918112.980.3 %5.031726.266933.485878.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14278.64112714.3611.0 %5.03265.15992460.91824.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์27450.5716717.87939.1 %5.06329.93995490.221213.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์19784.4619704.700250.9 %5.04723.54981351.20471.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์74567.63349641.55933.4 %5.07366.760318783.008-155.0 %0.0
ท่าอากาศยานหัวหิน471356.88340402.527.8 %5.02818.32012403.881614.7 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)74787.89141534.39844.5 %5.025529.27926491.699-3.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์21511.9810577.050.8 %5.05464.8101821.0439585.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์13892.0615340.061.6 %5.0370.01999373.91998-1.1 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)9600.11042612.072.8 %5.0422.37316.5874925.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)29441.2435681.0-21.2 %0.0539.64001351.12534.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์23643.683857.083.7 %5.04685.52231.11695.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18091.8114231.076.6 %5.03943.87992549.0435.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์22620.0110812.5952.2 %5.05256.01829.970565.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์21158.13115442.027.0 %5.09510.293879.054459.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์40746.1828339.030.4 %5.08907.06056000.874532.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์35322.8098001.08477.3 %5.04552.32031287.981471.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์36034.19150980.422-41.5 %0.08431.6797876.859589.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์80629.92291434.016-13.4 %0.011818.1312203.9-3.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์62689.5911502.92681.7 %5.04000.91993174.121120.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์21464.2517033.30120.6 %5.05484.23972812.706148.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์19191.3410420.045.7 %5.04495.251718.407561.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์23258.61565.1493.3 %5.04913.70022964.237339.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์42513.28125787.039.3 %5.04876.98696.3974685.7 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์65666.78912760.080.6 %5.04816.68023459.679928.2 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 347305.06185433.6146.6 %5.06002.716450.7207-7.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์17077.8714521.073.5 %5.03164.1602924.4735170.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์61778.4827451.7755.6 %5.08964.02053286.648463.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์25552.247903.600169.1 %5.03601.63011571.822556.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์50923.38336185.4328.9 %5.08716.79986217.645528.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์19481.81123288.68-19.5 %0.04571.33981372.930470.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์19795.2611745.7240.7 %5.04230.419957.79000198.6 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์325030.56833040.0-156.3 %0.011019.826247.27143.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1170674.0259292.92265.3 %5.08067.12015446.596732.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2229632.9169274.71969.8 %5.09860.20024452.244154.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์14148.5715250.36-7.8 %0.01882.031433.5523.8 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์130351.8533970.60973.9 %5.01642.842502.1099-52.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์4191049.5225608.8494.6 %5.024283.8012685.583588.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน356540.9121470.094.0 %5.05420.70024716.150413.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี299540.0689028.75870.3 %5.04936.56013634.714426.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล199226.88100568.149.5 %5.05656.545308.20126.2 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์99255.297114496.0-15.4 %0.013275.72112923.02.7 %1.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 49181.21921760.055.8 %5.05305.48973729.661929.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์15723.425475.065.2 %5.03107.26834.3355173.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์103867.5578835.09424.1 %5.031218.1814175.00954.6 %5.0
รวม 8,876,992 3,116,443 64.89 % 5.0 421,101 227,967 45.86 % 5.0