จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช14967.386000.059.9 %5.03231.84011315.059.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช156192.2ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03219.23978.699999899.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช57741.367113100.6-95.9 %0.0415.441078.509-159.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช51844.6814562.571.9 %5.0367.51580.101-330.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช21256.19911107.047.7 %5.05856.02986.2905383.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช16920.6419335.044.8 %5.02522.51340.622586.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช149931.2121249.7319.1 %5.023297.166303.915572.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.02774.1599644.1339776.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี22958.6212031.091.2 %5.01114.92420.8119862.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา21559.3012203.089.8 %5.01068.0337.829568.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง23043.019015.060.9 %5.02772.1799298.195589.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน21350.8911272.094.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่21535.732724.087.4 %5.01362.78499.6239963.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด22236.1413052.086.3 %5.02121.1799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา22965.834038.082.4 %5.01554.24232.02885.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน21309.161451.093.2 %5.01648.7999376.4945177.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่21362.7111734.091.9 %5.02157.24319.3330185.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง24355.4615345.078.1 %5.01673.1599418.075.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์34437.6483748.089.1 %5.01404.0292.8754979.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล23095.7912138.090.7 %5.02299.98384.1799983.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม21575.3592656.087.7 %5.02443.02332.40586.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร22879.1414017.082.4 %5.02022.28425.5904879.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา21288.1192192.089.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์21329.2893135.085.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม21684.5611826.091.6 %5.01042.86286.6814972.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง21004.62641.087.4 %5.01479.72402.62972.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ21403.6412429.088.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช32893.09826451.69919.6 %5.04829.1802873.135581.9 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล17023.1837326.0-119.3 %0.03616.73971284.523664.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช37958.6832605.19914.1 %5.010876.263130.2571.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01889.15633.7354766.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา16758.6316625.060.5 %5.038292.1211919.095.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง17765.9616480.063.5 %5.04273.91991972.253.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง15508.877601.051.0 %5.02564.15992236.312.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04144.62011352.095567.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช30923.8319734.036.2 %5.07985.78035437.664131.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช21471.4398516.060.3 %5.05266.56013801.48127.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 1577077.234ไม่ครบประเมินไม่ได้0.031432.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 821886.5619151.929758.2 %5.08972.60941694.505581.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช34418.418745.074.6 %5.011142.575370.007851.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช27285.432237.33-18.1 %0.08252.080111255.667-36.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช20012.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04148.1201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช38248.53125616.6633.0 %5.013120.113923.871-6.1 %0.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช23745.1816088.032.2 %5.06533.38961723.622973.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช52136.31377407.797-48.5 %0.07846.8003881.4500188.8 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช830835.75826312.00.5 %0.51833.358647.1563-371.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 52596.74283637.953-59.0 %0.019971.88133145.75-66.0 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช22206.7516153.027.3 %5.06197.99023573.899942.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)19716.679723.810550.7 %5.03264.66991225.562.5 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช19323.778736.054.8 %5.0488.76001649.71899-32.9 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)10896.324927.054.8 %5.0410.58002285.030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)10896.322858.073.8 %5.0485.58002292.381539.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช18663.586617.564.5 %5.04555.73972889.609936.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช29680.39827563.2897.1 %3.56179.37991650.900573.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช46932.629131957.0-181.2 %0.013158.2117731.914-34.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช48404.42237193.023.2 %5.09507.12015934.621637.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช23486.94917574.025.2 %5.06768.78032900.796457.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช57004.28969486.0-21.9 %0.010648.021621.5944894.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช29828.234012.060186.5 %5.06768.82032273.840166.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช22925.85930154.609-31.5 %0.06426.59962477.960961.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช27606.30115785.042.8 %5.08461.252773.14567.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช31281.513643.3256.4 %5.08894.160211531.898-29.7 %0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช25092.4830402.0-21.2 %0.05399.7002588.7625189.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช154392.2326268.5783.0 %5.03662.052256.658438.4 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 984778.56701073.6928.8 %5.013884.4510741.84822.6 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 208431.59120246.4642.3 %5.05169.23974642.928710.2 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช36583.07831213.014.7 %5.02855.08011463.3848.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช15721.1810760.031.6 %5.03536.041344.28862.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช25849.7720987.018.8 %5.06901.98052911.379457.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช18174.0617212.600160.3 %5.04372.75981477.40266.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช19849.27916077.019.0 %5.06008.2397950.084.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช29048.4312194.058.0 %5.011057.083060.287472.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช36056.16832179.2410.8 %5.06381.30034598.027.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช497369.0637736.87192.4 %5.04542.541689.68762.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1191451.0668830.7564.0 %5.05558.96972601.945653.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2183765.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.010176.4796633.099634.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3146220.4558400.60260.1 %5.015446.7216629.546457.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 106292.9772916.95331.4 %5.08060.09963617.153655.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)153936.3852472.065.9 %5.016961.844638.279872.7 %5.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล226858.0687490.10261.4 %5.04343.752211.315449.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช36771.46924458.033.5 %5.01958.82652.3999-35.4 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช102367.4375849.35225.9 %5.02851.784097.874-43.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช496171.38530378.0-6.9 %0.010516.146594.116237.3 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช277032.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.07975.0801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล4299834.0157193.096.3 %5.06606.541661.787574.8 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช973752.192575.299.7 %5.06923.47027414.3833-7.1 %0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช161404.81158842.721.6 %0.54719.59962807.952940.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช2674723.8781374.570.8 %5.06654.47959600.2402-44.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช118510.1572706.038.6 %5.05425.983058.625543.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช265450.72179898.032.2 %5.05330.09963437.235.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร232520.2881744.15664.8 %5.05744.28035005.321812.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี129306.7454482.057.9 %5.04598.28032303.598149.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง1247322.3200931.6783.9 %5.08328.36043919.7752.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช110122.89179933.0-63.4 %0.014663.8611165.01223.9 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช47923.55194425.383-97.0 %0.017846.93913413.13324.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช629367.69312456.050.4 %5.012443.873616.716670.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 21842.44922651.779-3.7 %0.06084.23973987.795934.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช18207.2798467.053.5 %5.04600.981439.267968.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช249191.53256973.0-3.1 %0.033618.6621369.50636.4 %5.0
รวม 17,125,242 6,535,721 61.84 % 5.0 612,589 342,980 44.01 % 5.0