จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่24993.08224.067.1 %5.02416.32011112.801553.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0338.371009.774-198.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่17770.67242.059.2 %5.01902.6801663.3999665.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่20272.27912715.4637.3 %5.03823.3201233.79593.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่65559.59455599.015.2 %5.013312.1993400.952474.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่29127.47617.073.8 %5.01851.6599905.52151.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก23781.166090.074.4 %5.02094.8401378.4515181.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง23129.7113628.084.3 %5.01212.54167.29586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม23157.8114486.080.6 %5.01997.7001635.0369968.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม23269.482257.590.3 %5.01736.22402.942576.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา23005.413483.084.9 %5.01970.58275.59586.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา23019.6892640.088.5 %5.02522.28431.347582.9 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่27025.4126709.01.2 %0.55077.75453.6439891.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่19559.61913640.7930.3 %5.04051.33012776.327431.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่26652.1896820.370174.4 %5.02251.82011019.359554.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม14723.043005.079.6 %5.02428.85991664.2131.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่23323.19496.059.3 %5.05553.961731.707468.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ไม่ครบ21413.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3170.1025ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่ไม่ครบ8266.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1442.2739ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่20788.46110139.051.2 %5.04488.18992612.813541.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่34021.6812394.563.6 %5.05316.85995675.9458-6.8 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่12549.07921.799836.9 %5.02837.88011994.20229.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่27916.55125552.2798.5 %4.07607.69975315.012730.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)22488.03912237.045.6 %5.03886.1499981.57874.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่ไม่ครบ69338.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1166.5145ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานกระบี่4922474.04968766.0-0.9 %0.025362.245589.649978.0 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่28482.68910347.663.7 %5.04678.85992031.80356.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 41385.87140067.03.2 %1.5480.59998401.118516.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่19809.576770.065.8 %5.04336.6802426.8349990.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่18536.076265.359966.2 %5.03054.211486.759551.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่19957.114995.024.9 %5.03065.87992373.223422.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01941814.519968.21199.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่69186.04734191.050.6 %5.05819.91992357.120859.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่31095.0713754.055.8 %5.04583.791048.78177.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่75712.81358692.6822.5 %5.07835.6299563.1599792.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่17318.7310597.038.8 %5.03956.282137.546.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่28152.21113890.72950.7 %5.04983.23973474.454130.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่24309.31113483.044.5 %5.04108.462308.20743.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่29000.5619396.067.6 %5.05097.23972487.052551.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่24880.45114866.040.3 %5.03385.7998451.4589886.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่65613.2520383.0968.9 %5.04203.57032898.772931.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่ไม่ครบ118855.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5719.0ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่17620.1811099.8237.0 %5.02587.43991031.18760.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่34043.14819053.044.0 %5.05325.78032336.781556.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่19035.4399935.047.8 %5.03500.221479.149957.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่28947.1520706.68928.5 %5.04888.14012432.009550.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่26521.12916670.037.1 %5.04184.81981129.40273.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่63927.055983.0212.4 %5.018104.2792492.44986.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่336153.7269509.49279.3 %5.010312.743875.2562.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่33990.85920040.96141.0 %5.02323.271005.156.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่371022.56320883.9713.5 %5.07433.37994298.7542.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ไม่ครบ165521.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5753.8691ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่91708.46193249.242-1.7 %0.03740.22025491.1221-46.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม115094.1472109.037.3 %5.03717.08012648.830128.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก152702.56136.8999999.9 %5.03940.60014772.0869-21.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่214441.2114651.7846.5 %5.068318.8596589.7590.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 21063.14112714.5139.6 %5.04015.39013492.475313.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ไม่ครบ5898.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1208.8085ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่210587.52106639.049.4 %5.018888.7799640.049.0 %5.0
รวม 7,678,905 6,421,745 16.37 % 5.0 2,266,727 136,560 93.98 % 5.0