จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา14665.423634.075.2 %5.02260.32011242.48645.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา79516.039143112.17-80.0 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา74802.12539689.30146.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา19235.78917619.998.4 %4.03344.27614.47981.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา19756.7899894.049.9 %5.03629.49588.3634683.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา27008.753712.086.3 %5.01180.5601467.4189860.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว2620.752552.02.6 %1.02850.1799361.087.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง25844.2192310.091.1 %5.01536.8401317.3179.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง25185.072161.091.4 %5.01185.36505.8369857.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า24414.016283.574.3 %5.02138.5801481.93577.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด24136.61938.092.0 %5.01255.2499.7189960.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.51929.0457.76776.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา22093.5119176.013.2 %5.04075.85994869.7949-19.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา79620.79733205.058.3 %5.05074.71972775.738545.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา39472.59449.076.1 %5.05055.68992659.458547.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา20828.017540.063.8 %5.02361.211676.987529.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา17434.1296766.061.2 %5.03458.551062.280569.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา22127.0213480.039.1 %5.03921.18023120.179920.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา40036.35924651.038.4 %5.05887.43993395.299842.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา24392.5827342.811-12.1 %0.06032.91994959.934617.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา18373.56277.065.8 %5.03705.55881.31576.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา52428.00864313.379-22.7 %0.06367.80031629.430574.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา18741.1611151.040.5 %5.02932.3398999.7609965.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา 9751.49023546.063.6 %5.0359.34336.67056.3 %3.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา16748.4494805.071.3 %5.03971.78589.32385.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา17495.2115105.070.8 %5.03135.16992240.099928.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา19715.4314328.227.3 %5.03914.93991637.060458.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา38667.98171735.53-344.1 %0.07052.400410136.2-43.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา22558.63114687.034.9 %5.06272.73973120.113550.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา30895.10920088.8335.0 %5.07851.06012570.424667.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงา47218.14832672.5930.8 %5.04413.2598547.8745187.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา62077.699ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03458.3401ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา21370.7414501.3732.1 %5.03781.81013753.050.8 %0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา42480.93820363.052.1 %5.04295.04981608.853562.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา39863.011815.1270.4 %5.04314.06011475.112465.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา16259.2716645.801-2.4 %0.02509.74517.3889879.4 %5.0
สพ.พังงา63755.17210434.083.6 %5.010434.042447.902876.5 %5.0
รจจ.พังงา 359748.03201562.044.0 %5.03570.58013738.6204-4.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา15652.9395694.063.6 %5.02431.51134.290553.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา71178.71917551.075.3 %5.05404.43993553.674634.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา26042.256939.073.4 %5.02533.521985.521.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา24604.96132839.859-33.5 %0.04331.33983868.513910.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา18928.12113784.027.2 %5.04218.98913.0925378.4 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา73261.84460271.62917.7 %5.015039.113739.67575.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)122663.1348192.56360.7 %5.09527.87013487.109463.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา150083.6647997.96968.0 %5.09565.963397.323564.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา48290.87914246.470.5 %5.01868.122449.6509-31.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา294402.19291812.00.9 %0.56007.10013155.84347.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง124788.368943.01644.8 %5.03900.65992357.909439.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า100258.0734113.87166.0 %5.04033.26032146.98146.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา82523.92291327.813-10.7 %0.08897.7515002.153-68.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 19893.111589.041.7 %5.04314.08013149.473927.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา15529.032493.083.9 %5.02583.81011023.07460.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 2,627,362 1,746,342 33.53 % 5.0 220,717 119,649 45.79 % 5.0