จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต16330.8114768.070.8 %5.01496.65991490.55960.4 %0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ2905.592ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต113970.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0376.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต18685.827633.059.2 %5.02485.48619.9605175.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต176032.13146783.0916.6 %5.019390.6895572.158771.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 183986.13323460.072.1 %5.02409.4199352.4499885.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 228886.30912732.055.9 %5.02181.24610.8499872.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้31011.168214.073.5 %5.01885.08366.0444980.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง30037.3918452.071.9 %5.02360.5701563.3499876.1 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต39882.5728080.029.6 %5.03835.6101412.2999989.3 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06429.9897ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต25688.7444607.398-73.6 %0.04691.33982961.94836.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต48166.39811410.076.3 %5.06311.7598814.9384887.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต23594.2311285.052.2 %5.04463.12012251.490549.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต19748.4115128.023.4 %5.02637.6001939.9809664.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ8565.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1681.234ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต19138.6713801.027.9 %5.02542.512002.248421.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต11002.7513307.0-20.9 %0.02182.52628.4819971.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต24081.02911000.054.3 %5.04234.93022229.611147.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต18982.71114204.025.2 %5.02466.45705.346571.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ128789.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2616.1765ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ20486.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3705.3896ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)ไม่ครบ26529.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก127136.6396618.07824.0 %5.01504.27881.7119841.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต ไม่ครบ4887.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต19137.6898116.057.6 %5.02694.6499161.9559994.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต18027.6217533.399958.2 %5.02181.23966.7769855.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต24288.8521541.011.3 %5.04139.87011258.918169.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ171774.33ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11396.064ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ10472.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ786.35651ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ76984.5ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ868.98999ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต20837.21111323.045.7 %5.02485.482825.2524-13.7 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต20020.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02827.761462.695948.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ภูเก็ต64689.69933987.547.5 %5.02233.57011800.45919.4 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 384658.03200138.748.0 %5.05828.85993722.844536.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต16630.845475.067.1 %5.01610.761184.507426.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต22632.6714322.036.7 %5.03930.67991370.270565.1 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ตไม่ครบ46300.781ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2107.7461ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต20773.3512647.539.1 %5.03246.12011396.8857.0 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 17741.916672.062.4 %5.02479.58011220.094550.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ20869.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ800.84998ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต182914.2878396.01657.1 %5.03838.952065.575446.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตไม่ครบ286651.69ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1661.7385ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตไม่ครบ421595.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตไม่ครบ96484.031ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2099.958ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต92516.18887468.1725.5 %2.55984.54984395.098126.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 20266.35925447.0-25.6 %0.02979.89991004.706466.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต16715.0293771.077.4 %5.01686.8689.7274859.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ28551.648ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,664,222 988,321 0.00 % 0.0 115,228 48,929 0.00 % 0.0