จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี26381.959704.097.3 %5.01339.521080.045519.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี27302.6574437.0-172.6 %0.010278.231355.932586.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี378779.69351796.727.1 %3.51627.714522.8926-177.9 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย39735.51220192.449.2 %5.0424.26001515.5365-21.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังเขต 867785.60915411.077.3 %5.04614.04303.0595193.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี18381.9916582.4399.8 %4.55144.0252.937595.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1183215.063100062.01-20.2 %0.027809.2792034.799992.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี58197.57857265.01.6 %0.516812.6995788.350165.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 282576.21947533.042.4 %5.010567.52505.684176.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี26830.52911154.058.4 %5.01413.24266.081.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน23907.3815386.077.5 %5.02049.5701529.7294974.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์22061.6192602.088.2 %5.01566.1199264.9834983.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง21723.8592418.088.9 %5.01915.92242.4684987.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง23447.7194167.082.2 %5.02268.24295.9060187.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ3217.60992407.025.2 %5.01726.6799439.7424974.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ22824.05242.077.0 %5.02211.48275.587.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก20302.932470.087.8 %5.02023.86363.3370182.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา20371.7113314.083.7 %5.02950.0801243.1905191.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร22820.7212281.090.0 %5.01786.6199491.2674972.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา21902.921058.095.2 %5.01861.5518.73772.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี20729.522273.089.0 %5.01959.659986.94000295.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม21525.922544.088.2 %5.01496.22277.4624981.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน21264.343169.085.1 %5.01446.3512.2304764.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม20903.251447.093.1 %5.02240.93995.699999899.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน23361.823754.083.9 %5.02389.9199370.2814984.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม21332.51175.094.5 %5.01255.74121.172590.4 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน68043.65638821.042.9 %5.04495.8599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุยไม่ครบ16253.63ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ801.362ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 829450.4347962.438-62.9 %0.011835.846594.899944.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6135.1001ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.52158.0901779.9499563.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน15252.27910717.529.7 %5.02595.01836.3529.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ17389.3715978.065.6 %5.03709.473087.433316.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย19888.85910565.046.9 %5.03017.07011602.95446.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี6657.5898ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02892.1799825.5499971.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี28560.04132901.129-15.2 %0.08509.73055214.483438.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1161100.69914226.27976.7 %5.049756.1211318.597.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี18790.8796168.067.2 %5.05330.58012549.249552.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี16251.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04116.9902ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 825611.22121430.3416.3 %5.011405.456168.010345.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1129195.1826888.597.9 %3.512041.5615274.756-26.9 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี253080.1639618.96184.3 %5.010679.3423381.895-118.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี15828.4825928.08-63.8 %0.03594.523246.5119.7 %4.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี29535.4314045.052.4 %5.09859.800810004.732-1.5 %0.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี29173.85920757.028.9 %5.07920.93025407.979531.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 825596.1816302.6636.3 %5.010189.8916541.373-62.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี104302.7496228.07.7 %3.59745.7402868.5999891.1 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี1863034.61972189.8-5.9 %0.05852.58015700.02.6 %1.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)53110.5247236.60211.1 %5.017701.2212484.2586.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี20392.6899254.054.6 %5.05962.66022660.055.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)23163.1738261.602-65.2 %0.08563.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1046680.53156568.43-21.2 %0.018616.43917593.9495.5 %2.5
สอต.สุราษฎร์ธานี32384.35228859.010.9 %5.0585.12489.4234916.4 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)10774.972755.074.4 %5.0486.96002305.5199937.3 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง10774.973553.067.0 %5.0537.66003393.5944826.8 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)17610.8596878.060.9 %5.0553.8599938.86449893.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี19790.666235.068.5 %5.05695.255.699999899.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี18499.4719422.049.1 %5.06988.752373.099966.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี22140.03117795.419.6 %5.04058.522107.964448.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี79925.82879195.9840.9 %0.513979.2319337.25-38.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี70371.797ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08718.8398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี24208.38124547.0-1.4 %0.07539.91992657.149964.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบ14710.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2429.7676ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี22345.3219403.7613.2 %5.05410.2603832.1999584.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 158798.7353463.066.3 %5.05203.56012854.4545.1 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี50781.10957657.07-13.5 %0.03541.87992153.399939.2 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 881087.21979200.02.3 %1.014574.185184.184164.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี41307.62927254.034.0 %5.04763.58011352.799971.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี32238.54125080.022.2 %5.010366.363749.649963.8 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี490069.44104991.5678.6 %5.05056.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี26638.018217.031.6 %5.06018.58011763.522970.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี40063.512ไม่ครบประเมินไม่ได้0.09289.3799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี23012.237143.069.0 %5.05600.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 150651.4868299.203-34.8 %0.02605.87992116.7518.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2258461.3160387.30976.6 %5.012925.083036.408976.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3ไม่ครบ56924.852ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)322826.5375025.07876.8 %5.030712.743592.399988.3 %5.0
สอนคนตาบอดภาคใต้69266.64142069.69939.3 %5.02217.8901ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบ15280.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี394448.69367474.06.8 %3.09852.5801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์93131.10982548.011.4 %5.05601.78033238.441942.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี717499.5346518.0351.7 %5.06652.71973064.753.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี119124.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06312.32037593.4541-20.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี104344.56108542.0-4.0 %0.05458.37991346.1575.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา459227.28131416.071.4 %5.08825.1904ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระไม่ครบ105600.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3785.4175ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี344120.91145513.1957.7 %5.0128011.3814747.78588.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี148916.98114993.622.8 %5.06817.541613.489576.3 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1118224.8590.60000002100.0 %5.07483.6104479.859593.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 20632.62919218.56.9 %3.04125.04163.5-0.9 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)28557.5752264.0-83.0 %0.09247.860410122.982-9.5 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)15597.7218385.046.2 %5.01104.4399256.8239776.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบ236.79999ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ41319.871ประเมินไม่ได้0.0
รวม 8,126,361 5,487,197 0.00 % 0.0 641,916 257,777 0.00 % 0.0