จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง14751.3914059.772.5 %5.04188.0674.8324683.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง26049.153760.2985.6 %5.0614.88684.0-11.2 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง698648.88217716.2268.8 %5.04666.8301882.4359781.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง17827.85910665.040.2 %5.03226.91991390.505556.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง17486.258086.399953.8 %5.03188.8901340.5800289.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง161417.0564518.060.0 %5.010319.873302.228568.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง23388.154004.082.9 %5.01336.5289.5678.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี23981.2892224.090.7 %5.02023.5499.7000175.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์23253.2892288.090.2 %5.01926.8401391.8844979.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น21716.7212745.087.4 %5.01532.45.699999899.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง25310.96134444.0-36.1 %0.06098.33012334.505461.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง21840.0120200.07.5 %3.54919.33013499.961428.9 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี14968.3912157.085.6 %5.02599.8599998.4500161.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง27049.13116153.240.3 %5.04025.68022622.66534.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง18446.4397254.560.7 %5.03664.52218.820139.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง18635.9396975.100162.6 %5.03207.95021865.144441.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง17940.5296087.066.1 %5.03455.09995030.2402-45.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง12902.1513516.0-4.8 %0.02335.20021432.653938.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง22324.8917155.068.0 %5.05280.83984154.710921.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)18459.1998148.600155.9 %5.03645.35011040.813571.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง74144.89147192.19136.4 %5.05438.91021334.593575.5 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง398218.5295753.8825.7 %5.02284.984183.6523-83.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง19687.08224.058.2 %5.02911.61992661.90948.6 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 27323.0917119.037.3 %5.0417.32001948.39648-127.3 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง18433.084937.573.2 %5.03664.27332.376590.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง16472.416035.063.4 %5.02846.67991439.97249.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง21878.22114035.035.8 %5.03930.481127.32771.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง38207.691160076.3-319.0 %0.07010.37015297.015624.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง24665.5729338.301-18.9 %0.05756.042357.738559.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง18781.348355.055.5 %5.03721.3101811.60478.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง25400.30934404.0-35.4 %0.05375.7002725.562586.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง19028.0211308.640.6 %5.03683.283373.39288.4 %4.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง16855.7621737.6-29.0 %0.02903.62012997.3608-3.2 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง18217.86914129.022.4 %5.02655.84011749.966434.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง25714.2898936.065.2 %5.04558.021228.241573.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง17039.5210080.2640.8 %5.02884.6199701.3660375.7 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง248758.6712793.094.9 %5.081268.5632831.007196.5 %5.0
รจจ.ระนอง 5517329.5140176.3497.5 %5.052432.092486.095.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนองไม่ครบ4483.8999ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ828.53296ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง33881.10927368.019.2 %5.08247.12013493.824557.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง19873.356833.065.6 %5.04063.72021745.13157.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง18993.0822006.891-15.9 %0.03759.34992001.49846.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง18128.1999121.799849.7 %5.02485.961742.98429.9 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง19812.3211870.040.1 %5.03455.09991714.455450.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง163307.4774195.99254.6 %5.017684.651989.105588.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง23647.56116045.032.1 %5.01605.56011918.183-19.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง193768.66159737.017.6 %5.05253.66023811.077427.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง90482.54763585.029.7 %5.03109.90014163.9497-33.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรีไม่ครบ51552.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1177.278ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง52623.87194392.453-79.4 %0.08198.75987052.324714.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 20570.18914283.030.6 %5.04462.92973793.726615.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง19212.658092.057.9 %5.02542.3201823.3864767.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 8,446,854 1,794,318 78.76 % 5.0 330,870 104,497 68.42 % 5.0