จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร15295.246334.058.6 %5.02899.4302845.1484470.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร99651.891ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0387.72003ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร17449.678953.048.7 %5.03660.0701407.726588.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร116471.7563797.19945.2 %5.011247.462965.19773.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร34662.828021.076.9 %5.01794.0234.6499986.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ24525.262591.089.4 %5.01899.1199259.6634886.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว21993.7211892.091.4 %5.01546.5189.1449987.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน51221.0084747.090.7 %5.02975.76474.876584.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแมไม่ครบ1470.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ401.86899ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ20880.0391403.093.3 %5.02873.8801223.5824992.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี22496.2212965.086.8 %5.01832.46315.7609982.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก22301.12579.088.4 %5.01932.54388.4644879.9 %5.0
ด่านศุลกากรชุมพร21201.0836913.0-74.1 %0.04688.43021714.284463.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร65652.38327813.557.6 %5.06911.81983588.548848.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร22846.8917030.069.2 %5.05999.043760.099937.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร17801.1997833.100156.0 %5.03945.29981234.41168.7 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14146636.8136853.28974.9 %5.052680.6613072.075.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร12027.6816116.01-34.0 %0.03059.15991231.855559.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร23820.8413744.042.3 %5.04833.292563.70847.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร33672.19155631.52-65.2 %0.07596.36041408.19981.5 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร460214.22355298.022.8 %5.03612.07013176.379412.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร14194.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02481.0801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร26842.8538638.0-43.9 %0.0419.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.5462.17999305.5289933.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร19565.3112950.084.9 %5.04667.9302ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร17068.271115.093.5 %5.03622.20022197.977139.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร19213.89121755.109-13.2 %0.04515.78032518.507144.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร161960.25268886.66-66.0 %0.015583.0811446.33626.5 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร35533.37912515.364.8 %5.09422.09968974.75394.7 %2.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร20227.4311311.044.1 %5.04629.9004665.0950385.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร57373.60913434.076.6 %5.04401.712660.30439.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร20311.80113419.433.9 %5.04991.35011358.898972.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร19654.5912128.038.3 %5.04705.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร19990.259497.052.5 %5.04305.041674.251561.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร20573.0114078.3931.6 %5.03679.0801275.0440192.5 %5.0
สพ.ชุมพร20298.3518438.09.2 %4.54686.93022035.450956.6 %5.0
รจจ.ชุมพร 262060.22178669.8131.8 %5.05324.56014475.339415.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร15199.1994145.072.7 %5.02918.46636.1864678.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร30244.97920184.033.3 %5.07672.43992539.066.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร18538.45534.070.1 %5.04173.481582.762.1 %5.0
สปส.จ.ชุมพร25750.6726770.0-4.0 %0.06455.43022500.100161.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร18667.264880.073.9 %5.04005.01130.110571.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร19331.4930693.332-58.8 %0.04629.90041475.482468.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร62972.1613715.278.2 %5.04693.78032666.743.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1181909.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08088.0698ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 284003.78955333.30134.1 %5.09507.47952109.077.8 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร10132.8998783.900413.3 %5.01242.3101347.747572.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร293501.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06295.0205ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์28344.3562556.0-120.7 %0.03770.58011610.51457.3 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร97791.98484158.53913.9 %5.04263.022886.546432.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน256228.56115508.054.9 %5.04920.66022227.664654.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร110642.35106518.03.7 %1.515553.8114363.071.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 28970.21116043.044.6 %5.04648.91023287.455829.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร15405.783856.075.0 %5.02861.41021367.01252.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร146573.6364624.055.9 %5.024924.89823067.8987.5 %3.5
รวม 2,840,641 1,900,653 0.00 % 0.0 297,853 130,438 0.00 % 0.0