จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี15465.785075.067.2 %5.02605.98760.484570.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี19199.359ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03975.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี58970.74261116.0-3.6 %0.014118.4796455.820354.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี33465.78112336.063.1 %5.01703.76727.7284557.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล26543.085855.077.9 %5.02918.1599622.0775178.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง24104.9394008.083.4 %5.01773.89644.9345163.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่24815.0614637.081.3 %5.01877.1001646.5114765.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม24419.9515761.076.4 %5.01658.64595.5935164.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง23377.6994482.080.8 %5.0823.14001569.135530.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง23731.013066.087.1 %5.02402.3999645.6560173.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง39893.8712301.094.2 %5.010313.91603.8200194.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ22889.6892489.089.1 %5.01654.2639.56399997.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์23183.1893021.087.0 %5.01564.799943.34999897.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ24891.6411079.095.7 %5.02309.820143.18999998.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 24118.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05712.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี22796.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05458.2603ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 822995.9819290.81116.1 %5.08298.78033026.094563.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี19490.21114807.024.0 %5.04203.299823032.996-448.0 %0.0
สำนักงานชลประทานที่ 10194277.53308353.63-58.7 %0.072514.1832668.20154.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี17797.04720.073.5 %5.03877.2002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี22791.9219552.014.2 %5.05458.260316238.2-197.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี13435.6515239.1-13.4 %0.03222.02781.07413.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี21133.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03715.1401ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี218973.5824434.088.8 %5.083844.2972596.433696.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี24519.61985185.008-247.4 %0.06028.73972536.015657.9 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1183201.39181742.01.8 %0.528835.219159691.81-453.8 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี269176.5316429.093.9 %5.0103809.122554.483497.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี15531.984313.072.2 %5.02605.9199354.3405286.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี17116.175452.068.1 %5.03233.38011882.472541.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี23303.924092.91-3.4 %0.05306.22023199.2239.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรี30991.129ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08310.6602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี26878.923777.011.5 %5.07074.771044.097585.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี20646.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04659.6602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี121753.63173268.41-42.3 %0.022097.3592371.095589.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี23799.9312921.045.7 %5.05914.7397ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี21825.919939.054.5 %5.05116.08012568.220549.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี21249.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04887.9004ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี31645.109501868.47-1,485.9 %0.08405.83983403.4759.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี20291.85921983.551-8.3 %0.04317.4199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี19596.3311407.041.8 %5.04203.29982117.5549.6 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี41985.129103301.0-146.0 %0.08470.80083726.391456.0 %5.0
รจก.ลพบุรี 386946.5100987.5973.9 %5.06314.2197ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี16967.337426.056.2 %5.03176.46834.0809973.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี20596.0110242.6350.3 %5.04412.47021434.86167.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี19201.237058.063.2 %5.04089.23972286.554944.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี30849.86929982.7892.8 %1.07348.80036954.23735.4 %2.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี22087.879ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05116.0801ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี40661.96938394.7585.6 %2.59009.545614.904337.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี40120.809ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012190.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 190967.48496201.391-5.8 %0.07628.63965255.326231.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 264447.7588354.688-37.1 %0.013081.836325.617251.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 634516.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02201.6602ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี776727.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013407.4210456.33222.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 269517.969ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03980.4001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี107318.5861375.0242.8 %5.03659.40011546.865557.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี146251.8693906.14835.8 %5.05013.5996ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี86880.734ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03958.6201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง265164.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04431.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล321346.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05107.5601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 59362.7514823.2475.0 %5.024042.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี238954.4790579.00862.1 %5.015027.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 22405.8518936.015.5 %5.05115.962541.87750.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี18316.999631.979547.4 %5.03746.93991434.576561.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี133470.8152234.59-14.1 %0.021822.54157741.023-164.6 %0.0
รวม 3,012,860 2,417,436 0.00 % 0.0 524,951 380,616 0.00 % 0.0