จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้20066.5918860.06.0 %3.09082.9004778.325591.4 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 65216600.535397.099.3 %5.035866.0821274.196.4 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา21071.9613509.783.3 %5.02422.91991131.05153.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา268948.81233753.9813.1 %5.01057.44012776.4346-162.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา197759.3148529.28975.5 %5.010280.822018.311480.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา359.226.098.3 %5.0184.259995.599999997.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา20264.766.0100.0 %5.04768.08015.699999899.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 12177625.23411780.0-131.8 %0.050030.0232467.149995.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 195753.469209387.19-118.7 %0.021149.1196798.076767.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.029562.187694.049874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01620.72320.653580.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา26510.486252.076.4 %5.03265.6201591.2705181.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด23816.323419.085.6 %5.02366.76717.6489969.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา22321.6992370.089.4 %5.02332.4399537.7000176.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ45814.753404.092.6 %5.013122.43603.2595.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ22964.3013979.169982.7 %5.01288.14823.42236.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี23132.63004.087.0 %5.02084.5801359.3565182.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย22730.832538.088.8 %5.02760.0601484.582.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร23346.823474.085.1 %5.02204.3599543.4664975.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 130876.2297836.074.6 %5.02459.26967.5750160.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02773.26624.1500277.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม22245.4713007.086.5 %5.01095.3369.5499966.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ22666.022702.088.1 %5.01995.6599627.068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ22102.5611678.092.4 %5.01321.26627.052.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง21885.3111595.092.7 %5.01792.7999627.065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง23138.082000.091.4 %5.01166.9401271.6999876.7 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 451484.71191262.711-77.3 %0.09960.30084817.472251.6 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์99320.938154653.02-55.7 %0.011543.762864.183375.2 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา221575.52319331.0-44.1 %0.012350.6991633.739586.8 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา53671.469110766.8-106.4 %0.08537.09963086.2563.8 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่11118.2329496.129-165.3 %0.05295.71971300.175.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 946653.64155644.801-19.3 %0.011638.277719.025433.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา40682.71122291.8245.2 %5.011475.4793261.568471.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา19503.676.0100.0 %5.04425.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา36118.56.0100.0 %5.011037.0849.6229992.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1233845.0735133.809-3.8 %0.08928.37993564.473460.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา21927.5722234.49-1.4 %0.05338.68022598.21951.3 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 16115885.97291481.22-151.5 %0.037375.92232253.44913.7 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 923080.257318.068.3 %5.07749.12012238.048171.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา20284.5396.0100.0 %5.04654.025.699999899.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา24255.0512650.089.1 %5.05338.5601495.7999990.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 927735.8417917.80135.4 %5.09498.78036235.24934.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1230966.5824305.21121.5 %5.08349.65042740.438567.2 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา86124.84466955.84422.3 %5.09274.16021192.549987.1 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา25203.60913156.0147.8 %5.011326.801807.0224692.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลา300.066.098.0 %5.0104.465.699999894.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา34174.53919960.38141.6 %5.010701.227822.898926.9 %5.0
ส.ป.ก. สงขลา23372.21915712.832.8 %5.05835.61043094.0147.0 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9459722.7510496.1397.7 %5.027978.9213578.33351.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา203733.5983062.75859.2 %5.015987.01853.4588.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 359.2244511.531-12,291.2 %0.0184.2599915500.05-8,312.1 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)359.226.098.3 %5.0534.900025.599999999.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา23841.6518859.020.9 %5.06270.48052376.007162.1 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)19243.0923139.58-20.2 %0.06097.91994380.524428.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 359.226.098.3 %5.0184.259995.699999896.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 889664.10273619.28917.9 %5.026345.21122171.44915.8 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก216332.97157598.7327.1 %5.02822.82012024.649428.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0391.19998316.0174919.2 %5.0
สอต.สงขลา(สะเดา)9773.90042974.2169.6 %5.0422.72998349.1820117.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา23435.585415.076.9 %5.05680.98601.2169889.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา19634.326794.819865.4 %5.04159.713080.821325.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา20070.36917440.013.1 %5.04939.35992123.609957.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา93985.18323067.25-243.7 %0.08495.280311400.0-34.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา42497.236.0100.0 %5.013230.35499.6904996.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา359.222425.71-575.3 %0.0184.259996.599999996.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา359.226.098.3 %5.0184.259995.699999896.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา141312.0388877.037.1 %5.017512.8916085.565.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา359.226.098.3 %5.0184.259995.699999896.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา216704.6716886.7392.2 %5.085681.321287.297598.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา359.226.098.3 %5.0184.259995.699999896.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา34227.89812613.063.1 %5.07164.10012394.96966.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา359.226.098.3 %5.0184.259995.699999896.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา102264.9868646.26632.9 %5.04172.041949.580453.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา371149.09105850.9971.5 %5.05213.272807.339646.2 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา570641.816.0100.0 %5.08705.09965.699999899.9 %5.0
รจจ.สงขลา 318921.166.0100.0 %5.06540.59965.699999899.9 %5.0
ทสญ.สงขลา 232174.0296499.4358.4 %5.05265.29983287.181437.6 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา300207.09379395.09-26.4 %0.06916.31983735.099946.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 984350.37546223.9845.2 %5.011061.425054.361354.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา16848.16962.058.7 %5.03874.471656.619557.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา13573.1417629.043.8 %5.02257.982629.4004-16.4 %0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา229562.8146068.0236.4 %5.013559.855145.600162.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา24481.999845.059.8 %5.06517.5601832.9299987.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา34323.5240854.871-19.0 %0.08951.62014548.447849.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา26242.768840.280366.3 %5.04833.54981370.764571.6 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา35026.03139633.648-13.2 %0.011172.1894415.837960.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา28530.1642539.809-49.1 %0.07848.83985089.2535.2 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้27985.56159274.16-111.8 %0.010794.412579.149976.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1536102.9460114.1888.8 %5.06034.31983129.348.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3679177.9455220.53991.9 %5.010169.7795103.542549.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)167.926.096.4 %5.0193.259997.599999996.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา59506.6996.0100.0 %5.02467.985.549999799.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา274049.5332960.51288.0 %5.02558.83011905.86525.5 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา102370.3557558.53143.8 %5.02271.12991457.299935.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา186706.69265899.0-42.4 %0.04251.71971214.23371.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้16986.0619309.300845.2 %5.08349.66991009.6287.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา108529.73173150.94-59.5 %0.013534.3817271.859-27.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา60633.00874082.992-22.2 %0.016553.43911932.53727.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา242577.03130483.7346.2 %5.05848.74022889.595950.6 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1222791.8595738.074.8 %5.07036.51940.593572.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 31275.93922292.03928.7 %5.05125.79984857.09335.2 %2.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)32414.69939255.0-21.1 %0.010762.1992139.399980.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา25528.80134526.68-35.2 %0.09320.21971959.338479.0 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)16882.6999201.045.5 %5.03081.54415.571586.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา17026.273867.077.3 %5.03703.31981640.00455.7 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 9271061.19225574.016.8 %5.0113040.4227987.05175.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา103772.4428283.6772.7 %5.031955.53934596.633-8.3 %0.0
รวม 14,240,184 5,482,410 61.50 % 5.0 1,023,315 379,269 62.94 % 5.0