จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง15187.494422.240270.9 %5.02395.8599ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง59779.69934460.64142.4 %5.0913.71002ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง117884.9145375.94961.5 %5.0427.73999953.31549-122.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง17631.156107.065.4 %5.03536.70021075.069.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง17935.9115551.013.3 %5.03669.8398441.5694988.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง72224.054927.2523.9 %5.015098.3914486.850170.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง31624.6097760.075.5 %5.01932.52410.9129978.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง22908.246057.073.6 %5.01653.0483.2554970.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด23234.764634.080.1 %5.01854.48533.0440171.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว25763.2793522.086.3 %5.01644.48482.1154870.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา21839.92150.090.2 %5.01518.0599530.13865.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน22342.024441.080.1 %5.01888.4399480.0919874.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา22107.271255.094.3 %5.01582.98397.5180174.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ21903.343076.786.0 %5.01790.04421.7600176.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง21933.7891620.092.6 %5.0838.67999203.845575.7 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง66827.64125633.0161.6 %5.05690.12011687.270.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง25903.2325626.231.1 %0.56864.52055997.122112.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง17011.4812527.026.4 %5.03194.4199789.5165475.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง22653.989568.057.8 %5.05951.66025093.7114.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง18237.2115466.070.0 %5.03917.041822.653.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง16924.236281.062.9 %5.03308.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง26168.0519863.062.3 %5.06864.53035571.635718.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง13284.0116338.0-23.0 %0.03303.722620.099920.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง34499.3222311.05935.3 %5.07530.06278.549816.6 %5.0
ส.ป.ก.ตรัง21394.19110.900457.4 %5.05019.961335.773.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง40506.1672010.75-77.8 %0.08214.66021076.8586.9 %5.0
ท่าอากาศยานตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง20781.013897.033.1 %5.04791.78032429.753449.3 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง34919.82822585.035.3 %5.023638.281ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 30561.37113093.057.2 %5.0468.35999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง17519.912761.084.2 %5.04145.220264.84798.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง17138.935600.067.3 %5.03460.6699722.64679.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง20951.56147910.0-128.7 %0.04791.751746.899963.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง39014.98155214.69-297.8 %0.09926.099615846.088-59.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง28151.7427132.03.6 %1.57929.42971798.397577.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง29575.1898339.599671.8 %5.04563.51613.164.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง54313.567913.219-25.0 %0.08294.79979.7539788.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง24258.62114431.040.5 %5.06160.86044424.149928.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง23421.22116478.53929.6 %5.05590.43993276.350141.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง20273.56110780.046.8 %5.04677.67971754.317562.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง23242.2312903.044.5 %5.05951.772706.777854.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง18707.4817759.05.1 %2.53764.9399734.3499880.5 %5.0
สพ.ตรัง72708.74261987.014.7 %5.05796.212039.659464.8 %5.0
รจจ.ตรัง 898222.88290382.0367.7 %5.06133.16996610.6997-7.8 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรัง15974.5ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02642.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง22630.8415957.029.5 %5.05400.24022587.852.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง17506.8115661.067.7 %5.03517.711940.8544.8 %5.0
สปส.จ.ตรัง31437.526325.0816.3 %5.06046.73972815.853.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง18635.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04012.1301ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง27686.61930592.779-10.5 %0.04791.71973867.319.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง61159.83233840.53944.7 %5.04285.89012719.7536.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)202405.1949205.24275.7 %5.014422.795534.429761.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1137167.6972025.86747.5 %5.07367.21973042.058.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2174079.363615.35963.5 %5.08121.06015212.602535.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 439831.05130999.0922.2 %5.01895.414253.1499-124.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง370562.56346682.06.4 %3.06290.21977288.3999-15.9 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง145651.56184880.0-26.9 %0.04314.10014872.3999-12.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง102752.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03785.782964.68721.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตังไม่ครบ85795.789ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2505.25ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพตรังไม่ครบ189949.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียนไม่ครบ45448.98ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2468.575ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดไม่ครบ145563.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1489.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง58921.1895523.0-62.1 %0.010438.544638.030355.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง224686.52111260.0150.5 %5.04564.62011780.128961.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 21430.68913540.036.8 %5.05172.03024.866541.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง14050.014678.066.7 %5.02015.45011088.386546.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 3,740,680 2,284,046 38.94 % 5.0 272,394 147,551 45.83 % 5.0