จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง15422.64848.068.6 %5.02340.6401678.7559871.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง109090.4610250.4690.6 %5.0377.04001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุง19436.9115902.618.2 %5.03885.41021022.173.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง22283.988028.560164.0 %5.03652.8599260.64292.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง77765.73477813.0-0.1 %0.014720.164362.169470.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน23616.9392220.090.6 %5.02008.6299.791585.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 23026.182536.089.0 %5.01463.1001121.14491.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน22816.422282.090.0 %5.01485.42502.5215166.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด22690.9492608.088.5 %5.01447.6799464.8634967.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต22909.3011315.094.3 %5.02303.76403.4079982.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน22357.9691485.093.4 %5.01694.76395.5514876.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว22220.3591996.091.0 %5.0875.03998285.7884867.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม22249.0612649.088.1 %5.01110.66371.3550166.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง24594.7725925.391-5.4 %0.05014.52982074.858.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด14970.074158.072.2 %5.02356.56012223.05.7 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง30805.0711440.062.9 %5.05046.81982733.66645.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง21337.2217793.063.5 %5.02909.34012140.140926.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง38192.8525629.085.3 %5.04166.16022942.045429.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง30315.52913217.056.4 %5.05345.237733.9497-44.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง12029.0712161.0-1.1 %0.02861.15991966.623531.3 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง29087.7622107.024.0 %5.07950.36045611.697329.4 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง31591.7615513.050.9 %5.04178.71972164.831548.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง97582.47754340.73844.3 %5.07246.86041837.111574.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง21372.85914084.18934.1 %5.04527.68992842.337.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง11091.876710.039.5 %5.0273.23999689.89001-152.5 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง16716.163605.620178.4 %5.02682.96468.2739982.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง18011.0294917.072.7 %5.02930.212479.59515.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง19343.53116801.71113.1 %5.03957.01473.4562.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง50281.0127410.48-153.4 %0.050709.3799640.95881.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง32907.74234573.0-5.1 %0.09181.37992658.518171.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง26909.31110758.060.0 %5.03617.011426.605560.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง32429.0135359.211-9.0 %0.07113.6602451.2594993.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง22074.9914641.033.7 %5.05079.04982751.779545.8 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง22827.655612.075.4 %5.03642.86991794.597450.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง24916.112174.051.1 %5.05383.31982314.81157.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง34362.48825427.60926.0 %5.03938.0999662.2469583.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง65632.1419739.085.2 %5.017364.5292902.278383.3 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง 275568.69161887.2741.3 %5.04955.06983277.087633.9 %5.0
ทสป.บ้านนาวง 57659.55159582.379-3.3 %0.02460.73203.8496-30.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง15709.84812.069.4 %5.02455.041060.056.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง16563.3912961.600182.1 %5.03396.29981167.71965.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง26502.2523041.1813.1 %5.04964.93021954.888960.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง23035.9491923.091.7 %5.04508.54981200.6173.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1607266.5660546.9190.0 %5.06459.21973718.542.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2209904.6145616.05178.3 %5.06999.32034269.2539.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง155520.1618728.4288.0 %5.01865.632790.8279-49.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง517743.69491562.915.1 %2.59252.71973475.135562.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม269334.2890793.066.3 %5.04161.20022851.753931.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง1112936.6119262.5689.3 %5.022303.243342.085.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง109586.9671292.64834.9 %5.03644.40012290.343537.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน80410.0311285.6798.4 %5.03088.84549.0137-47.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 241016.0889465.99262.9 %5.03154.43993547.1206-12.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง185259.8195874.35948.2 %5.09725.16999749.7207-0.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 19969.2512614.5436.8 %5.04009.73972369.755940.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง16629.8114605.072.3 %5.02662.56011203.112954.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง98157.84488738.09.6 %4.524734.1811850.31952.1 %5.0
รวม 5,194,045 2,072,624 60.10 % 5.0 329,265 141,024 57.17 % 5.0