จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี15689.886.0100.0 %5.02310.8501736.8770168.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี81990.07846088.80943.8 %5.0468.81003484.96298-3.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี15858.836736.057.5 %5.02272.8647.2000171.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี18134.2710575.041.7 %5.03204.680239.64349798.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี126861.8978856.037.8 %5.013054.952736.079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี27979.485722.079.5 %5.01381.3201323.9500176.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี21778.341723.092.1 %5.01487.58897.7539.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง22792.653107.086.4 %5.01016.04147.2585.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์21948.833693.083.2 %5.01226.28378.1000169.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก22143.9712193.090.1 %5.0949.67999418.056.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง21769.6891964.091.0 %5.0898.07996513.042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ21764.0311589.092.7 %5.01290.72408.568.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ21689.9611697.092.2 %5.01143.1799492.1000157.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง21271.0291862.091.2 %5.01175.8401706.0874640.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น21445.219938.095.6 %5.01400.46937.6500233.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน22546.821702.092.5 %5.01033.74427.558.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ21308.1211156.094.6 %5.01501.26680.3900154.7 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี61877.03125397.3259.0 %5.02931.89991002.2565.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี29662.3597413.075.0 %5.04231.542727.4535.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ19146.243589.081.3 %5.02430.60011154.2552.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี30605.087200.076.5 %5.08396.05969312.8496-10.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี17927.0398586.052.1 %5.03185.66992287.599928.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี18799.843803.079.8 %5.03356.81982577.349923.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี21667.28910953.049.4 %5.04535.71973047.837432.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี20141.5714735.026.8 %5.03117.82724.14412.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี30231.7421681.1628.3 %5.08224.90047709.256.3 %3.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี20111.89111898.240.8 %5.04041.29981531.741962.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี82326.88363297.023.1 %5.07236.08981147.56184.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี22090.0913031.041.0 %5.04916.0898940.9179780.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี34309.1026948.079.7 %5.0276.56196.478529.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี19364.9714940.074.5 %5.03718.1301190.094.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี16756.181381.091.8 %5.02672.221920.899928.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี24103.46917506.9127.4 %5.04763.961436.37369.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี42577.010239.875.9 %5.011343.523710.1-109.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี47901.037382.89822.0 %5.010107.54938.631851.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี23652.985600.076.3 %5.04725.89991783.805562.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี47610.9342278.011.2 %5.07445.2397621.2999991.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี62331.3989867.084.2 %5.03356.81982498.59525.6 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี24212.846360.073.7 %5.04992.17972711.345.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี34831.8715500.084.2 %5.05695.68021509.549973.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี28138.9111215.060.1 %5.06247.232977.60452.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี16224.7511423.029.6 %5.02558.1599901.1619964.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี196937.0363150.067.9 %5.03667.57011110.7769.7 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี367624.56318968.7813.2 %5.05268.14014927.14996.5 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี17408.8715540.068.2 %5.03185.58011847.247442.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี27884.016357.9341.3 %5.06095.12012400.013460.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี21364.58039.299862.4 %5.03641.95021940.8546.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี73325.10934537.6852.9 %5.07388.19043032.5259.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี23409.96915000.035.9 %5.05429.56011461.073.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี40190.1725215.649987.0 %5.06437.40044055.379937.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี46006.16812498.072.8 %5.05951.96971613.56372.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3240460.6643486.17281.9 %5.04324.26033691.111814.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1494013.1360153.4887.8 %5.04313.253313.5123.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2133414.359201.46955.6 %5.05128.06985177.1006-1.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี36351.025010.19931.2 %5.01912.121773.657.2 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี290359.66228047.021.5 %5.05433.64018787.5-61.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี228331.2164495.9828.0 %5.03933.483598.59998.5 %4.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี343802.19157939.0254.1 %5.03416.522700.179921.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี450264.38122373.172.8 %5.03699.65996751.2998-82.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี282818.8486009.23469.6 %5.03414.93994817.9561-41.1 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี544908.0139692.7574.4 %5.03628.68026873.7549-89.4 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี76352.21977957.063-2.1 %0.07930.779810337.404-30.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 18872.6812815.0132.1 %5.03356.81981360.751559.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี17837.323500.080.4 %5.01949.532012.2426-3.2 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี267234.2577556.071.0 %5.040462.9867070.641-65.8 %0.0
รวม 5,562,746 2,269,377 59.20 % 5.0 300,294 243,188 19.02 % 5.0