จังหวัดยะลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา23039.219866.096.2 %5.02589.241294.498450.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06264.24022911.854553.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.เบตง จ. ยะลา133102.0230947.89876.7 %5.02431.98999.2520158.9 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11 (ยะลา)410569.1351679.4887.4 %5.05806.74023435.29340.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ยะลา16508.529179.044.4 %5.01588.9199951.9000240.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดยะลา20003.41488.2597.6 %5.02822.1001327.5214888.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา136099.3691162.00833.0 %5.011440.262393.452479.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหา21852.6093198.085.4 %5.01322.22493.0499962.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบัง22100.161376.093.8 %5.01657.45855.048.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบันนังสตา21369.6892482.088.4 %5.01548.8999662.1499657.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธารโต21262.751512.092.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเบตง22315.922980.086.6 %5.01725.96443.6499974.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02895.78188.1000193.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารามัน21634.252716.087.4 %5.01037.52544.3499847.5 %5.0
ด่านศุลกากรเบตง68730.09452206.024.0 %5.06009.17972768.570153.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยะลา18150.855105.071.9 %5.03660.84013650.84990.3 %0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02404.4399703.9500170.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดยะลา28983.0910929.062.3 %5.08429.468911.9502-5.7 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา22765.8917707.066.1 %5.03686.09991259.765.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดยะลา25149.5614498.082.1 %5.03352.20022020.231939.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา69475.25817351.9275.0 %5.07380.59967457.9272-1.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา38155.06337643.01.3 %0.58828.79982634.834570.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา27876.4916921.80139.3 %5.07687.86045213.600132.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดยะลา18221.8510628.041.7 %5.03884.64011193.81869.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลา79094.28968210.87513.8 %5.08239.32031855.88277.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา22688.016113.029.0 %5.05919.35991263.99478.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยายะลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0498.85999602.56598-20.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดยะลา14684.033644.075.2 %5.02781.72139.013595.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดยะลา15989.042716.083.0 %5.03016.762195.37427.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา23308.35922411.03.8 %1.55615.10012541.649954.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดยะลา48892.03996025.859-96.4 %0.010690.2144039.09-312.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา58835.527082.68954.0 %5.012765.123790.547470.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา20819.349127.056.2 %5.04013.81981766.14556.0 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา58517.85947584.94918.7 %5.07134.7803730.4550289.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลา63114.417807.087.6 %5.04169.87992422.319641.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา23732.19920653.4813.0 %5.05443.95021123.1679.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา29784.4913268.055.5 %5.04550.481255.747972.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยะลา32440.0914813.1754.3 %5.05824.251976.066.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยะลา32898.9820415.02937.9 %5.03019.8801595.47980.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา59271.9819232.067.6 %5.05184.28033719.482928.3 %5.0
รจก.ยะลา 172072.44277391.06-61.2 %0.04270.12994099.39994.0 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา62531.89134310.96945.1 %5.03466.271717.031550.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา19587.1613218.2432.5 %5.03979.68991427.45164.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา16389.189171.044.0 %5.02755.38011009.8563.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา68772.75826858.2560.9 %5.06223.58982939.297452.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา20916.8816627.068.3 %5.05063.64011765.74665.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา46688.9838632.51217.3 %5.06128.58012469.819859.7 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา275273.9422779.2591.7 %5.02573.5250.81549898.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1429135.8890899.64878.8 %5.0126336.062228.291598.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2153733.9856878.55163.0 %5.06759.29982611.0561.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต3103453.9126419.10974.5 %5.011170.923531.083568.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 2528643.6319510.196.3 %5.02661.972677.0999-0.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคยะลา338173.72333514.971.4 %0.57554.64017241.55524.1 %2.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา906525.19111755.087.7 %5.03891.01440.115563.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา119383.0277823.98434.8 %5.03680.8198872.0999876.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพรามัน241343.28101940.057.8 %5.03897.29988601.2998-120.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเบตง176387.4898244.044.3 %5.05622.20021954.1565.2 %5.0
สำนักงานสาธารสุขจังหวัดยะลา62631.0223.0100.0 %5.017408.69923.95000199.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา324712.88307972.445.2 %2.56798.01032732.225359.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา 23245.2320915.010.0 %5.04702.31982774.899941.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา12192.49838.093.1 %5.01749.221616.2357.6 %3.5
ตำรวจภูธรจังหวัดยะลา458482.4495798.079.1 %5.0128884.6765845.28148.9 %5.0
รวม 6,331,713 2,522,201 60.17 % 5.0 552,901 240,961 56.42 % 5.0