จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส16384.587846.052.1 %5.02773.32011762.126536.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส76293.289111825.18-46.6 %0.0461.40002785.84949-70.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส95050.68854624.042.5 %5.0610.19995392.6839935.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส21831.81127130.58-24.3 %0.03400.94021396.358.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส17837.8312233.031.4 %5.02102.52281.627586.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส64057.2556166.012.3 %5.016179.625658.56165.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ22219.1214960.077.7 %5.01233.8999531.7814956.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ22760.1412159.090.5 %5.01088.88549.3090249.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ22319.24187.099.2 %5.0962.28003328.329565.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ25323.5392005.092.1 %5.01207.3201269.7999977.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ21960.3111723.092.2 %5.01672.79516.1065169.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร22119.991909.091.4 %5.01975.4399532.6934873.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง21993.3592378.089.2 %5.02176.5601528.9884675.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน21495.671281.094.0 %5.02602.5326.2869987.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก25198.3913953.084.3 %5.02439.78450.1764881.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี22319.841737.092.2 %5.01512.0535.3060364.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ6513.200283.2598.7 %5.01334.9401801.9044839.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง21898.421434.093.5 %5.01126.2520.9134553.7 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก57360.461134462.19-134.4 %0.07066.40041620.3577.1 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ68254.32878836.203-15.5 %0.04168.41021497.064.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส66617.29734446.048.3 %5.05511.66027815.9917-41.8 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส16091.556.0100.0 %5.02151.43991667.2522.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ15187.722836.081.3 %5.02549.54541.9274978.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก15407.974070.073.6 %5.03004.981870.5537.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส16615.595598.680266.3 %5.03115.3198809.5614674.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาส76389.72726769.065.0 %5.09866.32038683.009812.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส19577.5515732.070.7 %5.04370.70022862.334.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส51385.0594135.700292.0 %5.04154.963917.10015.7 %2.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส23550.8413184.044.0 %5.06310.41025722.09.3 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส12275.9415193.189-23.8 %0.03034.282338.253422.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส24312.43912703.047.8 %5.06538.58986296.66653.7 %1.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส18463.496968.700262.3 %5.04142.52207.846.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส59733.5753532.56310.4 %5.07793.58011328.109583.0 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส526446.38600093.31-14.0 %0.03865.73971644.177557.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส19360.3918309.057.1 %5.04465.752439.314945.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส71315.49228960.059.4 %5.0474.97521.10352-9.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส17724.1197431.058.1 %5.04370.7002289.5029993.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส18356.014735.074.2 %5.04009.38011923.160952.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส148337.8416314.089.0 %5.058984.6411161.138998.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส95610.57139634.0-46.0 %0.021028.6821338.766-1.5 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส30795.69142279.0-37.3 %0.09048.599614073.804-55.5 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส35281.99210939.069.0 %5.04636.99021396.70969.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส33741.67244403.0-31.6 %0.08336.93951103.5286.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส44233.9495523.087.5 %5.04256.58013950.09997.2 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาสไม่ครบ22886.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4342.4497ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส23723.8312327.048.0 %5.04998.211621.210967.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส27574.8214997.045.6 %5.07622.43021857.349575.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส16572.7312085.027.1 %5.03134.6599504.09983.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส586588.5639378.093.3 %5.03340.042900.952413.1 %5.0
รจจ.นราธิวาส 268200.13191894.7328.5 %5.04792.775370.0557-12.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส20314.3534959.008-72.1 %0.03629.04981185.476467.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส23810.2421636.09.1 %4.56196.19972515.523959.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส17576.47112384.029.5 %5.03629.04981545.649957.4 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส34353.4826348.1823.3 %5.07584.21973835.501549.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส30802.86913845.055.1 %5.05397.54981977.158963.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส29298.13122706.0222.5 %5.05968.024742.649920.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1605883.1986451.68885.7 %5.07654.32035278.789131.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2392057.0359337.42284.9 %5.011078.269342.299815.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 382729.07839888.03151.8 %5.05813.62994123.549829.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)58588.2743541.025.7 %5.015404.085854.214862.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส7234.389616365.0-126.2 %0.01595.83011476.49957.5 %3.5
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส173418.0861554.064.5 %5.04901.464410.851110.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก392065.34107251.7872.6 %5.05237.967088.4409-35.3 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส62626.60980639.0-28.8 %0.011612.2216809.551-44.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 20898.28912203.1441.6 %5.04713.02960.228537.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส15409.0210488.031.9 %5.02659.32011458.21245.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส375810.94103907.072.4 %5.036433.3280737.398-121.6 %0.0
รวม 5,395,540 2,624,914 51.35 % 5.0 405,514 282,784 30.27 % 5.0