จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ14822.061819.087.7 %5.02361.711473.335937.6 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 40378.992ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0266.73001ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ18558.2099241.400450.2 %5.02161.81011013.858953.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ18811.098054.057.2 %5.03654.78202.50294.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ37774.62126770.029.1 %5.07762.25985228.647932.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ25178.5493159.087.5 %5.02513.8201356.696585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ23297.51470.093.7 %5.01507.86420.2990172.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย24484.3712080.091.5 %5.02358.2998605.976574.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา23997.92260.090.6 %5.03307.6201781.023576.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด22867.912950.087.1 %5.01548.48423.3104972.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง22581.1191419.093.7 %5.02033.52477.88876.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล23012.6992196.090.5 %5.01324.5599734.929544.5 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ43183.4838987.1219.7 %4.54610.8799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ27737.10924204.012.7 %5.05138.06012154.267658.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ16230.634792.070.5 %5.02627.93991585.882439.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ21281.35912043.043.4 %5.04947.89991206.433575.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ18585.9846844.27-152.0 %0.03540.722509.557929.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ16129.994504.072.1 %5.02742.06012256.800817.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ20450.8914621.077.4 %5.04415.463578.137219.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ24571.279223.179762.5 %5.06050.81983831.121836.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)20189.561ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04111.2002437.6879989.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ34316.87911429.6266.7 %5.05138.041575.460969.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ26650.1297405.072.2 %5.03997.08012304.215342.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ19140.03898.079.6 %5.03997.0801478.4959788.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ17153.592787.083.8 %5.02913.17991103.17862.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ19718.1810980.044.3 %5.03883.021589.691959.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ88990.050214.043.6 %5.030125.1024793.16884.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ51985.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06735.4199ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ32863.01210061.069.4 %5.09131.40042639.118971.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ63539.039ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03312.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ19716.237014.064.4 %5.03883.023061.840621.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ35983.4315631.056.6 %5.05366.21972634.891650.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ23612.061ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04624.6299ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ61158.65211921.080.5 %5.05764.89012968.702448.5 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 210109.92144966.4131.0 %5.04463.56014246.39844.9 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ16638.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02627.9399ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ22958.2713171.542.6 %5.03502.67991469.25158.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ30521.4414492.085.3 %5.08446.8604757.3684791.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ18317.72113614.025.7 %5.03768.90012974.69721.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ20274.189ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04054.1299ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ19103.43925609.66-34.1 %0.03654.78794.2000178.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ821472.0683135.92289.9 %5.09786.71977456.975123.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ43595.78913383.269.3 %5.01878.961514.90819.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา1683156.030456.098.2 %5.04506.483748.063516.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ171741.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03676.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ64548.80174461.0-15.4 %0.09078.548422.2487.2 %3.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ20059.173893.080.6 %5.03654.783810.8679-4.3 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ14783.712665.082.0 %5.01944.74011528.549921.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ95382.89843476.0254.4 %5.022554.35910468.66853.6 %5.0
รวม 3,843,256 791,301 0.00 % 0.0 215,549 99,619 0.00 % 0.0