จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี18920.4713304.140182.5 %5.01498.47566.437562.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี21552.1718776.96112.9 %5.02220.8999731.567.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี19312.99417.051.2 %5.02148.8ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี43606.87144276.801-1.5 %0.09314.07033058.35467.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี28403.845162.081.8 %5.01285.5599281.2000178.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี24283.336208.074.4 %5.01301.58570.056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี32646.52578.092.1 %5.0921.96002292.6000168.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน23100.254502.080.5 %5.0945.66003334.6279964.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน23101.4391377.094.0 %5.0929.76001362.8999961.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง23454.0392028.091.4 %5.0873.83997257.4500170.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี19490.4111418.041.4 %5.03044.82013551.3184-16.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี24150.80110440.056.8 %5.04731.00983115.850634.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี18601.076983.062.5 %5.02639.462057.94722.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี16118.823715.077.0 %5.01764.711130.395535.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี26013.1419635.400463.0 %5.05491.85994996.05719.0 %4.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี10791.6222458.43-108.1 %0.02185.762660.0574-21.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี24674.19118871.3223.5 %5.05035.25983396.430432.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี72896.01659996.89817.7 %5.07545.3604612.6345291.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี20518.8411588.043.5 %5.03476.15012533.17527.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี17876.4714093.077.1 %5.03095.8198333.820589.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี16557.5515306.068.0 %5.01840.79991260.545431.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี20460.2716220.020.7 %5.03031.281223.7159.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี29145.96934384.789-18.0 %0.06404.41999378.5527-46.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี36372.30128103.022.7 %5.08572.34963647.382657.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี25634.6215786.077.4 %5.02167.79981156.1546.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี34752.5120807.04-247.6 %0.07143.8398ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี65246.2817167.089.0 %5.02206.91992260.678-2.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี22828.70116253.9328.8 %5.04293.86042929.913831.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี8903.780311381.0-27.8 %0.03495.541161.35666.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี28433.17084.299875.1 %5.03894.541802.748453.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี19349.4125406.77-31.3 %0.02734.3301226.15791.7 %5.0
สพ.สิงห์บุรี20096.94911923.040.7 %5.03209.93991498.8553.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 309684.75140975.5254.5 %5.04104.60013168.534922.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี16627.4716734.059.5 %5.01669.6499928.5490144.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี20213.9591362.093.3 %5.03209.93995.699999899.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี17281.0617367.057.4 %5.01553.93991104.03329.0 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี24850.3223277.436.3 %3.03666.29982284.061537.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี23612.9113260.80143.8 %5.03224.04778.5629975.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี47837.25850779.699-6.2 %0.012645.6412393.943181.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)144265.3821214.10285.3 %5.08316.80081567.45881.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี66164.63345484.66831.3 %5.04522.56012429.843546.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี16612.56114890.010.4 %5.01389.212510.3083-80.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี298739.69156162.6647.7 %5.05140.25984844.37995.8 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2208621.5685245.059.1 %5.03006.961956.134934.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี490898.31183572.062.6 %5.03148.988136.4575-158.4 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี129130.88109855.9914.9 %5.02610.41997775.3789-197.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี301665.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03551.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี81776.073319.45310.3 %5.06140.40046541.5098-6.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 18809.1612182.035.2 %5.02683.3501911.0499966.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี28429.734356.084.7 %5.01821.77991400.955423.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี220349.5342971.44980.5 %5.013094.7225725.285-96.5 %0.0
รวม 3,001,200 1,539,662 48.70 % 5.0 182,103 131,851 27.60 % 5.0