จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท85351.00845066.28147.2 %5.0329.16538.56451-63.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท19027.5912191.035.9 %5.03380.521055.5468.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท18856.14110800.042.7 %5.03304.45348.6975189.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาท61737.56352163.015.5 %5.014942.072438.15683.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์22983.582938.087.2 %5.01160.04699.570539.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา27475.663888.085.8 %5.01145.22493.743556.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์23028.7112302.090.0 %5.01055.4576.450545.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี31309.1894002.087.2 %5.01291.4401213.075583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา23875.7215188.078.3 %5.01908.0601197.33489.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง11916.351127.090.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท24777.89118984.023.4 %5.04871.28033375.568430.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา15264.093032.080.1 %5.02051.88011361.008133.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท22785.78910512.053.9 %5.05038.40971588.941568.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท21991.8324781.32-12.7 %0.03892.83981633.705158.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 12295585.0149565.049.4 %5.0111873.4617100.084.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท18066.62912338.031.7 %5.03038.043250.8999-7.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท33178.022417.032.4 %5.08628.90049528.0156-10.4 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท187960.5287408.8253.5 %5.09168.76951461.964584.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท27126.6526255.8593.2 %1.56079.3999804.4914686.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท12738.08143.3698.9 %5.02672.763587.2319-34.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท27762.69915374.044.6 %5.07237.55856.158219.1 %5.0
ส.ป.ก.ชัยนาท21213.55112900.039.2 %5.04255.255473.2754-28.6 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 724303.2412925.6646.8 %5.08755.950214369.824-64.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท26883.02912638.97953.0 %5.05320.14012561.7751.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท22962.085604.075.6 %5.04901.31011647.356966.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท19774.2117058.064.3 %5.03608.7002315.8179991.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท456083.726403.098.6 %5.027341.092072.685192.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท21062.52921301.561-1.1 %0.04179.18022239.159446.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท32761.71160360.0-84.2 %0.07259.75983025.7558.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท74799.60222803.069.5 %5.07107.68022938.606458.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาท20553.8919377.080154.4 %5.02612.35012134.535918.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท30075.39151772.129-72.1 %0.06727.3398649.7999990.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาท67261.54716585.075.3 %5.03989.023359.215.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท26768.2318503.0230.9 %5.04064.93991993.071551.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท27072.021960.018.9 %5.06346.86042028.335468.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท21750.97113313.038.8 %5.07206.39991918.591673.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท18294.55114289.021.9 %5.02829.0601108.6420196.2 %5.0
สพ.ชัยนาท65417.5785679.091.3 %5.02617.82011943.5425.8 %5.0
รจจ.ชัยนาท 216244.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03601.41023155.67712.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาท18275.9319581.85-7.1 %0.02581.8599600.0864976.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท19506.8515127.022.5 %5.03627.43991488.49859.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาท17280.5711987.030.6 %5.02657.89991516.06443.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท34308.39121603.637.0 %5.04293.29981806.06457.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท19295.3917109.063.2 %5.03608.70021245.221965.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาท17560.998204.660253.3 %5.04702.6201ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท2178363.351751.85297.6 %5.07544.08983244.57357.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท29478.72117581.55140.4 %5.01767.473217.8564-82.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท448379.53534539.0-19.2 %0.07767.30034290.344744.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท1033723.8169391.083.6 %5.020089.926326.949768.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม490249.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03126.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท340150.886219.359998.2 %5.07860.967952.5547-1.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 19909.8716012.549869.8 %5.03490.022390.418531.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท27157.621ไม่ครบประเมินไม่ได้0.01836.0ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท300570.5102627.2965.9 %5.015894.2418771.348-18.1 %0.0
รวม 6,466,641 1,795,685 72.23 % 5.0 386,977 160,895 58.42 % 5.0