จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี18,487.27295.0098.4 %5.02,486.08534.6278.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี24,492.3028,079.66-14.6 %0.04,471.741,202.4173.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี20,276.3913,193.0034.9 %5.03,627.24247.8293.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี145,212.67131,251.679.6 %4.524,628.984,996.4779.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี43,857.3718,826.8557.1 %5.02,134.80132.6393.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย72,814.338,405.0088.5 %5.022,921.68331.6998.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค29,233.1612,560.0057.0 %5.01,401.96449.1968.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท27,177.308,819.0067.6 %5.01,477.68290.0580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ26,469.798,312.0068.6 %5.01,603.74316.8280.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง31,991.315,425.0083.0 %5.01,118.16281.4774.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก25,761.546,994.0072.9 %5.01,843.86457.2975.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้24,394.435,264.0078.4 %5.0836.40266.0068.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง24,239.218,761.0063.9 %5.0952.32115.9087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน26,097.503,244.0087.6 %5.01,150.62137.7588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด24,010.54697.0097.1 %5.01,168.44106.2990.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง23,723.122,913.0087.7 %5.01,767.96419.7376.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ28,760.266,624.0077.0 %5.01,010.88367.1863.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี33,119.3046,020.48-39.0 %0.07,000.974,725.3032.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี28,075.0313,540.0051.8 %5.05,338.711,791.7466.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี29,559.872,204.0092.5 %5.03,741.362,959.0620.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี18,715.741,121.0094.0 %5.03,057.002,280.5725.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี25,295.3920,666.0018.3 %5.04,996.329,047.50-81.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี14,527.7725,032.56-72.3 %0.02,874.544,159.57-44.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี32,573.9721,400.0034.3 %5.08,076.787,074.0312.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)25,504.7720,271.0020.5 %5.05,110.322,914.5143.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี64,658.27120,420.00-86.2 %0.08,191.323,113.2262.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)60,246.5563,674.10-5.7 %0.016,481.101,596.9590.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี21,949.84925.2595.8 %5.04,966.172,501.2449.6 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)36,986.5337,485.13-1.3 %0.08,892.80899.5189.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 261,791.9963,279.34-2.4 %0.020,942.945,505.2573.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี59,446.2155,235.977.1 %3.517,392.02579.5096.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี25,780.246,989.0072.9 %5.03,627.06431.0188.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี19,960.8913,914.4030.3 %5.02,942.462,331.1420.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี22,762.356,040.0073.5 %5.04,654.322,656.2142.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี57,312.8940,363.0029.6 %5.07,582.385,720.5424.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี68,962.6726,798.1561.1 %5.08,476.154,572.3346.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี25,372.222,590.0889.8 %5.04,311.661,214.1071.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี77,270.9675,631.982.1 %1.012,489.86527.1695.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี20,280.6616,573.0018.3 %5.03,627.241,148.0268.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี23,191.1620,320.0012.4 %5.04,709.333,497.9025.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี28,711.7513,613.0052.6 %5.05,452.622,336.0557.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี29,301.2823,545.0019.6 %5.06,251.282,579.9458.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี41,770.8926,422.0036.7 %5.04,083.42155.1696.2 %5.0
สพ.สระบุรี94,015.8963,845.5032.1 %5.03,553.212,886.2118.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี422,888.50371,724.8112.1 %5.06,154.703,282.8546.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี17,020.72253.0098.5 %5.02,522.401,254.1450.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี35,982.1431,968.4411.2 %5.04,882.142,586.8547.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี24,215.0314,303.0040.9 %5.04,159.512,105.5749.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี47,600.6047,312.700.6 %0.59,103.863,315.5063.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี25,594.758,045.0068.6 %5.05,719.041,361.0776.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี33,117.1026,632.6719.6 %5.04,197.542,690.8035.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1219,464.75104,779.5652.3 %5.05,659.892,862.1149.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒271,033.0087,711.6167.6 %5.09,100.143,683.2459.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี69,181.2926,835.6061.2 %5.02,082.552,472.80-18.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี576,562.75617,470.00-7.1 %0.08,838.724,497.4549.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก202,411.72139,800.0030.9 %5.04,560.303,876.2215.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์290,303.97321,489.03-10.7 %0.06,436.388,319.27-29.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี640,755.31316,475.0050.6 %5.04,386.185,844.70-33.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี231,773.73159,273.0031.3 %5.04,297.205,107.42-18.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี286,692.56121,756.0057.5 %5.03,580.622,328.2535.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค320,158.28155,940.0051.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี95,390.14125,291.73-31.3 %0.010,426.699,246.8111.3 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี67,735.5268,961.66-1.8 %0.018,226.6210,676.5941.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี159,571.92121,006.1024.2 %5.06,342.961,867.7070.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 38,048.7831,089.0018.3 %5.06,023.285,760.964.4 %2.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี17,835.429,460.0047.0 %5.02,923.561,181.4659.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี245,883.0374,549.9069.7 %5.020,912.3221,062.26-0.7 %0.0
รวม 6,003,365 4,079,712 32.04 % 5.0 413,963 195,241 52.84 % 5.0