จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี24,432.5628,079.66-14.9 %0.04,471.741,202.4173.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี20,230.1613,193.0034.8 %5.03,627.24140.4096.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี144,905.73131,251.679.4 %4.524,628.984,996.4779.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี43,765.8518,826.8557.0 %5.02,134.80132.6393.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย72,748.838,405.0088.4 %5.022,921.68331.6998.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค29,169.2312,560.0056.9 %5.01,401.96449.1968.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท27,115.248,819.0067.5 %5.01,477.68290.0580.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ26,413.538,312.0068.5 %5.01,603.74316.8280.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง31,881.475,425.0083.0 %5.01,118.16281.4774.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก25,704.436,994.0072.8 %5.01,843.86457.2975.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้24,337.845,264.0078.4 %5.0836.40266.0068.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง24,183.268,761.0063.8 %5.0952.32115.9087.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน26,042.363,244.0087.5 %5.01,150.62137.7588.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด23,956.02697.0097.1 %5.01,168.44106.2990.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง23,668.182,913.0087.7 %5.01,767.96419.7376.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ28,702.986,624.0076.9 %5.01,010.88367.1863.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี33,046.2746,020.48-39.3 %0.07,000.974,725.3032.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี19,671.8313,540.0031.2 %5.05,338.711,791.7466.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี29,494.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,741.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี25,239.7320,666.0018.1 %5.04,996.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี14,355.9825,032.56-74.4 %0.02,874.544,159.57-44.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี32,500.7821,400.0034.2 %5.08,076.787,074.0312.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)25,444.6420,271.0020.3 %5.05,110.322,914.5143.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี64,513.99120,420.00-86.7 %0.08,191.323,113.2262.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)60,113.9863,674.10-5.9 %0.016,481.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)36,779.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,892.80899.5189.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี59,312.8755,235.976.9 %3.017,392.02570.0096.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี25,723.356,989.0072.8 %5.03,627.06353.9490.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี19,917.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,942.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี22,710.666,040.0073.4 %5.04,654.322,656.2142.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี57,166.5140,363.0029.4 %5.07,582.385,720.5424.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี68,823.9426,798.1561.1 %5.08,476.154,572.3346.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี25,316.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,311.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี77,100.0375,631.981.9 %0.512,489.86527.1695.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี20,234.9816,573.0018.1 %5.03,627.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี23,138.7820,320.0012.2 %5.04,709.333,497.9025.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี28,648.4713,613.0052.5 %5.05,452.622,336.0557.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี29,234.1723,545.0019.5 %5.06,251.282,579.9458.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี41,669.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,083.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.สระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี421,956.63371,724.8111.9 %5.06,154.703,282.8546.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี16,981.68253.0098.5 %5.02,522.401,254.1450.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,586.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี24,161.1514,303.0040.8 %5.04,159.512,105.5749.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี47,493.6247,312.700.4 %0.59,103.863,315.5063.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี25,534.348,045.0068.5 %5.05,719.041,361.0776.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี33,043.3326,632.6719.4 %5.04,197.542,690.8035.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒270,388.9487,711.6167.6 %5.09,100.143,683.2459.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี572,496.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,838.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก201,966.38139,800.0030.8 %5.04,560.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์289,648.13321,489.03-11.0 %0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี639,313.13316,475.0050.5 %5.04,386.185,844.70-33.3 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี230,842.45159,273.0031.0 %5.04,297.205,107.42-18.9 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค319,441.44155,940.0051.2 %5.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี66,909.0268,961.66-3.1 %0.018,226.6210,676.5941.4 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี159,220.83121,006.1024.0 %5.06,342.961,867.7070.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี17,793.679,460.0046.8 %5.02,923.561,181.4659.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี245,337.1674,549.9069.6 %5.020,912.3221,062.26-0.7 %0.0
รวม 4,294,271 2,808,440 0.00 % 0.0 286,283 120,937 0.00 % 0.0