จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี36,270.364,644.0087.2 %5.02,924.30731.9075.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี68,202.7440,083.1041.2 %5.0330.66974.13-194.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี37,062.9040,308.56-8.8 %0.04,134.19651.5084.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี21,300.739,732.0054.3 %5.02,159.58316.7385.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 5337,391.66345,889.00-2.5 %0.058,807.324,507.8192.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.031,097.164,951.1584.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2134,800.4273,007.9545.8 %5.021,517.445,215.6075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3165,313.48212,922.00-28.8 %0.025,602.905,935.8376.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 139842.14113998.064.9 %5.02201.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 242,210.497,330.0082.6 %5.02,261.46427.5081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง9195.6602824.091.0 %5.02096.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 129,735.4710,552.0064.5 %5.02,355.48215.2790.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.02541.8999ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ31,987.7210,506.0067.2 %5.06,674.46475.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,966.38316.0983.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,600.30455.2571.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง35,024.358,538.0075.6 %5.01,822.64304.0083.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่52,320.833,602.0093.1 %5.02,113.74174.1591.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง24,071.101,435.0094.0 %5.01,878.24492.3273.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง69,482.2710,126.0085.4 %5.02,381.11680.2071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม29,998.977,951.0073.5 %5.01,893.66244.2587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์ไม่ครบ5768.0ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ566.56097ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 235,947.4453,594.32-49.1 %0.012,287.558,873.2327.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 127,391.5616,141.0041.1 %5.06,224.284,791.1023.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 255,858.9349,473.0011.4 %5.013,476.803,672.1872.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี32,325.2532,173.000.5 %0.57,887.121,764.8777.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี32,821.0413,293.0059.5 %5.04,784.604,084.6214.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 338,022.9624,463.5935.7 %5.05,188.323,673.8929.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี19,065.177,853.0058.8 %5.03,748.962,643.1529.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 9112,395.71305,672.00-172.0 %0.033,395.8961,755.00-84.9 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 223,180.6111,416.0050.8 %5.08,667.753,105.5564.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี20,174.409,172.0054.5 %5.02,765.282,062.8825.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี27,769.9716,390.0041.0 %5.06,517.984,560.2730.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 253710.4842651.78920.6 %5.011051.7ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี12,614.7412,127.003.9 %1.52,757.4240.1598.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี33,735.6018,500.0045.2 %5.06,822.205,894.4813.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี20,907.6819,111.008.6 %4.02,271.68350.0384.6 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 633,331.1820,304.0039.1 %5.017,624.6018,521.48-5.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี139,240.83161,409.98-15.9 %0.011,310.00858.5592.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 129,993.6275,302.7042.1 %5.020,798.0529,798.07-43.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)39,850.5957,471.50-44.2 %0.09,615.966,166.4535.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี25,046.8717,208.8631.3 %5.05,166.723,348.5835.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)40,985.2554,165.01-32.2 %0.09,112.357,016.0723.0 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)54,789.3476,161.37-39.0 %0.015,633.5410,023.1535.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี29,119.2116,635.9042.9 %5.04,692.42733.2984.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี24,868.9116,152.2135.1 %5.03,538.511,754.1550.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี42,623.3762,773.50-47.3 %0.07,875.422,920.1262.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรี42,083.97193,782.30-360.5 %0.07,873.443,182.1359.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี26,830.8531,680.00-18.1 %0.04,188.603,969.625.2 %2.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี26,784.997,250.0072.9 %5.03,713.56525.2285.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี53,518.25145,230.03-171.4 %0.011,097.06691.2693.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี26,559.1623,837.0010.2 %5.06,141.843,223.5747.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี32,724.4640,043.16-22.4 %0.07,912.201,697.6578.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 62,055.9563,099.37-1.7 %0.011,994.547,543.2637.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี30,115.1744,285.00-47.1 %0.05,034.72452.1391.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 546,276.1394,074.0082.8 %5.04,563.764,162.288.8 %4.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี112,545.5461,851.0045.0 %5.04,956.593,047.1638.5 %5.0
รจก.ชลบุรี 1,543,003.801,427,037.507.5 %3.513,594.1415,971.81-17.5 %0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา567,169.94432,977.5023.7 %5.08,682.8010,702.50-23.3 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 646,631.94199,796.0069.1 %5.07,235.922,543.5864.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 295,819.5487,128.009.1 %4.512,427.4413,727.09-10.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี19,896.905,114.0074.3 %5.02,980.98929.5568.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี42,910.3548,535.68-13.1 %0.09,871.923,763.3361.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี27,103.6922,886.0015.6 %5.06,720.233,214.8052.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี62,919.1068,846.94-9.4 %0.011,443.093,410.6470.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี15,135.078,612.0043.1 %5.03,176.101,551.3551.2 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี46,190.3137,392.2819.0 %5.04,470.401,957.8556.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ62,374.0044,353.5128.9 %5.05,276.041,636.2569.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)78,486.8974,979.184.5 %2.016,803.63961.4494.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1527,375.00112,386.8878.7 %5.05,575.023,215.8742.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2334,235.2259,888.0082.1 %5.06,957.993,104.2655.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3239,942.0971,088.2970.4 %5.03,696.922,966.7519.8 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี193,651.8084,547.7256.3 %5.02,106.812,242.97-6.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี17,399.8038,162.25-119.3 %0.01,751.161,685.303.8 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี424,300.25333,035.0021.5 %5.08,295.608,110.902.2 %1.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ482,853.561,375,429.30-184.9 %0.06,020.9612,861.27-113.6 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี642,222.19377,657.0041.2 %5.04,384.037,681.64-75.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี148967.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05004.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน568202.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา264320.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04777.5601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม175192.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03746.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)157903.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03424.5601ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี165,834.94221,695.84-33.7 %0.011,412.4814,626.26-28.2 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี57,263.4330,313.6047.1 %5.019,929.6716,064.7619.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี150213.23212149.0-41.2 %0.03313.8799ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 621,704.4510,668.0050.8 %5.08,912.712,782.9568.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี143,710.67103,832.0027.7 %5.05,047.56758.0485.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 40,676.3340,545.050.3 %0.56,023.544,881.7219.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)274,041.47117,289.0057.2 %5.09,431.052,543.2073.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 326,350.0924,114.348.5 %4.05,883.122,585.0456.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)32547.53129016.010.9 %5.08457.8594ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี20,218.4211,067.9645.3 %5.02,836.411,127.2460.3 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 2340,762.812,027,861.90-495.1 %0.095,148.8239,250.1558.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี359,958.13160,222.6655.5 %5.041,370.4534,787.4015.9 %5.0
รวม 10,932,379 10,594,825 3.09 % 1.5 808,628 465,620 42.42 % 5.0