จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี36,183.384,644.0087.2 %5.02,924.30731.9075.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี68,052.8340,083.1041.1 %5.0327.00974.13-197.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี21,253.559,732.0054.2 %5.02,159.58316.7385.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.031,097.164,951.1584.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2134,503.3873,007.9545.7 %5.021,517.445,215.6075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 139,755.1913,998.0064.8 %5.02,201.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 242,115.757,330.0082.6 %5.02,261.46427.5081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง9,169.29824.0091.0 %5.02,096.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,541.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบไม่ครบ10,506.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ475.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,966.38316.0983.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.01,600.30455.2571.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่52,199.653,602.0093.1 %5.02,113.74174.1591.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง24,015.431,435.0094.0 %5.01,878.24492.3273.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง69,302.3510,126.0085.4 %5.02,381.11680.2071.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม29,934.957,951.0073.4 %5.01,893.66244.2587.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์ไม่ครบ5,768.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ566.56ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 127,329.4216,141.0040.9 %5.06,224.284,791.1023.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 250,610.5949,473.002.2 %1.013,476.803,672.1872.8 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี32,247.0132,173.000.2 %0.57,887.121,764.8777.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี32,746.9213,293.0059.4 %5.04,784.604,084.6214.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 337,942.1424,463.5935.5 %5.05,188.323,673.8929.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี19,023.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,748.962,643.1529.5 %5.0
สำนักชลประทานที่ 9104,915.19305,672.00-191.4 %0.033,374.8261,755.00-85.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี27,707.8116,390.0040.8 %5.06,517.984,560.2730.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี33,670.9218,500.0045.1 %5.06,822.205,894.4813.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรีไม่ครบ19,111.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ296.06ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 633,252.3320,304.0038.9 %5.017,624.6018,521.48-5.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี132,445.66161,409.98-21.9 %0.011,310.00858.5592.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 129,707.7675,302.7041.9 %5.020,791.9229,798.07-43.3 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)39,762.9157,471.50-44.5 %0.09,615.966,166.4535.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีไม่ครบ17,208.86ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,875.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)47,796.1776,161.37-59.3 %0.014,815.8510,023.1532.3 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี29,052.5916,635.9042.7 %5.04,692.42733.2984.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี24,671.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,538.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี40,134.6162,773.50-56.4 %0.07,875.422,920.1262.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบ193,782.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี26,771.8531,680.00-18.3 %0.04,188.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี26,726.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,713.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี46,610.93145,230.03-211.6 %0.011,097.06691.2693.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 61,843.6763,099.37-2.0 %0.011,994.547,543.2637.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 545,074.8194,074.0082.7 %5.04,563.764,162.288.8 %4.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี112,297.6161,851.0044.9 %5.04,956.593,047.1638.5 %5.0
รจก.ชลบุรี 1,539,610.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.013,594.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา565,926.00432,977.5023.5 %5.08,682.8010,702.50-23.3 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 643,586.25199,796.0069.0 %5.07,235.922,543.5864.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 295,607.2287,128.008.9 %4.012,427.4413,727.09-10.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี39,039.8348,535.68-24.3 %0.09,871.923,763.3361.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี27,040.7622,886.0015.4 %5.06,720.233,214.8052.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี62,778.8968,846.94-9.7 %0.011,443.093,410.6470.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี46,061.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,470.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)ไม่ครบ74,979.18ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2333,313.9759,888.0082.0 %5.06,957.993,104.2655.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3ไม่ครบ71,088.29ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,966.75ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี193,226.0384,547.7256.2 %5.02,106.812,242.97-6.5 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี423,366.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.08,295.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ430,493.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,401.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี640,718.88377,657.0041.1 %5.04,384.037,681.64-75.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี148,639.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.05,004.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน566,953.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา263,678.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.04,777.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม174,805.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,746.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)157,556.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.03,424.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี57,136.4830,313.6046.9 %5.019,929.6716,064.7619.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 621,658.8110,668.0050.7 %5.08,912.712,782.9568.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี143,388.41103,832.0027.6 %5.05,047.56758.0485.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 40,586.6640,545.050.1 %0.56,023.544,881.7219.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)273,438.84117,289.0057.1 %5.09,431.052,543.2073.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 326,290.7724,114.348.3 %4.05,883.122,585.0456.1 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)ไม่ครบ29,016.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรภาค 2252,498.382,027,861.90-703.1 %0.061,556.1639,250.1536.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 5,534,643 5,251,719 0.00 % 0.0 466,098 311,541 0.00 % 0.0